Дата на обновяване:23.08.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 

 

RFID плата расширения для Arduino (RFID платка за разширяване на Arduino)


В статье рассматривается схемотехническое решение для реализации платы расширения для платформы Arduino, которая может использоваться в системах разграничения доступа с использованием RFID ключей. В базовом варианте (платформа Arduino Uno или Duemilanove и RFID плата расширения) это система разграничения доступа, в которой при определении RFID ключа активируется реле. Однако, можно реализовать вариант конструкции, который позволит создавать приложения, использующие облачные вычисления на базе сервисов Google, но это уже расширение базовой версии, т.к. дополнительно предусматривается использование в системе платы Ethernet Shield.


Плата имеет стандартный форм-фактор для подключения к Arduino и с точки зрения схемотехники не сложна. Основным компонентом платы является RFID модуль ID-12 производства компании ID Innovation. Принципиальная схема платы расширения изображена на Рисунке 1 ниже.


Расположение и назначение выводов модуля ID-12 (а также ID-2 и ID-20) указано на Рисунке 2.

Рисунок 2. Расположение выводов RFID модуля ID-12


Модуль ID-12 содержит завершенный RFID приемник для пассивных ключей, выходные данные которого в формате ASCII поступают в микроконтроллер платы Arduino.
На плате также установлены светодиоды статуса, реле и звуковой излучатель. Для управления реле установлен транзистор T1 BC547, который подключается к 9 выводу платы Arduino. Параллельно выводам обмотки реле установлен шунтирующий диод D1 1N4007. Светодиоды подключены к выводам 6 и 8 платы Arduino.
Для получения выходных данных в формате ASCII необходимо подключить вывод 7 модуля ID-12 к земле, при этом следует учитывать, что будут распознаваться только RFID ключи, кодирующие данные в ASCII формате.
Для звукового оповещения используется звуковой излучатель, который может подключаться к модулю ID-12 (вывод 10) или же к микроконтроллеру (вывод 3 платы Arduino), конфигурирование осуществляется с помощью перемычки (джампер) BZ.
Вывод данных RFID модуль осуществляет по последовательному интерфейсу с ТТЛ уровнями сигнала (выводы 9 и 8), сигнал с частотой 3 кГц на выводе 10 модуля появляется каждый раз при определении RFID ключа и может использоваться, как было сказано выше, для подключения звукового излучателя или светодиода.
Данные считываются микроконтроллером с помощью программной библиотеки NewsoftSerial, которая позволяет эмулировать последовательный порт. В нашем случае эмуляция порта осуществляется на линии ввода/вывода 7 платы Arduino.


Работ RFID системы


После подачи питания система находится в режиме ожидания RFID ключа. Если поднести ключ к считывателю на выводе 10 модуля, появится сигнал с частотой 3 кГц, микроконтроллер считает данные и сравнит полученный код ключа с кодами, хранящимися в памяти. При опознании ключа активируется реле и загорится зеленый светодиод. Ясно, что схема будет работать корректно, если в памяти имеется как минимум один сохраненный ключ.
Для программирования ключей (сохранения их в EEPROM памяти микроконтроллера) необходимо нажать и удерживать кнопку P1 3 секунды (максимум 5 секунд), после этого нужно поднести ключ к считывателю и дождаться звукового и светового (зеленый светодиод) подтверждения.
В любой момент также можно удалить ключ из памяти: нажать и удерживать кнопку P1 5 секунд, или больше, и дождаться включения красного светодиода. Далее следует кнопку отпустить и поднести к считывателю RFID ключ, информацию о котором необходимо удалить из памяти микроконтроллера. Об удалении ключа свидетельствует однократное мигание красного светодиода. Для удаления всех ключей из памяти необходимо сделать сброс микроконтроллера и в это время удерживать кнопку P1 на время около 1 секунды, затем включится красный светодиод и область памяти EEPROM для хранения ключей будет очищена.


Загрузки


Исходный код (Arduino) – скачать


open-electronics.org

rlocman.ru


На английском языке: Arduino RFID shield
Arduino RFID shield
This shield could be used as a stand-alone transponder key, or with Google’s servers to create a cloud-computing application.
It’s time to present you an application with RFID. We want to show you how to use the popular Arduino to produce a device capable of recognizing passive transponder (TAG). But this is not the usual RFID key, because the system can activate a relay if a recognised TAG is read, but also we took the opportunity to make an application that use cloud-computing. The basic version, which is a simple key relay consists of an Arduino (Duemilanove or UNO) and the RFID shield based on a ID-12 of ID Innovations: placing a transponder already learned, the relay is activated.
The extended version of our project uses an Arduino, the RFID Shield and the Ethernet Shield with which we can access the Internet and stored, using the Google Docs service, the transponder data.
The RFID shield
But before you see the applications in detail, we spend some words on the shield for Arduino that we need to capture data of passive TAG. It is a very simple circuit based on the form ID-12 , which contains a complete recognizer of passive transponders, in addition to a relay controlled by Arduino and a few other passive components. The buzzer, which allows you to set an audible alert, could be controlled by ID-12 or by Arduino.
Figure 1. ID Innovation ID-12 RFID module pinouts.
Figure 2. RFID shield schematic diagram
The relay is powered by Vin Arduino (and the corresponding contact of the shield) and GND. The base of the transistor that controls RL1 is driven by the pin 9 of the Arduino. The lines 6 and 8 control the lighting of the LEDs. In our case, the pin 7 of ID-12 is connected to ground, so the chip will only recognize ASCII coded tag and return its output in ASCII characters.
The component has a TTL level serial interface, accessible from it’s pins 9 and 8, then there is an output (pin 10) that pulses rapidly (at a frequency of 3 kHz) every time the module detects the code of a tag encoded and used to drive a buzzer or a light emitting diode.
All data are read from Arduino using the library NewsoftSerial that allows to emulate a serial port; in our case, the emulation is carried on lines 7.
How it works
Once you put power to the system, when the module ID-12 reads a tag, the pin 10 pulse at 3 kHz and the Arduino read s data; then microcontroller compares the code with those who has in memory. If the transponder is one of those already learned the micro actives the relay and the green led. This relay will be used to control an electric lock, a gate, etc..
In bistable mode, the relay changes state each time the ID-12 reads a valid tag. Clearly, the circuit can work well if in his memory there is at least a RFID tag.
To learn the code for a tag and then write it to EEPROM, you must press and hold button P1 for 3 seconds (max. 5), once that is done you have to pass a card and wait for the confirmation sound (given by buzzer) and light (provided by the green LED).
At any time you can remove a tag code from memory: must press the P1 button for 5 seconds or longer, until the red LED lights on. At this point you release the button and pass the tag to be deleted, if the LED turns off and on again, the card has been deleted.
To erase the entire EEPROM you must restart the Arduino, and during the reboot, hold down the button P1 for about one second; when the red LED lights up. Done this, Arduino is ready to read new tags.
Downloads
Source Code - download
open-electronics.org


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by