Дата на обновяване:11.02.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ

Г.Ф. Таранов

Температура тела отдельно взятой пчелы, как и у одиночно живущих насекомых, в значительной мере зависит от окружающего её тепла. По исследованиям Г. В. Пирша, при температуре воздуха в пределах 26—43 градусов тело пчелы имеет ту же температуру или выше её на 1—3 градуса. Если окружающий воздух имеет ниже 20 градусов тепла, температура тела пчелы поднимается на 4—5 градусов выше температуры воздуха. При сильной жаре пчёлы могут понизить температуру своего тела на 3—5 градусов по сравнению с окружающей. Таким образом, отдельно взятые пчёлы могут регулировать свою температуру в небольших пределах.
Как же средняя температура влияет на активность жизни пчелы?
Мы помещали в несколько пробирок по 10 пчёл; на каждую пчелу приходилось по 2 кубических сантиметра воздуха. Эти пробирки герметически закрывали и опускали в воду с разной температурой. Что же оказалось? Чем активнее жили пчёлы, тем быстрее они расходовали имеющийся в пробирках запас кислорода и замирали.
Из большого количества проведенных опытов мы установили, что остановка заметных движений у пчёл наступала:

При температуре 5 С через 24 минуты
При температуре 10 С через 32 минуты
При температуре 15 С через 140 минуты
При температуре 20 С через 90 минуты
При температуре 25 С через 51 минуты
При температуре 30 С через 47 минуты
При температуре 35 С через 32 минуты
При температуре 40 С через 25 минуты


При температуре 5-10 градусов у пчёл быстро наступает обычное для насекомых оцепенение от холода. Продолжительность времени, в течение которого замирали пчёлы, равнялась времени, необходимому для охлаждения тела пчелы (24 — 32 минуты). При температуре от 15 до 40 градусов наблюдалось постепенное уменьшение продолжительности активной жизни пчёл, что соответствует возрастанию их жизнедеятельности (активности обмена веществ). Чем выше температура, тем активнее жизнедеятельность пчелы. При низких температурах энергия организма пчелы направлена на повышение температуры тела, при высоких же температурах, наоборот, на понижение её.
Однако общественно живущие пчёлы отличаются некоторыми особенностями, свойственными животным с постоянной температурой тела. В течение всего периода, когда в семьях есть расплод, пчёлы поддерживают в своём гнезде сравнительно очень высокую температуру. По измерениям В. Э. Дюнгейма, внутри гнезда сильной семьи бывает в среднем 34,5 градуса тепла с колебаниями от 34 до 35 градусов. Температура на крайних сотах с расплодом бывает менее устойчива и имеет отклонения от средней в пределах 2—3 градусов. В той части гнезда, где нет расплода, температура изменяется по мере изменения внешней температуры, оставаясь выше последней только на 4 градуса. Армбрустер считает оптимальной температурой для развития расплода 34,2 градуса с нормальными колебаниями от 34 до 34,8 градуса.
Как же реагируют на внешнюю температуру пчелиные семьи, в которых собирается тепловая энергия нескольких десятков тысяч отдельных особей? Для практического пчеловодства важно знать, при какой температуре летом пчёлы находятся в состоянии наименьшей жизнедеятельности и когда они расходуют наименьшее количество мёда.
Для решения этого вопроса мы провели следующий опыт. Точно взвешенное количество пчёл с их маткой поместили на соты с мёдом, тоже предварительно взвешенные, и затем соты с сидящими на них пчёлами установили в ящики из густой металлической решётки. Ящики содержались при постоянной температуре и в течение двух суток взвешивались через каждые 2 - 4 часа.
Так как пчёлы из ящиков не вылетали, им ничего не давали и у них ничего не отбирали, то уменьшение веса ящиков с пчёлами показывало количество съеденного пчёлами мёда и испарившейся воды (из того же мёда).
Уменьшение веса семеек при разных температурах приведено на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Уменьшение в весе семейки, состоящей из 50 г. пчёл, в течении 2 часов при различных внешних температурах.
 

 

Рис. 2. Уменьшение в весе семьи, состоящей из 500 г. пчёл, в течении 2 часов при различных внешних температурах.
 
Оба графика показывают, что расход мёда идет быстрее, а, следовательно, жизнедеятельность интенсивнее как при низких, так и при высоких температурах. Левая часть кривой типична для животных с постоянной температурой тела. Большой расход мёда здесь объясняется увеличенным теплообразованием пчёл. Затем кривая, опускаясь, достигает температуры, при которой расходуется наименьшее количество мёда. Для семей весом в 50 и 500 граммов эта температура находится в пределах 20 - 25 градусов (для более сильных семей она будет ниже).
Повышение температуры сверх 25 градусов снова ведёт к увеличению расходования мёда. Здесь проявляется типичное для насекомых усиление жизнедеятельности с повышением температуры. Повышенная жизнедеятельность при высоких температурах ведёт к ещё большему возрастанию температуры гнезда, и пчёлы стремятся понизить её путём испарения воды через дыхательную систему, вентиляции крылышками, расширением клуба семьи на сотах и т. д.
Из приведённых данных видно, что при температуре свыше 25 градусов жизнедеятельность пчёл и потребление корма возрастают так же, как и при низких температурах. При 35 градусах расходование корма в нашем опыте возросло в 3 раза, а при 40 градусах в 8 - 9 раз, по сравнению с расходованием его при 20 - 25 градусах.
В опыте, проведённом весной в восьми семьях на пасеке Института пчеловодства, за вставные доски были поставлены плоские железные баки (обогреватели Котогяна), вместимостью в 3 литра воды каждый. Обогреватели имели снизу отверстия с выводной трубкой для спуска охлаждённой воды и второе отверстие - сверху - для вливания горячей воды.
Обогреватели помещали в футляры из войлока, обшитые мешковиной. Предварительными опытами была подобрана такая толщина утепляющего материала, чтобы тепло горячей воды излучалось равномерно и не раньше, чем за 12 часов после заполнения горячей водой (в условиях температуры улья).
В опытных семьях температура между обогревателем и вставной доской с вечера была в среднем 25,8 градуса (с колебаниями у отдельных семей от 29 до 23 градусов), опускаясь к утру до 23,5 градуса (с колебаниями от 15 до 28 градусов). В контрольных ульях равной силы, но без обогревателей, температура за вставной доской была в среднем 19,5 градуса (с колебаниями от 15 до 26 градусов), опускаясь к утру до 17,4 градуса (с колебаниями от 15 до 23 градусов). Таким образом, обогреватели повышали температуру внутри улья за вставной доской вечером на 6,3 градуса и к утру на 6,1 градуса.
Температура с краю гнезда у задней стенки улья была:

