Дата на обновяване:17.01.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Система регистрации данных акселерометра на базе Arduino Pro mini (Система за регистрация на данни за акселерометър на базата на Arduino Pro mini)


Eric Ayars


В статье рассматривается конструкция системы регистрации данных, получаемых от 3-х осевого акселерометра MMA7260. Все данные сохраняются на карте памяти µ-SD.


Основой конструкции является платформа Arduino Pro mini. Arduino Pro Mini построена на микроконтроллере Atmel ATmega168 и имеет 14 цифровых входов и выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, резонатор, кнопку перезагрузки и отверстия для монтажа выводов. Блок из шести выводов может подключаться к кабелю FTDI или к конвертеру USB-RS232 для обеспечения питания и связи через USB.

Платформа предназначена для непостоянной установки в объекты или экспонаты. Существует две версии платформы Pro Mini. Одна версия работает при напряжении 3.3 В и частоте 8 МГц, другая при напряжения 5 В и частоте 16 МГц. В данной конструкции применена версия с напряжением питания 3.3 В.
Микроконтроллер ATmega168 имеет 16 КБайт флеш-памяти для хранения кода программы (2 кБ используется для хранения загрузчика), 1 кБ ОЗУ и 512 байт EEPROM.


Принципиальная схема Arduino Pro mini

Кликните для увеличения


В схеме имеется регулятор напряжения 3.3 В, поэтому для питания платы можно использовать источник напряжения 3.5 В – 12 В. Питание акселерометра и карты памяти осуществляется от регулятора напряжения на плате Arduino.
Установленный светодиод является индикатором статуса и ошибок, описание которых можно найти в тексте исходного кода программы микроконтроллера.


Принципиальная схема системы регистрации данных.


Модуль с установленным акселерометром MMA7260 и модуль слота карты памяти SD выполнены в виде отдельной платы, все сигнальные линии выведены на контактные площадки для установки коннекторов.
Принцип действия акселерометра MMA7260Q основан на изменении емкости трех микромеханических конденсаторов, реализованных на единой пластине кремния, каждый из которых отвечает за одно из направлений – X, Y и Z. В результате воздействия ускорения на подвижные обкладки конденсаторов, изменяется величина емкости, которая затем преобразуется в напряжение. Далее сигналы в каждом из трех каналов усиливаются, проходят через фильтры низких частот и каскады температурной компенсации и поступают на соответствующие выходы X, Y и Z. Точка среза фильтра низких частот и корректировка смещения нуля при g = 0 реализованы с помощью лазерной подгонки номиналов элементов заводом, имеют фиксированное значение и не требуют компонентов внешней обвязки. Реализованный спящий режим делает изделие MMA7260Q идеальным для применения в носимой РЭА с батарейным питанием.
Исходный код программы разработан таким образом, чтобы предоставить максимальную гибкость в настройке и конфигурировании:
• возможность регистрации и сохранения прямых аналоговых данных (raw) или преобразованных данных;
• программная установка рабочего диапазона акселерометра;
• возможность сбора данных через установленные промежутки времени или по запросу пользователя;
• конфигурируемый временной интервал.
Кроме того реализован отладочный режим, в котором, по последовательному интерфейсу RS232, передается вся информация о работе системы, сообщается о всех ошибках, если таковые имеются.
Стоит заметить, что при выборе интервала сэмплирования менее 100 мс наблюдаются пропуски временных интервалов. Это связано с рабочей частотой 8 МГц и скоростью работы интерфейса SPI карты памяти SD.
Для пользовательской настройки системы используются пользовательские значения следующих параметров в исходном коде:
LOG_INTERVAL – время в миллисекундах между выборками;
GAIN – выбираемый пользователем рабочий диапазон акселерометра. Значение должно одно из {1, 2, 4, 6}. Значение 1 это фактически 1.5 (параметры акселерометра). Значение по умолчанию 6.
DEBUG – для максимальной скорости работы этому параметру должно быть присвоено значение 0. Если значение 1 – отладочный режим включен и микроконтроллер передает отладочную информацию по последовательному интерфейсу;
CONVERT_VALUES – для сохранения прямых данных полученных от акселерометра этому параметру должно быть присвоено значение 1. Если 0 – микроконтроллер преобразует данные в значения с плавающей точкой;
TIME_OR_BUTTON – если значение этого параметра 1, то система прекращает сбор данных по истечению времени указанного в параметре COLLECTION_MILLIS. Если 0 – сбор данных прекращается при нажатии кнопки;
COLLECTION_MILLIS – параметр имеет силу, только если значение параметра TIME_OR_BUTTON = 1, и содержит промежуток время в миллисекундах в течении которого ведется сбор данных.


Исходный код к проекту (Arduino)

http://physics.csuchico.edu/~eayars/code/micrologger.pde.html


hacks.ayars.org


На английском языке: Arduino datalogging accelerometer with µ-SD storage


Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман


Arduino datalogging accelerometer with µ-SD storage
Eric Ayars


Overview
The Arduino Pro Mini is a microcontroller board based on the Atmel ATmega168 (datasheet). It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, an on-board resonator, a reset button, and holes for mounting pin headers. A six pin header can be connected to an FTDI cable or Sparkfun breakout board to provide USB power and communication to the board.
The Arduino Pro Mini is intended for semi-permanent installation in objects or exhibitions. The board comes without pre-mounted headers, allowing the use of various types of connectors or direct soldering of wires. The pin layout is compatible with the Arduino Mini.
There are two version of the Pro Mini. One runs at 3.3V and 8 MHz, the other at 5V and 16 MHz.
Arduino Pro mini Schematic Diagram
Arduino datalogging accelerometer with µ-SD storage. Schematic
The code is highly configurable: it can save raw A/D values or converted values, it allows software-defined gain, it can collect for a set time or until user input, and of course the collection interval is user-defined. It also includes a "DEBUG" mode, in which it tells the serial line everything that's happening. It can collect multiple data files (up to 100) per card, and will tell you about any errors it encounters.
All this in a small enough program to fit on an ATMega168! The data collection rate is not as high as I'd like on this 8MHz chip, and the sync() calls to the µSD card cause missed data intervals when the sample period is below 100ms, but for slower data-collection situations it works great. (Does anyone make a 32MHz 3.3V Arduino? That would be nice, here...)
User-selected values:
The following definitions can be set before sending the code to the Arduino, and change the datalogger's behavior.
• LOG_INTERVAL is the time in milliseconds between samples.
• GAIN is the user-selectable range on the MMA7260 accelerometer, and should be set to one of {1, 2, 4, 6}. The range for 1 is actually 1.5, if you care about that... The default value (if you set something wrong) is 6.
• DEBUG should be set to 0 for optimal data-collection speed. If set to 1, the Arduino sends verbose messages to the serial port about everything it is doing.
• CONVERT_VALUES should be set to 1 to have the Arduino convert raw A/D integers into float SI values of acceleration. Set it to 0 if you would prefer the data file to contain raw A/D values.
• TIME_OR_BUTTON changes the stop condition for data collection. If set to 1, the Arduino stops after the number of milliseconds set by COLLECTION_MILLIS. If set to 0, it stops on a second button press.
• COLLECTION_MILLIS applies only if TIME_OR_BUTTON is set to 1, and is the number of milliseconds to collect data.
Now to go do some physics with it
Source Code (Arduino)


hacks.ayars.org

rlocman.ru
 


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by