Дата на обновяване:12.09.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Превозване и разполагане на пчелните семейства
Е.К.ЕСЬКОВ
Российский государственный аграрный заочный университет

Разглеждат се факторите, които влияят на състоянието на пчелите по време на превозването им. Анализира се влиянието на екологичната ситуация, на физиологическото състояние и поведението на пчелите в местата на временното или постоянното им разполагане. Направен е анализ на биологичните ефекти от електромагнитните полета.

Транспортирането или превозването на пчелните семейства се използва като технологичен метод. Превозванията, се използват за интензификация на медосбора при сезонната смяна на цъфтежа на растенията и често са наричани подвижно пчеларство. Сезонното подвижно пчеларстване, което се провежда в планинските местности, се изразява в преместването на кошерите в планината съответно с разцъфтяването на медоносните растения. И така, през пролетта пчелите използват хранителните за тях участъци в подножието на планините, а след това се повдигат на по – високите места.
Подвижното пчеларство се използва за разполагане на пчелни семейства в зоните заети с ентомофилна растителност. При това не рядко се налага да се изнасят вече разположените семейства при обработването на растенията с инсектициди или с няколко дни да се ограничат излитанията на пчелите от кошерите. Освен в указаните случаи необходимостта от превозване възниква и при транспортирането на пакети с пчели. Процедурата за транспортиране на пчелните семейства се явява неестествен раздразнител. Той поражда в пчелите значителни отклонения в нормата на поведение и на физиологичното им състояние, нарушава нормалното взаимоотношение между членовете на семейството. Към най – съществените аномалии в поведението, представляващи заплаха за потомството, се отнасят напускането на личинките от пчелите – кърмачки. Това е особено опасно, ако транспортирането се извършва при ниска температура. Продължителното охлаждане на пилото, което се намира на ранните стадии на развитието си, най – често се проявява в недоразвиване на крилете и на хоботчето. С увеличението на продължителността на неблагоприятните въздействия, свързани с транспортирането, нараства умирането на пилото и на възрастните пчели.
Към броя на главните фактори, стимулиращи възбуждане на транспортируемите пчели, отнасят вибрациите на част от гнездовата конструкция на кошера. Вибрациите подбуждат пчелите да се събират в горната част на гнездото. Наред с указаните по – горе отклонения от нормата за състояние на пчелното семейство, това поражда нарушаване на въздухообмена между вътрешно гнездовото пространство и външната среда. Като резултат рязко се увеличава влажността на въздуха и количеството на въглеродния двуокис. Неговата концентрация в натрупалите се на едно място пчели, може да достигне 4%. Мерките за оптимизацията на условията за транспортиране е необходимо да се приемат с отчитането на спецификата на реагирането на пчелите на раздражаващите ги фактори. В частност, намаляването на неблагоприятните последствия, свързани със стремежа на транспортируемите пчели да се събират в горната част на кошера, способства за увеличение на аерацията в кошера с приточно – изтегляща вентилация. Така също е целесъобразно увеличаването на свободното надрамково пространство, например за сметка на разполагане над гнездото на магазинни надставки с празни пити. С цел отделянето от кошера на излишъците от влага, топлина и въглероден двуокис е ефективна замяната на капаците с решетки, които не могат да се прогризват от пчелите. За интензификацията на притока на въздуха способства и поставянето на решетки на прилетните отвори.
Подготовката на пчелните семейства за транспортиране включва и изземването от кошерите на пити с голямо количество мед. Неотдавна изградените пити имат малка здравина и те също не е желателно да бъдат оставяни в кошерите. Опасно е наличието в питите на големи запаси пресен нектар, преработван в мед.
Най – ефективно използване на хранителния за пчелите участък зависи от избора на мястото на пчелите. Важно е, пчелите да изразходват минимално количество енергия за полет и да имат колкото се може по – малко конкурентки. Това се достига с разсъсредоточаване на пчелните семейства на масива от медоноси.
В пчеларската литература се указва, че радиусът на продуктивното летене се ограничава с 3 км. Действително, пчелите, посещавайки на такова разстояние медоносите, които обилно отделят нектар, са способни да попълнят хранителните запаси, тъй като разходите на енергия за полет не превъзхождат нейното постъпване във вид на енергиен субстрат – нектар. Той не трябва да има висока концентрация на захари. В противен случай енергията, изразходвана за полета и преработване на нектара в мед, няма да се възстановена с постъпващия продукт. Заедно с това при полет на голямо разстояние нараства времето за доставка на нектара. Затова е желателно, разстоянието до основния масив от медоноси да не превишава няколко стотин метра, а най – добрия вариант е да се поставят пчелите в този масив, нещо, което нерядко го прилагат при използването на пчелите за опрашване на ентомофилни култури.
