Дата на обновяване:05.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

КЪМ  ПОЛЕМИКАТА  ЗА  ХРАЛУПИТЕ

М.И. Кошин

 

В приморския край, пчеларството е широко разпространено, затова много роеве излитат от пчелините и отиват в тайгата и се заселват в хралупите на дърветата. В 1951 г., в края на лятото ние се оказахме в тайгата в Лазовския район и попътно решихме да се заемем с търсенето на диво – живеещи пчели. Местен жител, бивш лестничей и пчелар, ми каза: „Търси пчели само на южните склонове, не търси в низините”. Обаче ние изследвахме не само по южните склонове, а от всички страни. Пчели, въпреки неговото мнение намирахме в хралупите на кошерите и на юго – източните и на юго – западните склонове, не намерихме само на западните, източните и северните, те или бяха празни, или заети от катерици, а в някои от тях бяха свили гнезда птици. В същата година, друг мой познат в разговора за пчелите обърна внимание на това, че питите в хралупите са ориентирани в направление север – юг. Той каза, че по разположението на питите в хралупите може като по компас да се определят страните на света.
В 1959 г. в Узбекистан ние с моя приятел нееднократно посещавахме Чаткалския  резерват – Чаткалските планини. Чаткалският резерват е пространство – почти без хора, почти девствена природа. Диво – живеещи пчели в неговите планини има много. Тук хралупи, заселени с пчели ние намирахме само на южните, юго – източните и юго – западните склонове на горите. В условията на климата на Узбекистан, това е напълно обяснимо: през зимата сняг на южните, юго – източните и юго – западните склонове не се задържа, следователно там е по – топло. В Чаткалските експедиции, аз по компас проверявах ориентацията на питите, но някаква твърда закономерност в тяхното разположение в направление север – юг не забелязах. В повечето случаи, ориентацията на питите в хралупите съответстваше на ориентацията на склона на планината, т.е. на юго – западния склон, пчелите бяха ориентирани на юго – запад и т.н. Ако при посещенията в Уссорийск бяха изследвани около 30 хралупи, то при Чаткалското посещение – повече от 100. В Чаткалските гори рядко попадахме на хралупи, в които питите бяха ориентирани в направление изток – запад. Ние не намерихме никаква закономерност в разположението на питите и относително топлото или студеното и разположение. По такъв начин твърдението на моя познат от далечния изток за геомагнитната ориентация на питите в хралупите не намери подтвърждение.
От казаното може да се направи извод, че пчелите избират хралупа за заселване и строят пити в нея, като се ориентират по направлението на слънчевата радиация. Южните, юго – източните и юго – западните склонове или гори притежават най – голяма поглащаемост на на слънчевата енергия.
В.Д. Крутоголов (сп. „Пчеловодство” N1, 2002) пише: „Видяното ни дава право да твърдим, че формата на хралупата и мястото на разположението на прилетното, входно отверстие, определят вариантите на строителството на питите в гнездата на „студена” или „топла” ориентация. Обаче, твърденията на В.Д Крутоголов не ми се струват убедителни, тъй като той не привежда никакви обосновавания, по каккъв начин формата и положението на прилетното отверстие влияе на ориентацията на питите в кошера. По нашите наблюдения, ориентацията на питите в хралупите се определя от направлението на слънчевата радиация, а положението на входното отверстие просто съвпада с тази или друга ориентация.
В 1994 г. в предпланинската част на Лабинския район на Краснодарския край, аз уговорих своя другар да се заеме с пчеларство. Решихме да хващаме роеве, тъй като в близко разположеното село имаше много пчелини. Освен това, тук зимуваха много пчели на платформи, докарвани от северните райони и краищата на Ростовска област.
Приблизително 3 км от селото избрахме планина със стръмни склонове, обрасла от три страни с гора: от запад, от изток и юг, северната и част от стръмен склон преминава в равнинно плато, покрито с различни треви. На всички склонове ние поставихме примамки за роеве и ги монтирахме на една височина на разстояние 20 м една от друга и на 100 м на една партида от друга. Като извод на южния склон с три примамки хванахме пет роя, на юго – источния – един на юго – западния – три. На источния, западния и северния с 4 примамки не хванахме нито един рой.
