Дата на обновяване:16.01.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Периоди в годишния жизнен цикъл на пчелите

С.А.ПАШАЯН, К.А.СИДОРОВА, М.В.КАЛАШНИКОВА,
ФГОУ ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия»
Н.М.СТОЛБОВ, ГНУ «Всероссийский НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии»


В Тюменска област пчелите за през зимата обикновено ги поставят в зимовник, където те се намират приблизително шест месеца: от ноември до началото на април. От зимовника пчелите ги изкарват в пролетен топъл ден при температура на въздуха 10 – 13 С или повече. През това време цъфтят върби, подбел [1].
Главната паша започва през юли и продължава до края на месеца (липа, кумунига, на места кипрей). Денонощните увеличавания на теглото на контролния кошер на места достигат 8 – 10 кг. В края на лятото и есента (август – септември) пашата е неустойчива, с прекъсвания. Денонощните увеличавания на теглото на контролния кошер не превишават 100 – 200 г. [2].
В условията на областта в първата половина на зимата в семейството не се наблюдава наличие на пило. Във втората половина на зимуването, семейството незначително се увеличава при наличието на достатъчно количество мед и перга.
В първите 3 седмици след изкарването на пчелите от зимовника се отбелязва слабо нарастване на семейството при благоприяен климат. От четвъртата седмица семейството се увеличава, но по времето на главната паша нарастването на семейството е слабо. Със завършването на главната паша в първите дни след нейното прекратяване, количеството пчели се съкращава с 50 – 55% [3,4,5].
Животът на пчелните семейства зависи не само от природно – климатичните условия, но и от антропогенните фактори. И така, несвоевременните мероприятия на пчелините от региона могат да станат причина за гибел на пчелите, затова възниква необходимост от провеждане на научно – изследователски работи за определяне на периодите на нарастване и развитието на пчелните семейства в условията на Тюменска област [3].
Работата се провеждаше на пчелините в Тюменска област, в лабораториите на катедра по анатомия и физиология на ФГОУ ВПО „Тюменская государственная сельскохозяйственной академия” заедно със сотрудниците на лабораторията по болести на пчелите при ГНУ „Всероссийский научно – исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии”. Определянето на биологичните особености на пчелните семейства се провеждаше съгласно „Методическите указания за провеждане на експериментите в пчеларството” (Рыбное 2000) и „Методите за провеждане на научно – изследователски работи в пчеларството” (Рыбное, 2002).
В резултат на проведените работи, установиха, че в условията на Тюменска област в годишния жизнен цикъл на пчелните семейства може да се различат следните периоди.
Първи период – есенно – зимен покой – време от момента на излюпването на последното пило през есента до началото на започването на снасянето на яйца от майката във втората половина на зимата. В този период на живота на пчелите (ноември – февруари) в гнездото отсъства пилото. Пчелите са събрани в кълбо.
Втори период – период на зимното размножение. Пчелите увеличават потреблението на меда, а така също започват да използват перга, натоварването на медовата гушка може да достига до 30 мг. Забележимо се увеличава и натоварването от количеството натрупани в пчелата отпадъци. В условията на областта този период се пада на края на февруари и началото на март. През това време започва да се появява и пило.
Трети период – пролетно облитане – първа седмица от живота на пчелното семейство след изкарването на пчелите от зимовника (от 4 до 10 април). Пчелите извършват очистително облитане, донасят в кошера вода, нектар, интензивно чистят гнездото, майката увеличава количеството на снасянето на яйца.
Четвърти период – излизане на последните пчели от зимната генерация (от 10 април до 5 май). Той е сходен с предния, но преработката и преразпределението на медовите запаси в питите пчелите завършват обикновено в първата седмица.
