Дата на обновяване:16.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

osPID - ПИД-контроллер с открытым исходным кодом. Часть 2 - платы ввода/вывода, ПО (osPID - ПИД-контролер с открит изходен код. Част 2 - платка въвеждане/извеждане, ПО)


Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2012


Часть 1


В первой части статьи мы рассмотрели характеристики и принципиальную схему основной платы ПИД-контроллера, в которой микроконтроллер выполняет все функции управления и контроля на основе поступающих данных от внешних датчиков.

Для взаимодействия микроконтроллера с внешним миром, как упоминалось в первой части, используются специальные платы ввода/вывода, подключаемые к разъемам основной платы ПИД-контроллера.
Платы ввода
Разработано несколько вариантов плат ввода, каждый из которых ориентирован на сбор данных определенного типа (или нескольких типов). Мы остановимся на самой первой разработке – плате ввода данных от термистора и термопары K-типа (Рисунок 6).

Рисунок 6. Базовая плата ввода для измерения температуры с помощью термистора или термопары K-типа.


Плата ввода соединяется с основной платой через разъем, схема расположения выводов которого показана на Рисунке 7.

Рисунок 7. Схема расположения выводов и сигналы разъема на основной плате ПИД-контроллера для подключения плат ввода.


Принципиальная схема базовой платы ввода для измерения температуры изображена на Рисунке 8.
Основные характеристики платы ввода/вывода:
• Входной порт для подключения термистора:
o К порту дополнительно подключается эталонный резистор с таким же номиналом сопротивления, как у используемого термистора. Допустимое отклонение сопротивления этого резистора должно быть, по крайней мере, не хуже, чем у термистора. Такое решение придает ПИД-контроллеру бóльшую гибкость.
o Возможно использование этого же порта для подключения датчиков, выходной сигналы которых представлены напряжением (фоторезисторы, потенциометры и пр.);
• Входной порт для подключения термопары К-типа:
o используется преобразователь сигнала термопары в цифровой сигнал MAX6675ISA:
 автоматическое определение подключения термопары,
 диапазон измерения температуры от 0 до +1024 °С.

Кликните для увеличения

Рисунок 8. Принципиальная схема базовой платы ввода для измерения температуры с помощью термистора
и/или термопары.


В зависимости от требований приложения и желаемой точности измерения, пользователь может выбрать, какой порт будет использоваться для ввода данных в систему. Это можно сделать с помощью пользовательского интерфейса программы для ПК. Кроме того, возможно использования одновременно двух входных портов, однако в этом случае придется внести коррективы в программу микроконтроллера.
Подключение термистора к входному порту платы ввода
Термистор, как неполярный прибор, подключается к двум верхним контактам платы ввода, обозначенным «Sensor». Эталонный резистор, с параметрами указанными выше, подключается к двум следующим контактам (обозначены как «Reference Resistor»). Выводы эталонного резистора должны быть короткими, насколько это возможно (Рисунок 9).

Рисунок 9. Подключение термистора и эталонного резистора к базовой плате ввода для измерения температуры.


Подключение термопары к входному порту платы ввода
При подключении термопары к ПИД-контроллеру следует учитывать полярность ее выводов. Кроме того, термопара должны быть именно K-типа. Для термопары используются контакты 5 («TC–») и 6 («TC+») платы ввода (Рисунок 10).

Рисунок 10. Подключение термопары K-типа к плате ввода ПИД-контроллера.


Платы вывода
Платы вывода предназначены для реализации обратной связи ПИД-контроллера с системой. Первой была разработана плата, содержащая два электромеханических реле и один цифровой выход, предназначенный для управления внешним твердотельным реле (Рисунок 11).

Рисунок 11. Внешний вид паты вывода с установленным реле.


Платы вывода подключается во второй разъем основной платы (Рисунок 12).


Рисунок 12. Схема расположения выводов и сигналы разъема на основной плате ПИД-контроллера для подключения плат вывода.
Принципиальная схема платы вывода изображена на Рисунке 13.
Основные характеристики платы вывода:
• два однополюсных нормально разомкнутых реле с коммутируемым током до 10 А (на плату установлено одно);
• печатная плата с толщиной фольги 70 мкм;
• 1 выход для управления внешним твердотельным реле;
• 3 светодиода индикации состояния (два для реле и один для цифрового выхода).

Кликните для увеличения

Рисунок 13. Принципиальная схема базовой платы вывода для управления внешними устройствами.


Дополнительные платы
Дополнительные платы могут оказаться полезными при доработке ПИД-контроллера или при его модификации под конкретные нужды приложения. К таким платам относятся плата для макетирования и интерфейсная плата (Рисунок 14). Обе они выполнены в таком же форм-факторе, как и платы ввода/вывода

Рисунок 14. Плата для макетирования и интерфейсная плата могут использоваться для расширения возможностей ПИД-контроллера.

