Дата на обновяване:29.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Element14 выпускает плату Embedded Pi (Element14 произвежда платката Embedded Pi)


Платформа, выполненная на микроконтроллере серии STM32F103, может использоваться в качестве моста между Raspberry Pi и платами расширения Arduino, или же, как автономная оценочная платформа для микроконтроллеров с ядром Cortex-M3
Сообщество element14 выпускает плату Embedded Pi, которая является гибкой и простой аппаратно-программной отладочной платформой, позволяющей объединить Raspberry Pi, платы расширения Arduino Shield и 32-разрядые микроконтроллеры с ядром ARM Cortex-M. Плата, выполненная на микроконтроллере STMicroelectronics серии STM32F103, может работать как мост между Raspberry Pi и платами расширения Arduino, и как оценочная плата для микроконтроллеров Cortex-M3.
 


Расположенные на плате перемычки позволяют выбрать один из трех режимов работы платы:
• Режим STM32/Standalone (отладочная плата для микроконтроллеров с ядром Сortex-M3 / автономная работа): плата Embedded Pi работает как базовая платформа, микроконтроллер STM32 управляет платой расширения Arduino непосредственно, без использования платформы Raspberry Pi. Плата может управлять различными устройствами и получать данные от сенсоров.

• Режим ST-Adapter: в такой конфигурации плата Embedded Pi управляет платой расширения Arduino, а Raspberry Pi выступает в качестве консоли с графическим пользовательским интерфейсом или командной строкой при обмене данными с Embedded Pi. Этот режим позволяет расширить возможности Raspberry Pi для систем автоматизации и контроля за счет использования встроенных в микроконтроллер STM32F103 контроллера вложенных векторных прерываний, портов ввода/вывода общего назначения, АЦП и ШИМ.

• Режим Raspberry Pi: в этом режиме плата Embedded Pi работает в качестве коммуникационного моста между Raspberry Pi и платой расширения Arduino, другими словами Raspberry Pi непосредственно управляет платой Arduino Shield.
Отличительные особенности:
• отладочная платформа, позволяющая объединить платформу Raspberry Pi, платы расширения Arduino Shield и 32-разрядный микроконтроллер серии STM32;

• предоставляет для Raspberry Pi простой доступ к широкому спектру плат расширения Arduino;

• предоставляет для 32-разрядных микроконтроллеров ARM Cortex-M3 доступ к платам расширения Arduino;

• Raspberry Pi и микроконтроллер STM32 могут работать независимо или совместно друг с другом для управления платой расширения Arduino или каким-либо другим устройством;

• доступны три режима работы, выбираемых с помощью перемычек;

• бесплатный инструмент разработки приложения – интегрированная среда разработки CooCox для микроконтроллеров ARM Cortex-M0, M3, M4.
Быстрая разработка и отладка проекта на Си возможна благодаря бесплатной интегрированной среде разработки CooCox от компании Embest, в состав которой входят инструменты для программирования и откладки, а также огромное количество примеров приложений.
Сочетание Embedded Pi, Raspberry Pi и платы расширения Arduino – это функциональная отладочная платформа с высокой вычислительной мощностью и большим количеством линий ввода/вывода, которая может применяться для разработки приложений обработки данных от различных сенсоров, систем управления электродвигателями, коммуникационных систем, а также может использоваться в образовательных целях.
element14.com
На английском языке: Embedded Pi board connects Raspberry Pi, Arduino and 32bit ARM mcu


Embedded Pi board connects Raspberry Pi, Arduino and 32bit ARM mcu
The device, which has been designed around STMicroelectronics' STM32F103 mcu, can operate as a bridge between Raspberry Pi and Arduino shields and as a Cortex-M3 evaluation board.
element 14 has launched Embedded Pi, which it says is a low cost 'triple play' platform that blends the Raspberry Pi, Arduino and 32bit embedded ARM communities.
Embedded Pi is a triple-play platform for Raspberry Pi, Arduino and 32-bit embedded ARM. Blending all three communities together, Embedded Pi helps you to get the most out of each platform. The Embedded Pi is based on the STMicroelectronics STM32F103 MCU and form factor compatible with Arduino shields, it can operate as a bridge between Raspberry Pi and Arduino shields and in standalone mode as a Cortex-M3 evaluation board.
Depending on the jumper placement on the Embedded Pi, you can select each of the three modes of operation:
• STM32/Standalone Mode: The Embedded Pi works as a base platform, the STM32 controls the Arduino shields directly without the use of Raspberry Pi. It can interface with outside world and can control surroundings by sending & receiving input/output using wide variety of sensors; like controlling lights, motors, and other actuators.
• Raspberry Pi Mode: The Embedded Pi works as a hardware connection bridge between Raspberry Pi and Arduino shields, allowing the Raspberry Pi to interface directly with existing Arduino shields, having a number of sensors & control to interact with external environment. It offers all the possibilities of connecting digital and analog sensors using the Arduino shield but with the power and capabilities of Raspberry Pi.
• ST-Adapter Mode: The Embedded Pi STM32 controls the Arduino shields, and the Raspberry Pi works as the GUI or command line console to send commands/data to and receive data from Embedded Pi. This is an advanced mode which extends and strengthens the automation control capability of the Raspberry Pi, taking the advantage of STM32F103 NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller), GPIOs, and more peripherals like ADC and PWM.
Key Features:
• A Triple play platform for Raspberry Pi, Arduino & 32-Bit ARM.
• Provides Raspberry Pi with easy access to abundant Arduino shields.
• Brings 32-bit ARM MCU into the world of Arduino.
• Raspberry Pi and the STM32 MCU can work independently or in conjunction with each other to control the Arduino shields or other accessories.
• Three Working Modes: Raspberry Pi Mode, Standalone Mode & ST-Adapter Mode, selectable by jumpers.
• FREE CooCox ARM development Tool for ARM [Windows Platform Only].
The Embedded Pi, Raspberry Pi & Arduino shields together offers reasonably powerful embedded development platform with more processing power, greater I/O and fascinating display quality.
A quick & easy embedded project can be built in C using CooCox development tools, a FREE and easy-to-use ARM development tool environment for Cortex-M MCU with flash programming & debugging capability (CoIDE, CoFlash, CoLinkEx etc), along with the integrated abundant reusable code shared by CooCox team and CoFans.
Key Applications: Sensor detection & control, Motor control, Communication, Educational, Experimentation etc.
element14.com
News on theme:
• Microchip and element14 Announce Raspberry Pi chipKIT Expansion Board
• A slice of Pi - the $25 computer on show
• Raspberry Pi will roll with Android 4.0
• Intel unveils Quark-based Galileo computer to rival Raspberry Pi
• Raspberry Pi Can Control Real-World Devices Using New

Gertboard Add-On

rlocman.ru


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by