Пети период – излюпването на пчелите от пролетната генерация започва от 6 – 20 май. При наличието на медосбор добре се проявява дейността на пчелите свързана с изграждане на пити от восък. За този етап е характерно само строителството на пчелни килийки: отначало със сиво - кафяв, а след това с бял като сняг цвят. Пчелите добре изграждат изкуствените восъчни основи. Започва забележимо нарастване на количеството на пчелите в семейството. Майката започва да снася яйца и в търтеевите килийки.
Шести период – интензивно изграждане на пити от 25 май до 5 юни. В този период семейството интензивно нараства. Увеличава се количеството на отглежданото пило, натрупват се много млади пчели. В следобедните часове се извършват дружни ориентировъчни облитания. Пчелите добре изграждат восъчни листове. Пчеларят е длъжен да се стреми да продължи възможно най – дълго този период, като разширява гнездото, да усилва вентилацията на кошерите, да поставя восъчни листове за изграждане. Този период, както и предидущият са най – благоприятни за организиране на отводки.
Седми период – предроеви. Продължава от 5 до 20 юни и се характеризира с изграждането на търтееви килийки. Изкуствените восъчни листове пчелите не ги изграждат, но понякога на отделни участъци преправят пчелни килийки на търтееви.
Осми период – роеви. Роевото състояние продължава от 20 до 30 юни. В пчелното семейство има много пило и пчели, прекратява се изграждането на пити (с изключение на чашчиците). На восъчните листове пчелите прогризват отвори, понякога изграждат чашчици. Снасянето на яйцата от майката се намалява.
Деветият период съвпада с началото на рояването, който продължава от 1 до 10 юли. За този период е характерно наличието в пчелното семейство на маточници, намалява се снасянето на яйца от майката и изграждането на пити. В деня на излитането на роя се наблюдават облитанията на младите пчели.
Десети период – главна паша. Започва от 10 юли и продължава до 5 август. Нарастването на пчелното семейство се забавя, отпадането на пчели е слабо. Основната задача на пчеларя в този период – осигуряване на пчелите на достатъчно количество пити (килийки).
Единадесети период – след пашата. Продължава от 15 до 30 август, при прекратяване на главния медосбор (например, при суховей) се наблюдава рязко съкращаване на броя на пчелите в семейството, интензивността на което по – нататък отслабва. Летежът на пчелите се прекратява, появява се склонност към кражба, повишава се злобливостта на пчелите, започва изгонването на търтеите.
Дванадесети период – подготовка за зимуване. Характеризира се с образуването на кълбо отначало в студено нощно време, а след това и през деня. Продължава от 30 август до 30 септември – до излюпването на последното пило, след което започва първия период.
По такъв начин, резултатите от проведените изследвания показаха, че нарастването и развитието на пчелните семейства много зависят от природно – климатичните условия на областта в условията на Тюменската област и бяха подчертани и изтъкнати дванадесет периода в годишния жизнен цикъл на пчелното семейство, които строго се редуват и всеки от тях се явява продължение на предходния. Измененията на продължителността на периодите зависи от климатичните условия на областта.
Знанията за периодите на развитието на семействата ще помогнат на пчеларите своевременно да проведат съответните планови дейности: да подготвят пчелите за зимуване, навреме да изкарат пчелите от зимовника, да разширят пчелното гнездо, да предотвратят рояването и други мероприятия, като повишат по този начин ефективността при пчеларстването.

ЛИТЕРАТУРА
1. Елфимов Г.Д. Пчеловодам Опыт. Советы. Рекомендации. – Свердловск, 1985.
2. Елфимов Г.Д. Пчеловодство Северного Зауралья. – Тюмень, 2005.
3. Жданова С.В. Периоды в годовом цикле жизни пчелиной семьи // 13 – й Междунар. конгрессе по пчеловодству. – М., 1961.
4. Жеребкин М.В. Зимовка пчел. – М.: Россельхоз, 1979.
5. Жеребкин М.В. О физиологических процессах, протекающих в толстом кишечнике медоносной пчелы // XX.: юбилейный междунар. конгресс по пчеловодству. – М.: Колос, 1965.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2012/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by