Программное обеспечение
Программа микроконтроллера написана и скомпилирована в среде Arduino, что позволит пользователям вносить коррективы и модифицировать ее в соответствии с конкретными нуждами приложения или системы.
Процесс прошивки микроконтроллера:
1. Скачайте и установите интегрированную среду разработки Arduino.
2. Скачайте пакет ПО (исходные коды) микроконтроллера.
3. Подключите ПИД-контроллер к ПК по USB интерфейсу (виртуальный COM-порт на ПК).
4. Запустите оболочку Arduino, в меню «Tools» выберите корректный COM-порт и установите целевую плату «Arduino Duemilanove w/ATmega328».
5. Откройте файл «osPID_Firmware.ino» и выберете «Upload».
6. Процесс загрузки кода имеет две фазы: компиляция и программирование микроконтроллера. Если процесс остановится на этапе загрузки кода в микроконтроллер, то причина в неустановленной перемычке «Авто-сброс». Просто нажмите кнопку сброса и процесс продолжиться.
7. Если все этапы пройдены без ошибок и прошивка будет загружена в микроконтроллер, появится сообщение «Done Uploading».
Примечание:
Как и платы Arduino, ПИД-контроллер автоматически сбрасывается при обнаружении нового последовательного соединения. Это упрощает прошивку микроконтроллера или обновление ПО. К сожалению, автосброс может создавать проблемы во время нормальной работы ПИД-контроллера, так как, например, при подключении его к ПК сброс контроллера вам не нужен. По этой причине на основной плате контроллера была установлена перемычка J6 (см. схему основной платы, интерфейс USB).
Программное приложение для ПК
Программное обеспечение для ПК написано на языке Processing. Это позволяет производить гибкую настройку ПИД-контроллера или выполнять обработку и анализ полученных данных (Рисунок 15). Для пользователя доступен как исполняемый файл, так и исходные коды приложения. Перед запуском программы необходимо, чтобы ПИД-контроллер был подключен к компьютеру, так как сканирование доступных портов производится при запуске приложения.

Рисунок 15. Вид окна программы для настройки ПИД контроллера.


Дополнительные материалы, документация, информация по конструктивным особенностям, а также основные этапы ручного конфигурирования ПИД-контроллера с его панели управления доступны в разделе документации на сайте

ospid.com


Загрузки


Принципиальная схема ПИД-контроллера (основанная плата, платы ввода/вывода) – скачать


Приложение для ПК (исполняемый файл и исходный код) – скачать


ПО для микроконтроллера (основная программа и дополнительные библиотеки) – скачать


Среда программирования Processing – скачать

https://processing.org/download/

 


ospid.com

Часть 1


На английском языке: osPID - open source PID-controller. Part 2 - Input/Output Cards, Software
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман


