Дата на обновяване:28.03.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Фактори влияещи на отделянето на восък и на изграждането на пити от пчелите

В.И.ЛЕБЕДЕВ, Т.Г.ЧЕПКО
ГБНУ „НИИ пчеловодства Россельхозакадемии”


Изтъкнати са основните фактори, които влияят на отделянето на восък и на изграждането на пити от пчелите

Животът, размножаването и работата на пчелите става в гнездото, което е съставено от восъчни пити. Колкото е по – силно семейството, толкова е по – голяма необходимостта от тях, а при техният недостиг неизбежно се снижават отглеждането на пилото и на медосбора. Животът на пчелното семейство в течение на годината много зависи и от качеството на питите. Пчеларите трябва постоянно да помнят, за това, че своевременната смяна на старите пити с такива, които са на млада възраст е основата на отглеждането на силни, здрави семейства. Това позволява да се повиши нивото на храненето на личинките, при което се развиват по големи и жизненоспособни пчели; да се понижат разходите на енергия по създаването на благоприятни условия за по – интензивно снасяне на яйца от майката, подготовка за разполагане на внесения нектар; намаляване на поражението на пилото от гнилцови заболявания, аскосфероза и вароатоза, да се намалят заболяванията от нозематоза. При интензивно обновяване на плодниковата част на гнездото, рязко нараства ефектът от медикаментозното лечение на гнилцевите заболявания и на аскосферозата и се повишава производството на восък за продажба. По – светлите пити добре се дезинфекцират с по – малки разходи на средства и на труд, понижава се поражението им от восъчния молец при съхранението им. Медът в тях по – бавно се вкисва и кристализира при зимуване, вследствие на което се понижава диарията при пчелите, отслабването и умирането на семействата. Така също в меда се съкращава наличието на токсините и на радиоактивното замърсяване.
Използването на качествени пити в течение на годината позволява да се увеличи продукривността на пчелите с 40 – 47% и достоверно увеличава икономическата ефективност на тяхното използване.
Способността на пчелите към отделяне на восък и на изграждане на пити се проявява само в семейството като цялостна взаимосвързана биологическа система. Преди всичко е важно да се знае, какви фактори влияят върху отделянето на восъка и на изграждането на пити от пчелите, които служат за биологично обосноваване на практическите методи ,и които способстват за увеличението на продукцията.
Най – интензивно пчелите отделят восък във вторите 10 дни на живота си (от 12-я до 18-я ден). Затова количестяото на восъка, отделяно за един и същи промеждутък от време, е пропорционално на броя на младите пчели в семействата. След преминаването на пчелите към полеви дейности, клетките на жлезите отделящи восък дегенерират.
Способността на пчелите да отделят восък при различните породи не е еднаква. Най – развити жлези за отделяне на восък имат италианската порода пчели. При тях е отбелязана и най – голяма продуктивност на восък. Средно – руската порода пчели по степен на развитие на тези жлези заемат междинно положение между италианската и сивата, планинско кавказка породи. При италианските и средно руските пчели, жлезите отделящи восък функционират повече, отколкото при сивите планинско кавказки.
Степента на развитие на жлезите отделящи восък зависи не само от състоянието на семейството и от породата, но и от сезонните условия: през есента даже и при младите пчели жлезите не достигат такова развитие, което се наблюдава през пролетта и лятото. Обаче при пчелите през есенната генерация жлезите отделящи восък значително по – дълго запазват активността си. По времето на зимуването тези жлези се намират в състояние на покой и не отделят восък. Под влиянието на започващия медосбор те са способни да пристъпят към отделяне на восък.
Изграждането на нови пити и отделянето на восък са тясно свързани с наличието в природата на пресен нектар и прашец и с нивото на приноса им в кошера. В периода на пълно отсъствие на медосбор, пчелите не отделят восък и не изграждат пити. Наличието в гнездото на огромно количество поставен в питите и запечатан мед забележимо не влияе на восъкоотделянето. Пчелите обилно отделят восък и изграждат пити само тогава, когато в кошера постъпва пресен нектар и прашец. След завършването на медосбора, дейностите свързани с изграждането с восък се прекъсват до пролетта на следващата година.
При поддържащ медосбор (до 1 кг в ден) отделянето на восък не понижава летателната активност на пчелите при събирането на нектар. С настъпването на главния медосбор (над 1 кг в ден) отделянето на голямо количество восък отвлича част от пчелите от приноса и преработването на нектар. През това време не следва да се натоварват с работа по изграждането на голямо количество пити. За разполагането на внасяния нектар и неговата преработка семейството трябва да има достаточно количество готови пити.
Огромна роля за усиленото секретиране на восък играе обезпечеността на семейството с белтъчна храна – прашец или перга, тъй като отделянето на восък е свързано с нейните значителни разходи. Установено е, че при отделянето на восък и при изграждфането на пити те изразходват 4,3 пъти повече белтъчна храна, отколкото при отглеждането на пило за същото време. При усилено отделяне на восък и изграждане на пити, пчелите увеличават потреблението на прашец.
Най – интензивно се секретира восък в силните семейства, които се състоят от естествено получили се пчели на ралична възраст. Отделянето на восък се увеличава пропорционално на силата на семейството само до 2 кг. При по – нататъшното нарастване на семейството (до 5 кг) отделянето на восък се повишава, но бавно; с увеличаването на силата на семейството над 5 кг, нарастването на отделянето на восък се прекратява.