  Вечером К утру
В обогреваемых ульях 22 C 18,7 C
В контрольных ульях без обогрева 14 C 11 C
Разница 8 C 7,7 C


Из этих данных видно, что обогреватели подняли температуру с краю гнезда на 6 - 8 градусов, но ни в одном случае она не превышала 29 градусов. Вот как протекало развитие семей в нашем опыте:

    Количество печатного расплода в среднем на семью (в штуках)
  Количество семей 1/V 15/V 29/V 6/VI
С обогревателями 6 3700 4900 4800 3700
Без обогревателей 16 3620 3900 6230 6340


Из приведённых данных видно, что в семьях с обогревателями в мае количество выращенного расплода было больше по сравнению с контрольной группой. Превышение во втором учёте (15/V) составляло 25,6 процента.
Это результат повышенной жизнедеятельности пчёл под влиянием более высокой температуры. Но следующий учёт (29/V) показывает отставание семей с обогревателями на 23 процента по сравнению с контрольными семьями. В дальнейшем это отставание стало еще значительнее и к 6/VI достигло 41,7 процента. В результате недостаточной выкормки расплода обогреваемые семьи сильно ослабли, и опыт был прекращён.

Такое же испытание обогревателей было проведено И. П. Цветковым на Никольской пасеке Института пчеловодства. Полученные результаты оказались одинаковыми с первыми, что видно из следующих данных по взвешиванию пчелиных семей:

  Средний вес пчёл в семьях (в кг)
  16/V 29/V
С обогревателями 1,50 1,32
Без обогревателей 1,32 1,75


Измерения показали, что внутри гнезда на рамках с расплодом и в обогреваемых и в контрольных семьях температура была, примерно, одинаковой. Следовательно, на молодых пчёл, выкармливающих расплод, обогреватели не оказывали непосредственного воздействия. Обогревание сказалось, главным образом, на лётных пчёлах, размещающихся с краёв гнезда на сотах без расплода.
Повышенная температура той части улья, где нет расплода, привела к усилению жизнедеятельности лётных пчёл, но, в силу неблагоприятных условий в период ранней весны (холода, ветры, отсутствие взятка и др.), эта повышенная активность пчёл не смогла быть достаточно продуктивно использована. В обогреваемых семьях наблюдался более сильный лёт пчёл даже в холодную погоду, что увеличивало гибель пчёл и приводило к ослаблению семей.
Независимо от неблагоприятных условий погоды, искусственно вызванная повышенная активность пчёл сама по себе ускоряет гибель лётных пчёл. У них, как и у всех насекомых, продолжительность жизни и активность жизнедеятельности взаимно обусловлены.
С повышением температуры жизнедеятельность пчёл усиливается, а продолжительность жизни уменьшается.
Не обогревавшиеся семьи в холодное время были значительно менее активны и лучше сохраняли способность к выкормке расплода и сбору мёда. Они были как бы "законсервированы" холодом. С наступлением тепла и взятка эти семьи, не растратившие напрасно свою энергию, лучше выращивали расплод, чем обогреваемые семьи.
В улочках, где есть расплод, температура должна быть не ниже 34 - 35 градусов. При этой температуре расплод нормально развивается, и пчёлы наиболее полно усваивают пыльцу и выделяют молочко для кормления личинок. Наряду с этим в семье обычно имеется около 50 процентов пчёл, не принимающих непосредственного участия в выращивании расплода. Для лучшего сохранения энергии им нужна более низкая температура.
Вот почему весеннее ограничение гнезда по способу Блинова даёт большой эффект.
Разделяя гнездо на две части - тёплую для расплода и более холодную для хранения кормовых запасов, пчеловод даёт возможность основной массе лётных пчёл находиться при пониженной температуре и сохранить энергию для более продуктивной работы с наступлением тепла и взятка.
ВЫВОДЫ
1. Проведённые опыты показали, что у отдельных пчёл активность жизненных процессов увеличивается с повышением внешней температуры. Но для семьи пчёл характерно значительное усиление жизнедеятельности как при падении температуры ниже 20 градусов, так и при повышении температуры сверх 25 градусов. В первом случае повышенная активность направлена к усилению теплообразования, а во втором случае - к охлаждению.
2. Чем выше температура, при которой содержатся лётные пчёлы, тем меньше продолжительность их жизни. Чрезмерное повышение температуры в гнезде нормальной семьи приводит к ускоренному старению и гибели лётных пчёл и ослаблению семьи.
Г.Ф. Таранов (ж-л "Пчеловодство")

 

 

Источник: сайт "Пасека" www.tit.ru

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by