osPID - open source PID-controller. Part 2 - Input/Output Cards, Software
Part 1
Input Card
The input cards come in several types, each tailored to a different type (or types) of input. The first input card we designed is capable of measuring temperature through either a thermistor or thermocouple. Work on the next input card (for RTD input) is ongoing. The input card has 2×6 edge card pins to connect to the main board. The pinout of the edge card connector residing on the main board for the input card is as follows:
Figure 6. Pinout of the edge card connector residing on the main board for the input card.
Basic Temperature Input Card
The basic temperature input card is able to read a thermistor sensor and a type K thermocouple sensor.
Figure 7. Basic Temperature Input Card.
Features
• 1 thermistor input port:
o An external reference resistor is required to match the nominal value of the thermistor. The accuracy of the reference resistor used should be at least of that of the thermistor’s. (We chose to use an external rather than an internal reference resistor to give greater flexibility to the end user.)
o Can be used as generic voltage input sensor (example: potentiometer, LDR, etc)
• 1 type K thermocouple input port:
o Uses MAX31855KASA + MAX6675ISA+:
o Thermocouple open detection
o Cold junction temperature measurement available for use -200 °C to +1350 °C 0 °C to +1024 °C temperature measurement range
Depending on the application and desired accuracy, the user can select to use either the thermistor or the thermocouple as the input to the system. This can be selected in the PC-based user interface. You can even use them both by hacking the firmware to run two instances of PID module at the same time!
Figure 8. Basic Temperature Input Card Schematic Diagram
Wiring Instructions for Basic Temperature Input Card
Thermistor as Input Sensor
The temperature basic input card has an input port for thermistor sensor. Besides the thermistor, you'll need a matching resistor with a value equivalent to the thermistor's resistance at a rated temperature (usually 25 °C). This resistor also needs to have an accuracy at least of that thermistor.
Figure 9. Wiring Instructions for Basic Temperature Input Card: Thermistor as Input Sensor.
The thermistor sensor leads does not have any polarity and is inserted at the top two terminal spots (labelled as sensor) of the temperature basic input card. The resistor is inserted into the next two terminal spots (labelled as reference resistor) of the temperature basic input card. It is recommended to trim short the resistor leads as short as possible.
The osPID unit is shipped with a default firmware using the thermocouple as the input sensor. You can reconfigure the osPID unit to use the thermistor as the input sensor through the osPID front end software. You will need to key in the rated resistance of thermistor sensor and it's beta temperature coefficient.
Thermocouple as Input Sensor
The temperature basic input card has an input port for thermocouple type K sensor and temperature measurement range between 0 °C to +1024 °C. Please ensure that you are using the correct thermocouple type as the wrong thermocouple type will yield unexpected and wrong temperature reading.
Figure 10. Wiring Instructions for Basic Temperature Input Card: Thermocouple as Input Sensor.
Thermocouple leads has polarity and this is indicated by the color of the insulation jacket which can be based on US & Canada standard (yellow & red) or international standard (green & white). Yellow and green indicates the positive lead (Nickel - Chromium). Red and white indicates the negative lead (Nickel - Aluminium).
Insert the negative lead (red or white) to the 5th terminal spot from the top (labelled as TC-) and the positive lead to the 6th terminal spot (labelled as TC+).
If prior to the use of thermocouple sensor on the osPID unit, you have selected the thermistor as the input sensor, you'll need to reconfigure the osPID unit to use the thermocouple as the input sensor from the front end software.
Output Card
An output card is required to provide a feedback to the system by controlling the output behavior. The first output card we designed is a digital output card having 2 relay outputs and 1 digital output (for connecting to an external SSR.) Work on an analog output card is ongoing. As with the input card, The output card has 2×6 edge card pins to connect to the main board, but with a slight different pinout. The pinout of the edge card connector residing on the main board for the output card is as follows
Figure 11. Pinout of the edge card connector residing on the main board for the output card.
Features
• 2 SPST NO 10A relay (only 1 mounted)
• 2 Oz copper PCB
• 1 output pin to drive an SSR
• 3 indicator LED (2 for relays, 1 for SSR)
Figure 12. Output Card Schematic Diagram
Others
We can’t wait to see what people will do with the osPID. This includes hacking and modifying it to suit their needs. Therefore, we came up with 2 simple boards that can be used to hack & modify the osPID:
Figure 13. Prototype card and Breakout board for osPID controller.
This is a simple prototyping board that breaks out all the pins on the edge card with a prototyping area with SOIC footprint (up to 20 pins of 1.27 mm pitch) and TSSOP footprint (up to 20 pins of 0.65 mm pitch) is also available for you to populate your own circuit and design.
This is a tiny board that simply breaks out the pins on the edge card. We knew someone out there might want to use our osPID main board to do something else other than PID control and it might need to go into tight spaces. This tiny board might be just what you need!
Installing Firmware
One of the benefits of the osPID is the ability to update and change the onboard firmware.
1. Download and install the Arduino 1.0 IDE
2. Download the Firmware from GitHub and unzip
3. Connect the osPID to your computer and to a wall outlet
4. Launch the Arduino IDE. Under “Tools,” Ensure that the correct COM port is selected and that the Board is set to “Arduino Duemilanove w/ATmega328″
5. Open “osPID_Firmware.ino” from the downloaded firmware and select “Upload”
6. The upload process has two phases. First the code will compile, then it will be sent to the osPID. If the process seems to be stuck at the uploading phase, it may not be set to auto-reset (see note below.) that's fine, just press the reset button and the transfer will begin
7. If everything goes correctly the firmware will upload and the IDE will display “Done Uploading.”
Note on Auto-Resetting: As with the Arduino, the default osPID behavior is to restart whenever a new serial connection is made. This makes it very easy to upload a new program to the unit. Unfortunately, this can be a problem during normal operation; If the osPID is running and you want to connect with the Front-End, you DO NOT want the osPID to reset. For this reason, we have included a jumper on the back of the main board.
Front-End Software
The frontend is a desktop application written in processing. it allows for trending of osPID data, as well as more advanced configuration. The most current version of the Front-end can be found at downlods section. Download and unzip this file, and you will find the executable in the “application.[your operating system]” sub-folder.
Figure 14. Front-End application Window.
Note: Instead of running the compiled application, you may wish to run the front end from code. To do this:
1. Download the processing ide
2. Download the controlp5 processing library and put it in the “[processing workspace]libraries” folder
3. Use the processing IDE to open “osPID_FrontEnd.pde”
The frontend scans available ports only on initial startup. for this reason connect the osPID via USB before starting the application.
Additional documentation and up-to-date information on the osPID Controller available on Documentation Page.
Downloads
osPID Schematic (main Board, Input/Output Cards) - download
Front-End Software and source Code - download
Firmware and Source Code - download
Processing IDE - download


ospid.com

chem.net
 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by