Всички приведени примери показват, че пчелите избират хралупи в дърветата, растящи на склоновете, които добре се облъчват от слънчевите лъчи, на които понякога даже през зимата в слънчевите, зимни дни се създават условия за очистителни облитания. На мен не ми се е случвало да намирам пчели в равнините гори.
По моите наблюдения, пчелите с удоволствие се заселват в хралупи на дървета с листа и не се заселват в гъстите борови гори. Това свидетелствува за факта, че те избират дървета, които много добре се осветяват от слънцето, което вероятно и ориентира посоката на построяването на питите в хралупата.
Трябва да се вземе под внимание, че слънцето в средата на зимата, когато се намира на 46 градуса под положението на лятното стоене на слънцето, излъчва огромна енергия и неговите лъчи даже на ширина 60 градуса, падат на обезлистените стволове на дърветата под ъгъл близък до 90 градуса, с което се обезпечава най – голяма поглъщаемост на слънчевата енергия от стволовете на дърветата. Погълнатата енергия създава разлика в температурите между стените на хралупата, ориентирани на юг и на север. При такова положение въздухът в хралупата, допиращ се до южната стена се разширява, плътността му се намалява, и той се движи нагоре: по – студения въздух по продължение на северната стена се спуска надолу в пространството под питите, което тук за разлика от това в кошерите е огромно. По такъв начин се създава естествена вентилация на хралупата, която носи периодически характер, която може да се регулира от самите пчели. Искам да забележа, че за разлика от Крутоголов В.Д., аз никога не съм срещал в хралупите вентилационни отвори по – нагоре от питите, макар, че пчелите понякога правят неща, които по нашата човешка логика са трудно обясними.
Веднъж в Чаткалските планини през декември нас ни застигна лошо време. Решихме да пренощуваме в пещера, която имаше входен отвор с височина около метър, височината вътре беше повече от два метра. Когато запалихме огън, скоро чухме познат шум. След като осветих пещерата с фенер, аз намерих пчели, които са си направили гнездо под тавана. Или друг случай: мой колега видял рой в приземния етаж на своя дом, където от самия таван висяха пчелни пити. В Чаткалските планини, ние намерихме необикновена хралупа със заселило се в нея пчелно семейство. Хралупата в долната си част беше отворено по цялата си дебелина на дървото, на 20 см по – високо се намира отвор от изгнил сък, който за зимата пчелите бяха стеснили, с прополис. Беше странно това, че те не обръщаха внимание на отвора по цялата дължина на хралупата.
Не мога да се съглася с твърдението, „живата тъкан на дървото, благодарение на обменните процеси, идеално поглъща влажния въздух, отделян от пчелите, и гнездото се запазва сухо през зимата и през лятото”, които и да са тези автори, даже и такъв авторитет като Н.М. Витвицкий. Що за процеси са това, които са способни да поглъщат такова огромно количество влага? Никой не ги писва.
Тайната на вентилацията на кошера се заключава в огромното пространство под питите, за което пише и самият Крутоголов В.Д. Съгласен съм със Жаров В.Г., че хралупата не се явява идеално жилище за пчелите, но до сега човекът не е изобретил кошер, който най добре да съответства на неговите изисквания. Еволючията на пчелите в течение на много милиони години е свързана с хралупата и затова всички конструкции на рамкови кошери са противоестествени за тях., особено ниско – широките. За най – предпочитан от пчелите смятам Украинския кошер на тясно – високата рамка, недостатък на който се явява малкото подрамково пространство.
Няма да изреждам имената на авторите, които пишат за многометрови пити в хралупите и многопудовите запаси с мед. Това са приказки – чиста вода. В природата, аз не съм срещал семейства, които са способни да събират и да се запасяват с такива големи количества мед. Живееики в хралупата, пчелите през лятото произвеждат мед, който до пролетта напълно изразходват, така, че многогодишни натрупвания, тук не може да има. При това, на мен са ми попадали хралупи, които са напуснати от пчелите след многогодишно живеене в тях. Питите в тях бяха черни, и над тях се „трудиха” молци и някакви видове бръмбари. Загинали пчели в тези хралупи нямаше, значи пчелите просто са ги напуснали. Възможно след „почистването” на хралупите, от насекомите, те ще бъдат заселени, някога от пчели отново, но аз не съм уверен в това.
 

Превод от  сп. "Пчеловодство" 2003г. N 2 :  

         

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by