Дата на обновяване:30.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Нови възможности за увеличаване на количеството на пчелните семейства
Доц. к.с.н. М.Л.ЦВЕТКОВ ФГБОУ ”ВПО ”Алтайский государственный аграрный университет”” Алтайский край, г. Барнаул
Доц. к.с.н. Д.М.ПАНКОВ ”ВПО ”Алтайская государственная академия образования им. В.М.Шукшина””, Алтайский край, г. Бийск


В статията се обсъжда използването на нови начини за формиране на пчелни семейства на основата на патентите 2222191, 2266641, 2462032 на Руската Федерация за изобретения.

В последните десетилетия се отбелязва съществено понижаване на количеството на пчелните семейства както у нас в страната, така и зад граница [2, 5] . Освен загубите по време на зимуването, по причини породени от болести и т.н. в нашата страна има и един много негативен фактор – процесът на реформиране на селскостопанското производство. Предизвиканото от това практическо унищожаване на колективните форми на собственост в отрасъла на пчеларството доведе, според мнението на различни автори, до загубата на 1,0 – 1,5 млн пчелни семейства. Ако в дореформеното ниво у нас имаше значителен резерв за увеличението на пчелните семейства, то какво може да се каже за днешната ситуация? А решението на този проблем – това е път към отстраняване не само на икономическите, но и в значителна степен на социалните проблеми на селското население: ще се появят нови работни места както на пчелините, така и по цялата технологична верига.
От множеството начини за отглеждане на пчелни семейства при увеличаването на тяхното количество, най – разпространения метод за тяхното деление е на половина. Преимуществата му са достатъчно известни, а недостатъците някак си се премълчават, а това според нашето мнение, - високата трудоемкост и големите разходи на време. Имайки пред вид споменатото, ние усъвършенствахме начина [5 и др.]. Потвърждение за това е патент 2222191 РФ от 27.01.2004 г. [ 4 ]. В основата на начина за формиране на семейства по метода на М.Л.Цветков – разполагането на половината на семейството без майка след делението на мястото на майчиното семейство до делението, а половината с майка отдясно или отляво от нея. Никакви премествания на кошера с половината без майка след делението не е необходимо. В това се заключава и по – малката трудоемкост и по – малките разходи на време при предлагания от нас начин.
При използването на дадения метод не е отбелязано понижаване на медопродуктивността на майчиното семейство. Напротив, в годините с много мед на стационарния пчелин в силните семейства в кошерите с 12 пити медът го вземахме от два корпуса, от младо семейство – понякога от магазинна надставка. Не маловажно значение има така също отсъствието на роево състояние в пчелните семейства.
Продължителното използване на дадения способ ни позволи да открием един негов недостатък – рояване с младите неоплодени майки след тяхното излизане от свищеви маточници в половината семейство без майка при много развитите семейства (в границите на 15% - 20% от случаите).
Решението на дадения проблем се оказа – задълбоченото деление на семейството (патент 2266641 РФ от 27.12.2005 г. [6]).
Същността на способа – не дочаквайки рояване с млади неоплодени майки в безмайчините половини на семействата, трябва да се делят или по стандартните методи на деление на половина, или с описаните по – горе методи, но с използването на определени компенсиращи мерки за обезпечаване на по – равномерно разпределение на летящите пчели. В който и да е случай ние получавахме 75 – 100% млади семейства в разряда на силните [1] със съответните хранителни запаси за зимата.
Така също не възниква проблем с храната през зимата и в майчините половини.
И двата начина при благоприятно стечение на обстоятелствата (при оплождане на майката и нейното съхраняване, нормално начало на снасяне на яйца) обезпечават от 100 до 200% прираст на младите семейства на пчелина.
В своята практика ние не се ограничихме само с еднократното деление на семействата, в това число и задълбочено, а проведохме изпитание и повторно деление, така също и задълбочено. Искаме да отбележим, че при продължително и тежко зимуване, крайно късна, продължителна пролет, ние получихме все пак не лоши резултати: по четири оплодени майки, то ест по четири млади семейства, от две семейства, по три – от четири, по две от три и само в едно експериментално семейство от десет се оказаха три търтовъчни млади майки. По такъв начин е установена възможността за провеждане на стопанско значимо повторно деление даже при крайно лоши природни условия в южната част на Западен Сибир. Смятам, че по – благоприятни природни условия само ще подобрят получените резултати и напълно реално е да се разчита на три – четири кратно увеличение на броя на семействата.
