Дата на обновяване:11.05.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Устройство определения степени сульфатации аккумуляторов (Устройство за  определяне на степента на сулфатизаация на аккумулаторите)


Основным недостатком в работе свинцовых аккумуляторов является образование на пластинах сульфат свинца - непроводящего ток. Как правило сульфат свинца не позволяет качественно зарядить аккумулятор и ограничивает пусковые токи. Различаются две разновидности сульфата свинца – рабочий, содержащийся на поверхности пластин и легко переходящий во время зарядки в чистый свинец, а застарелый сульфат свинца – для удаления которого необходимо использовать зарядные устройства повышенной мощности, проводить восстановление пластин более продолжительно время.
Причинами образования крупных кристаллов сульфата свинца могут быть - глубокие разряды аккумулятора, регулярные недозаряды ёмкости, длительное хранения без зарядно- восстановительных работ, наличие поверхностно- активных веществ в электролите.
Перед началом профилактики по зарядке и восстановлению аккумуляторов потребуется анализ его состояния.
Простой способ проверки - пытаться несколько раз завести стартером автомобиль, если через несколько секунд пуска аккумулятор не в состоянии провернуть стартер, явно он разряжен или засульфатирован.
Второй способ проверить напряжение на аккумуляторе - нагрузочной вилкой, пониженное напряжение указывает на разряженный аккумулятор.


Описание прибора
Качественно проверить уровень степени сульфатации аккумулятор позволяет простой электронный прибор – "Устройство определения степени сульфатации аккумулятора".
В ранее разработанном приборе были недостатки - слабые контакты кнопки включения нагрузки, нестабильность показаний, возможность включения с неверной полярностью подключения аккумулятора.
В принципе сульфатация характеризуется внутренним сопротивлением аккумулятора.
У нового аккумулятора внутреннее сопротивление не превышает сотых долей Ома, с застарелой сульфатацией - единицы Ом.
Внутреннее сопротивление аккумулятора можно определить простым методом - измерением напряжения аккумулятора без нагрузки и под нагрузкой при определённом токе.
Rвн= E- IRн / I : где R вн – внутренне сопротивление аккумулятора; Е- э.д.с. – без нагрузки; I-ток нагрузки, Rн -сопротивление нагрузки.
Чтобы измерения были более верными берётся нагрузка в 10 ампер, а шкала прибора в 100 мка, тогда шкалу можно разбить на несколько секторов: 0-10 мка –отличное состояние аккумулятора; 10-20 мка, рабочая сульфатация около 20%; 20-30% -средняя сульфатация; 30-40–повышенная сульфатация; 40-60 – застарелая сульфатация; 60-80 плохое состояние; более 80 -аккумулятор непригоден для дальнейшей эксплуатации.
Прибор чётко отслеживает состояние аккумулятора – время измерения достаточно не более двух секунд. Более длительно измерения проводить не следует из-за нагрева нагрузочной нихромовой спирали – резистора R6.
Иногда попадают аккумуляторы с плавающими параметрами, их также следует отбраковать.
Арифметические подсчёты при измерениях проводить не требуется - достаточно правильно отградуировать шкалу гальванометра. Блок схема устройства состоит: из сетевого стабилизированного блока питания; измерительного моста на гальванометре; нагрузочного устройства и индикатора полярности подключения диагностируемого аккумулятора.

Кликните для увеличения


Точность измерений зависит от стабильности напряжения питания моста.
Сетевое питание с трансформатора Т1 поступает на выпрямительный мост на диодной сборке VD1, пульсации сглаживаются конденсатором С1.
Интегральный стабилизатор напряжения на микросхеме DA1 с возможностью регулировки выходного напряжения резистором R2. Регулятор напряжения также питается от стабилизатора на стабилитроне – полупроводниковом диоде, предназначенном для стабилизации напряжения.
Опорное напряжение на выходе 3DA1 должно составлять 13,5 -13,8 Вольт – паспортное напряжение на аккумуляторе после заряда.
При балансе напряжений на выходе стабилизатора DA1 и на аккумуляторе GB1-под нагрузкой, ток через микроамперметр РА1 будет минимальный, сульфатация практически близка к нулю!
При большом балансе ток через амперметр ограничен резистором R4, для защиты от выхода из строя гальванометра.
Для включения нагрузки - резистора R6 в схему введено промежуточное мощное реле К1, для предотвращения включения реле при неверной полярности подключения аккумулятора, дополнительно установлен в схему высокочастотный диод VD3.
В исходном состоянии кнопка SA1 шунтирует микроамперметр РА1 от обратного напряжения, при возможном превышении напряжения на аккумуляторе в сравнении с выходом стабилизатора.
Нажатие кнопки SA1 приводит к срабатыванию реле К1 от тока аккумулятора GB1. Контакты К1.1 реле К1 подключают разрядное сопротивление R6, напряжение на аккумуляторе GB1 несколько понизится, в зависимости от состояния аккумулятора.
Разница опорного напряжения стабилизатора и напряжения аккумулятора установит стрелку гальванометра РА1 в положение, соответствующее состоянию (степени сульфатации).
Световой индикатор на светодиоде HL1 индицирует верное подключение аккумулятора к прибору.


Настройка
После включения сетевого питания проверить напряжение на конденсаторе С1 в пределах 20 Вольт постоянного тока, на выходе 1DA1 резистором R2 установить стандартное напряжение 13,5-13,8 Вольта.
Подключить аккумулятор GB1 в хорошем состоянии, нажав кнопку SA1 уточнить напряжение любым тестером, оно должно быть не ниже 12,8 вольт. Резистором R4 уточнить положение стрелки гальванометра на 15-20 мка.- рабочая сульфатация. Если напряжение на аккумуляторе при тарировании устройства падает ниже 12,8 Вольта, его следует зарядить и провести повторное тарирование.
Измерение степени сульфатации проводить по технологии : подключение к проверяемому аккумулятору, нажатие кнопки проверки и снятие показаний с гальванометра. Возможна регистрация показаний устройства в отдельном журнале на каждый аккумулятор.
Радиодетали:


На фотографии показан внутренний вид устройства измерения сульфатации аккумулятора. На задней стенке закреплено мощное реле и справа нихромовая спираль на изолированных стойках.
Трансформатор типа ТПП закреплён на нижней крышке, кнопка на верхней крышке, плата и диодный мост на задней стенке. Испытания проведены на аккумуляторе типа CHAMPION 12B 7A/h.Первая диагностика аккумулятора показала 20% сульфатации, через пять измерений сульфатация достигла 100% сульфатации, напряжение на аккумуляторе упало ниже 10 вольт.
Требуется восстановление пластин аккумулятора с зарядом в течении 5-8 часов.


Прикрепленные файлы:
sulfatac.lay (31 Кб)

 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by