Дата на обновяване:30.08.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 

 DMX Shield - плата расширения Arduino для проектов управления световыми эффектами (DMX Shield - платка за расширяване на Arduino при проекти за управление на светлинни ефекти)


DMX Shield – простая плата расширения, которая позволит использовать платформу Arduino для управления системами освещения или световыми эффектами по интерфейсу DMX (Рисунок 1). Фактически, плата реализует интерфейс RS485, электрические уровни сигналов которого необходимы для коммуникации по протоколу DMX.

Рисунок 1. Внешний вид платы расширения Arduino DMX Shield.


При проектировании схемы платы расширения была заложена определенная гибкость. Так, с помощью перемычек (джамперов), пользователь может выбирать какие сигнальные линии платы Arduino использовать в качестве цифрового входа и выхода интерфейса DMX. Дополнительно, на плате установлен слот для карт памяти microSD с соответствующей схемой согласования уровней и разъем для подключения ЖК индикатора с последовательным интерфейсом.
Такая конструкция позволит реализовать базовые функции DMX протокола посредством сообщений, предварительно запрограммированных в коде программы микроконтроллера или, при использовании соответствующих библиотек, может стать автономной системой с функциями воспроизведения последовательностей записанных на карте памяти microSD. При необходимости данное решение может служить удобным интерфейсом для передачи DMX команд от ПК через последовательный порт.
Стандарт интерфейса и протокол обмена данными были разработаны специально для упрощения управления сложными осветительными системами и дополнительным оборудованием. Различные прожекторы, стробоскопы, диммеры, лазеры, дымовые машины и другое светотехническое оборудование должны управляться и контролироваться, но управление с централизованного пульта усложняет прокладку силовых кабелей и снижает безопасность.
В случае применения DMX протокола и интерфейса каждое устройство имеет свой интегрированный или внешний контроллер. Система управления посылает определенное адресное сообщение в виде байта данных на каждый контроллер, который, в свою очередь, его интерпретирует с учетом адреса и возможностей. Источник питания в такой системе освещения становится «локальным», и связь обеспечивается экранированным двужильным кабелем, по которому передаются низковольтные сигналы.
Адрес контроллера и данные (сообщения) передаются параллельно для всех контроллеров в сети, но каждый контроллер, ориентируясь на свой адрес, получает и интерпретирует только предназначенную для него информацию.
Схема передачи была разработана с целью повышения эффективности управления устройствами, поэтому интерфейс DMX поддерживает одновременное управление 512 устройствами с 40 полными циклами передачи в секунду. Чтобы добиться такого при передаче 8-битных данных, 1 стоп-бита и 1 старт-бита, скорость должна быть 250 Кбит/с. Последовательная передача данных начинается с заголовка, а затем байты передаются последовательно, начиная с первого (Таблица 1, Рисунок 2).

Таблица 1. Базовые команды протокола DMX512 и их длительность

 


(Каждый бит, передаваемый по протоколу DMX512, имеет длительность 4 мкс)
 

Рисунок 2. Диаграмма сигнала при передаче данных по протоколу DMX512.


Все это означает, что если мы хотим передать новые данные контроллеру с адресом 10, то необходимо также передать данные для контроллеров с адресами 1 – 9. Система адресации основана на номере передаваемого байта, поэтому каждый контроллер ведет подсчет входящих байтов. Контроллер игнорирует байты данных, поступающие до и псоле "своего".
Важно также помнить, что каждая полученная команда всегда актуальна, поэтому, чтобы изменить состояние одного контроллера, необходимо отправить корректные команды всем контроллерам, которые имеют более низкий адрес. Тем не менее, последовательность передаваемых команд и данных можно прервать после того, как будет достигнут адрес нужного контроллера (не имеет смысла передавать последовательность с данными для контроллеров с адресом выше).
В первоначальной версии протокола DMX значения в диапазоне 0-255 интерпретировались как уровни яркости осветительного устройства (00 – выключен, 255 – максимальная яркость), но растущий список устройств с интерфейсом DMX вызвал изменения в интерпретации значений байта. Появилось много дополнительных команд и функций, например, установка позиции, выбор программы, применение специфических параметров, активация функции и пр. Каждый производитель определяет набор команд и карту соответствия значений и функций. Следует учитывать, что иногда одного байта недостаточно для управления всеми возможностями контроллера, поэтому для устройства на шине DMX выделяется диапазон адресов, и считывается более одного байта в последовательности.