Твърде подобна ситуация е получил в своите изследвания и Д.М.Панков. Според неговото мнение, в горе приведените методи са налични недостатъци, към които може да се отнесе някакво отслабване на развитието на половините на семействата с майки във връзка с намаляването на броя на работните пчели и тяхната голяма износеност след грижите за пилото. За отстраняване на указаните недостатъци от него и в съавторство с Р.В.Ломосвких е разработена по – ефективна технология за формиране на семейства (патент 2462032 РФ за изобретение) [3].
Новостта на метода се изразява в поставянето, минимум на една празна пчелна пита за 2 – 5 мин отгоре върху питите на майчиното гнездо за привличане на пчели с последващото им заселване във формираната отводка. За целта в кошера, който се намира до този с майката, поставят една пита с открито пило на различна възраст, включително яйца от семейството с майката, непосредствено до нея – питата на която са привлечените върху и пчели и ограничават гнездото с преградни дъски.
Ако семейството, от което искат да получат отводка (младо семейство), е силно, то при осъществяването на предлагания метод, отгоре върху питите от гнездото на майчиното семейство поставят за указаното време две пити. В кошера, който се намира до кошера с майката, поставят две пити с открито пило и яйца и ги затварят от двете страни с двете пити, на които са събралите се върху тях пчели. Формираното по този начин гнездо така също го ограничават с преградни дъски.
Върху питите с открито пило и яйца пчелите строят свищеви маточници и отглеждат майки, пристъпвайки към активна работа. В кошера с майката на мястото на извадените пити с пило поставят празни пити или рамки с восъчни листове.
С развитието на отводката (младото семейство) гнездото го разширяват, като поставят от двете му страни нови празни пити или рамки с восъчни листове.
Работата с провеждането на опитите по отглеждането и размножаването на пчелните семейства, я провеждахме на силни семейства, които заемаха 12 междини в кошери с 12 пити. От всяко семейство с майка в сезон формирахме по три нови. Всички семейства успешно се развиха, събраха си необходимата за зимата храна.
Както се вижда, в двата случая подходите са различни, а резултатът е примерно еднакъв – минимум три млади семейства приръст за сезон. И това както беше отбелязано по – горе при тежките условия на южната част на Западен Сибир, според нашето мнение, достатъчно висок показател.
В това ние виждаме определено решение на обозначения проблем – увеличаването на броя на пчелните семейства и в дадения регион, и в страната в цяло.
Посочените начини за формиране на семействата са приемливи за пчелини с каквато и да е форма на собственост и направление на използване, за каквото и да е ниво на професионални знания и умения.
Резултатите от изследванията, приведени в статията, са получени при изпълнението на инициативните теми на Научно Изследователската Работа: „Усъвършенстването на използването на земята в горите и степите на Алтайския край на основата на биологичните фактори” и „Усъвършенстване на методите за биологизация на земеделието с участието на медоносната пчела”.

ЛИТЕРАТУРА
1. Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. – М., 1985.
2. Лебедев В.И., Прокофьева Л.В., Докунин Ю.В. Пчеловодство России: состояние, проблемы и место в мире // Пчеловодство. – 2013. – N 4.
3. Панов Д.М., Ломовских Р.В. Способ размножения пчелосемей // Патент 2462032. Россия. Заявл. 22.02.2011 г. Опубл. 27.09.2012 г. Бюлл. N 27.
4. Цветков М.Л. Способ формирования пчелосемей по методу М.Л.Цветкова // Патент 2222191 Россия. Заявл. 13.12.2001 г. Опубл. 27.01.2004. Бюлл. N 3.
5. Цветков М.Л. Деление по М.Л.Цветкову // Пчеловодство. – 2005. – N3.
6. Цветков М.Л. Способ формирования пчелосемей по М.Л.Цветкову // Патент 2266641. Россия. Заявл. 19.01.2004г. Опубл. 27.12.2005 г. Бюлл. N 36.

Източник: Сп. “Пчеловодство” 2013/9
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by