Немаловажно значение има и релефът на местността, нейната защита от вятър и наличието на прегради. Пчелите изразходват малко енергия, като летят около склонове и под наклон. Затова в планинска и хълмиста местност, пчелите е целесъобразно да се разполагат по ниско от масива на цъфтящите растения. В такъв случай икономията на енергия ще се осигурява за сметка на намаляването на разходите на летящата пчела, натоварена с нектар и (или) прашец. По възможност пчелинът трябва да бъде защитен от вятъра. Особено е нежелателно, а при голяма скорост е опасен вятъра, който духа срещу пчелите, връщащи се в кошера. Не трябва да се разполага пчелина по такъв начин, че на пътя на пчелите да се окажат високи прегради – планини, хълмове. Опасни са за пчелите прелитанията през големи водоеми. При насрещен вятър те се приближават към водата толкова, че попадат в неголеми вълни.
Особено внимание заслужава разполагането на пчелите в зоната на високоволтовите линиите за пренос на електроенергия (ЛЕП). Тяхната дължина се увеличава всяка година, нещо, което се диктува от нуждите на потреблението на електроенергия. Земята по продължение на тях представлява интерес за пчеларството, тъй като в изрязаната част от горите, където е поставена ЛЕП често израства добра медоносна растителност, но в тази зона пчелите са подложени на действието на електрическото поле (ЕП).
ЕП с промишлена честота влияе на развитието, поведението, жизнената способност и продуктивността на пчелите.
Под действието на ЕП с високо напрежение, създавано под ЛЕП-500 кВ, загиват ембриони и майки. В пчелите се повишава агресивността, те се стремят да запълват с восък и прополис не само процепите в кошерите, но и цялата вътрешна част на пред прилетното пространство.
В гнездата с пчелни семейства под ЛЕП съществено се дестабилизира вътрешно гнездовия климат. Това се изразява в неравномерното повишаване на температурата в гнездото. При температура на външната среда в границата от 20 до 25 С в централната част на гнездото, заета с пилото, превишаването на температурната норма съставлява 0,4 – 0,7 С, а в периферията с 1,4 – 2,3 С. Концентрацията на въглеродния двуокис в различни зони на гнездото превъзхожда нормата в 2-4 пъти.
Нискочестотното ЕП на ЛЕП влияе на понижаването на продуктивността от летателната активност на пчелите. Например, в периода на обилното отделяне на нектар, пчелите, живеещи под ЛЕП, донасяха в медовите си гушки средно по 19,6 мг нектар. През това време масата на нектара донасян от пчелите в медовите си гушки в кошери отдалечени от ЛЕП на 60 – 100 м, съставляваше 28,8 мг. Това съответно се отразяваше на медовата продуктивност на пчелните семейства. Първите в течение на целия летен сезон събраха мед по – малко от вторите средно с 54%.
Описаните отрицателни ефекти ЕП може да се намалят с отдалечаването на пчелните семейства от ЛЕП и (или) със защита (екраниране) от електрическото поле. В зоната ЛЕП-500 кВ, достатъчна защита се осигурява с отдалечаването на семейството на 100 м от крайната фаза на линията, разполагане на кошерите под короните на дърветата или заземяването на капаците. Това нормализира физиологичното състояние и и поведението на пчелите.
Независимо от отрицателното отношение на пчелите към действието на електрическото поле, не е намерено, че те се стремят да напуснат тази зона. Не е забелязано така също повишаване на тяхната ройливост, макар, че други автори (Г.Веллинштейн, 1973; Гхорн, 1982) наблюдаваха значително увеличение на процента роили се семейства под ЛЕП. По всяка вероятност, това е свързано главно с екологичните условия, които подбуждат рояването.
Възприемането от насекомите на нискочестотни ЕП е основано на използването от тях на два различни механизма. Един от тях е свързан с използването на антени и други механични рецептори, които реагират на действието на ЕП вибрации върху техните първични (механични) преобразуватели.
Друг механизъм е основан на раздразнението от наведени токове, протичащи в местата на контактуване на насекомите едно с друго и (или) с токопроводящите повърхности. Затова честотната характеристика на чувствителността към ЕП се определя съответно с резонансните свойства на първичните преобразуватели на механорецепторите и чувствителността на екстерорецепторите към раздразването с ток [1].
В последните години активно се обсъжда проблема за въздействието на пчелите от електромагнитните полета (ЕМП), мобилните мрежи, за телефонна връзка. Към специфичните ефекти, отличаващи ги от стимулите, които се възприемат от органите на чувствата, се относя натрупването на многократни свръхслаби въздействия, а така също инерционността за реагирането на тях. Например, в микроорганизмите ефектите на ЕМП се проследяват понякога, само след тяхното въздействие в течение на няколко поколения [2]. Отбелязаното обстоятелство не позволява да се дадат по наличните сведения еднозначен отговор на въпрос за последствията на въздействията на пчелите от ЕМП на мобилната телефонна мрежа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Еськов Е.К. Генерация, восприятие и использование насекомыми низкочастотных электрических полей // Успехи современной биологии.- 1995.- Т. 115. – N5.
2. Пресман А.С. Электромагнитные поля и живая природа.- М.; Наука, 1966.


Източник: „Пчеловодство” 2012/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by