Принципиальная схема платы расширения

Рисунок 3. Принципиальная схема платы расширения Arduino DMX Shield.


Основным элементом платы является микросхема MAX485 компании Maxim (Рисунок 3), которая преобразует уровни цифровых сигналов микроконтроллера в дифференциальные сигналы двухпроводного интерфейса RS485. Микросхема содержит приемник, передатчик и логику управления. Для управления направлением передачи данных микросхема MAX485 имеет инверсные входы /RE (вывод 2) и OE (вывод 3). В нашем случае эти входы можно объединить и для управления потребуется одна линия ввода/вывода микроконтроллера. Выводы 6 и 7 микросхемы – это дифференциальный выход, вывод 1 – выход приемника, вывод 4 – вход данных.
Все сигнальные выводы микросхемы подключаются к порту D платы Arduino через перемычки (джамперы). Вывод RO (вывод 1) может подключаться к порту D0 или D4, вывод DI может подключаться к порту D1 или D3, а соединенные вместе /RE+OE могут подключаться к порту D2 или D5.
Еще одна микросхема, использующаяся в схеме, предназначена для преобразования ТТЛ уровней интерфейса ICSP платы Arduino в уровни с напряжением 3.3 В, которые требуются для работы с картой памяти microSD. Микросхема 74HC4050D содержит шесть буферов для преобразования уровней сигналов ТТЛ, но в данной схеме используются лишь три, включенные на входных линиях интерфейса microSD. Выходные уровни интерфейса microSD с напряжением 3.3 В корректно определяются микроконтроллером на плате Arduino как «лог. 1».
Дополнительно на плате установлены два пользовательских светодиода (порт D8 и D7), пользовательская кнопка (порт A1), кнопка сброса и разъем для подключения ЖК индикатора с последовательным интерфейсом (порт A0 или A2, выбирается перемычкой).
Перед работой с платой необходимо корректно установить перемычки сигнальных линий (на плате они обозначены JRO, JDI, JRDE, Рисунок 4). Если совместно с Arduino не используются дополнительные платы расширения, то перемычки можно устанавливать в любую из двух позиций. При использовании дополнительных плат расширения перемычки необходимо устанавливать так, чтобы избежать конфликтов. Также учитывайте, что плата расширения Ethernet Shield использует интерфейс ICSP Arduino, и слот карты памяти microSD в таком случае может конфликтовать с Ethernet платой.

Рисунок 4. Расположение элементов на плате расширения DMX Shield.


Для работы с платой потребуется специальная программная библиотека функций DmxSimple.h, которая вместе с примерами доступна для скачивания в разделе загрузок.
Для управления платой DMX Shield с персонального компьютера и реализации световых эффектов синхронизированных с музыкой можно использовать программный комплект Vixen. Пользователи создают в программе последовательность данных, которые затем передаются через последовательный порт компьютера в Arduino. Пример исходного кода программы микроконтроллера для работы с Vixen находится папке DMX_LightSequencing.
Демонстрационное видео

 

 