Периодът, в течение на който пчелите отделят основното количество восък, съвпада по време с отглеждането на основното количество пило. При едновременно хранене на личинките и изграждане на пити тези две функции се проявяват най – пълно. Колкото повече пчели хранят личинките и във връзка с това по – обилно се хранят, толкова повече те отделят восък. Прекратяването на отглеждането на личинките предизвиква спиране на отделянето на восък.
Отделят восък и изграждат пити само пчели от семейства с майки. В семейства, които са се лишили от майки, отделянето на восък и изграждането на пити се прекратява. Освен това, за интензивно отделяне на восък от пчелите, майката трябва свободно да се премества между тях и задължително да снася яйца.
Наличието в семейството на пило на различна възраст повишава отделянето на восък средно с 39,6%. Изолацията на майката от пчелите в клетка понижава отделянето на восък и изграждането на пити средно с 30%.
На отделянето на восък от пчелите забележимо влияе възрастта на майката. В семействата с млади майки от текущата година отделянето на восък е с 18% повече, отколкото в семействата с презимували майки.
В семействата, които се готвят за рояване, пчелите не изграждат пити, а роевите, т.е. излезлите с рой, се характеризират с голяма продуктивност при отделянето на восък. Силен пълноценен рой с оплодена майка при благоприятни климатични условия и наличие на устойчив медосбор в течение на 4-6 дни напълно изгражда гнездото си отново (8-10 гнездови пити). Пчелите от роя в 5-10 пъти повече произвеждат восък, отколкото същото количество пчели в обикновени семейства. Роевите пчели изграждат пити изключително с килийки за пчели.
Тясната връзка на пчелното семейство с гнездото е изработила в пчелите силен инстинкт на изграждане на гнездото (при неговото отсъствие в пчелите на роя) и неговото възстановяване при разрушение. Пчелите, изграждащи гнездото, произвеждат восък 2,3 пъти повече, отколкото тези, които го възстановяват.
На отделянето на восък и на скоростта на изграждането на питите силно влияе мястото на нарушаване на цялостността на гнездото. Така, при подрязване на питите отгоре – в най – топлото място на гнездото, което се характеризира с най – благоприятните условия за отглеждане на пило, - пчелите отделят восък 2 пъти по – интензивно, отколкото при подрязване на питите отдолу.
Следователно, за пълното използване на способността на пчелите да отделят восък е необходимо, първо в гнездото да се създават свободни пространства при това в няколко места. Последното е важно за привличането към восъкоотделяне на голям брой млади пчели. Второ – следва да се нарушава целостността на гнездото в на – чувствителната част за пчелите – зоната на дейност на младите пчели хранещи личинките. Пчелите остро реагират на това и се стремят колкото може по – бързо да си възстановят гнездото.
С настъпването на благоприятни условия за изграждане на пити (топло време, достатъчно силни семейства с голям брой млади пчели, наличие на медосбор и обилен пчелен прашец в природата) в средата на гнездото поставят по две – три рамки с восъчни листове, а и повече. Рамките ги поставят между питите с пило; тук пчелите ги изграждат значително по – бързо и по – качествено. Това става по следните причини: осигурява се “прекъсване” на гнездото в най – чувствителното за пчелите място, което ги принуждава бързо да възстановят неговата цялост за обезпечаване на оптимални условия на микроклимата в зоната на пилото; дадените рамки веднага попадат в зоната на дейност на младите пчели, хранещи личинките и едновременно отделящи восък, а така също в областта на оптимална температура и влажност, необходими за отделяне на восък и изграждане на пити (в зоната на изграждане на питите, пчелите поддържат температура около 35 С; восъкът при такава температура се размеква).
Оптималният период за използване на пчелите за отделяне на восък и интензивно изграждане на пити за централните области на Руската Федерация съставлява около 80 дни (от средата на май до началото на август).
Като първи сигнал за поставяне в семейството на рамки с восъчни листове служи „побеляването” на питите – началото на обновяването на гнездото от пчелите, което се забелязва при появяването в природата на поне неголям медосбор. При пълно отсъствие на медосбор, нещо, което в централните области на Русия най – често става след като се прекрати цъфтежа в градините до началото на цъфтежа на ливадите и малините (от края на май до средата на юни), пчелните семейства трябва да получават стимулиращо подхранване с въглехидрати. Подхранването напълно се оправдава с получената допълнителна продукция във вид на мед, восък и по – високо качество на пчелните семейства.
За изграждането на пити използват пълноценни семейства, които имат оплодени майки, пчели и пило от всички възрасти. През пролетта ги стимулират за отделяне на восък и за строителство на пити след достигането на сила от 1,2 кг (5 междини).
Семействата ги обезпечават с въглехидратна храна – не по – малко от 1 кг на 1 междина, белтъчна – не по – малко от 0,3 кг. Гнездото чрез поставяне на рамки с восъчни листове го разширяват след смяната на презимувалите пчели (примерно след 1 месец след изкарване на кошерите от зимовника (за Русия)), с настъпването на благоприятни условия за изграждането на пити (наличие на медосбор и обилие на прашец). От този момент и в течение на целия период на отглеждане на основното количество пило и наличие на медосбор, семейството постоянно го използват за отделяне на восък и за изграждането на пити. Колкото повече рамки с восъчни основи изградят пчелите, толкова повече може да се бракуват стари, негодни пити – основният източник на стоков восък. След завършването на главния медосбор и началото на интензивното нарастване на количеството пчели за зимуването, поставянето на рамки с вощина за градеж се прекратява.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by