Загрузки


Библиотека функций и исходные коды примеров - скачать


open-electronics.org

rlocman.ru


На английском языке: Arduino DMX shield for Illumination Projects


Arduino DMX shield for Illumination Projects
This shield allows to connect an Arduino with DMX equipment (Figure 1). It implements the RS485 interface to adapt the electrical levels needed for DMX connection.
This shield has been designed with flexibility in mind and allows the user to choose between several Arduino pins for digital input and output of DMX data, it supports a microSD slot and also has the serial connection to support a serial LCD display.
Figure 1. Arduino DMX shield for Illumination Projects
This design allows basic operation of DMX through simple pre programmed messages stored in the Arduino Sketch or, with the proper libraries and programming, it could well become a standalone system with playback capabilities of sequences stored on the microSD. When needed, this solution is also a suitable interface for a PC sending through a serial port the DMX commands.
DMX basics
Figure 2. DMX512 timing diagram.
This interfacing and communication standard has been developed to allow easier management of complex lighting systems. On stages and discos, many spots, pars, moving heads and other equipment need to be managed and controlled, but bringing power from a centralized panel rises many issues for safety and cabling complexity.
With DMX, each device has an integrated or external controller. A control system sends a specific message to each controller with a byte that the controller itself interprets according to its address and capabilities. Power supply becomes “local” and the communication is with a daisy chained cable that carries low voltage signals.
DMX data is sent in parallel to every controller connected and the address given to each controller allows each device to grab and interpret only the relevant information.
The transmission scheme has been designed for efficiency as DMX may drive up to 512 devices at the same time, with 40 complete transmission sets per second. To achieve this, with 8 bits, 1 start and 1 stop bit, speed has to be 250 kbps. The serial data starts with a header and then bytes are sent in sequence, starting from the first one (Figure 2).
If we have to send a new command to the controller with address 10, we need to send also the data relevant to the controllers from 1 to 9. The addressing system is based on position of the byte and each controller counts the incoming bytes, discarding the ones preceding and following its own byte.
It is also important to remember that each command received is always relevant, therefore to alter the state of a single controller, it is necessary to send valid commands to all the controllers that have a lower address. The sequence, however, may end when the address of the relevant controller has been reached (no need to send the sequence with data exceeding the relevant controller address).
The values from 0 to 255 initially represented the level of the light (0 = off, 255 = full brightness), but the adoption of DMX by other devices turned the meaning of the byte into other commands, eg. position, program selection, specific preset, activate feature and so on. Each manufacturer specifies the mapping between values and functions and sometimes a single byte is not enough to manage all the capabilities, therefore the device occupies an interval of addresses on the DMX bus and reads more than one byte, in sequence.
Shield schematics
This shield uses a MAX485 by Maxim to convert the signal levels from the Arduino digital pin to the RS485 differential simplex two wire plus ground connection (Figure 3). The MAX485 contains a receiver and a transmitter, with enabling signals. The /RE (pin 2) and OE (pin 3) – that enable reception and transmission – are with inverted levels, so that it is possible to use a single line and the two pins connected together to manage transmission direction. Pin 1 is Receive Output, pin 4 is Data Input, pin 6 and 7 are the differential outputs.

Figure 3. DMX Shield schematics
It is possible to choose between different Arduino D pins for each of the three signals needed: RO may be mapped onto D0 or D4, DI onto D1 or D3 and /RE+OE onto D2 or D5.
The other chip on the shield is an 74HC4050D that contains six buffers to match TTL levels from Arduino ICSP with the 3,3V required by the microSD. This is required just by microSD input lines because Arduino input correctly reads the 3,3V level supplied by microSD as a logic “1”.
The last bits of the schematics include a couple of LEDs connected to D7 and D8, a pushbutton on A1 and the serial connection for the LCD on A0/A2 (jumper selectable).
Figure 4. Location of the components on the circuit board
Configuration
Before you proceed with this shield, you should decide the various jumpers positions; if no other shield is used with Arduino, you are free to choose any of the two positions available; when used with other shields, use the jumpers to avoid any conflict. Please note that ICSP is used with Ethernet shields as well, therefore the microSD slot might create conflicts if used with an Ethernet equipped solution.
DMX library
This shield needs a specific library named DmxSimple.h available in downloading section; with it you will find some examples. We also have two other sketches to let you experiment with this shield.
We also suggest to use Vixen to create sequences on a PC, synced with music, that are sent to Arduino over the serial port. The communication between Arduino and Vixen is managed by our sketch DMX_LightSequencing.
Demonstration Video
Downloading
DMX library and examples - download
open-electronics.org

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by