Дата на обновяване:04.01.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Поведението на пчелите  според акустическите сигнали в периода на медосбор
Е.К.Кичигин, И.В.Гончаров г. Воронеж

Приведени са резултатите от изследванията на акустичния спектър за физиологичното състояние на пчелното семейство в периода на медосбора. Определена е лента от честоти, в която се наблюдава максимална интензивност на спектралните съставляващи. Идентификацията на спектралните съставляващи за отделената лента от звукови честоти, присъщи на пчелното семейство, дава възможност да се провежда анализ на физиологичното състояние на пчелите без вмешателство на пчеларя и да се прогнозира роевото състояние.

По време на общуването на пчелите се удава да се наблюдава тяхното неочаквано поведение, което като, че ли произтича по случаен начин. При фотографирането на пчелите с цифров фотоапарат от близко разстояние, пчелите с агресия започват да жилят ръцете на фотографа (според наблюденията на И.Ю.Верещак). Пчеларят, който стои встрани от кошера и поднасящ към ухото си мобилния телефон, от който се чува звънът на повикването, пчелата го ужилва в ухото. Тези примери не са единични и показват, че електромагнитното излъчване отрицателно въздейства на пчелите, и предизвиква в тях агресивност.
Така също каквото и да е изменение в магнитното поле на Земята (МПЗ) се съпровожда от появяване на електромагнитни сили, които въздействат на магнетитите, които са разположени в предната част на коремчето, гърдичките и главата на пчелата. Магнетитите под действието на тези сили въздействат на нервните рецептори на пчелата. Обикновеното, естественото състояние на пчелите се променя, което предизвиква дискомфорт, раздразнение, а така също агресивност.
В случай на значителни изменения на МПЗ в района в който се намират пчелите, което е особено характерно преди земетресение, те напускат тази местност. Такова поведение е продиктувано от инстинкта за самосъхранение в екстремални условия.
Цифровите фотоапарати, които създават електромагнитен фон при фотографиране и се намират в близост до пчелите предизвикват аналогична реакция. Пчелите възприемат такива прибори като източник на опасност. Това става причина за агресивност и атаки. В още по – лошо положение се намират пчели, ако пчелина е разположен близо до високоволтова линия за електрически ток (десетки и хиляди волтове).
Съвременните радиоелектронни устройства излъчват електромагнитни вълни с различна интензивност и дължина и оказват отрицателно въздействие на пчелите в различна степен. Човек при това не възприема тези излъчвания, съвършено друга работа е акустическият диапазон от честоти.
Опитният пчелар, който общува ежедневно с пчелите, визуално определя състоянието на пчелното семейство и възприема отделните звукови колебания от акустичния диапазон, които съпътстват наблюдаваното състояние. За съжаление, съставляващите на акустичните сигнали от спектъра от честоти имат различна амплитуда, нееднакви интервали на следване и напълно не могат да бъдат различими от човешкото ухо.
Разширението на диапазона на възприемане е възможно при използването на прибори, които регистрират измененията на честотите на звуковите колебания при промяната на физиологичното състояние на пчелите.
По тези сигнали без да се тревожат пчелите, може да се проведе анализ на физиологичното състояние на семейството в зимно и лятно време и да се откриват по времето на зимуването екстремални ситуации - глад в семейството, болести, безпокойство от мишки и при възможност да се приемат адекватни мерки за възстановяване на нормалната жизнена дейност на пчелите или да направи по – ранно изкарване на пчелите от зимовника. Прогнозирането на прехода на пчелите в роево състояние и времето на излизането на роя в пролетно – летния период позволява допълнително да се получат десетки и стотици килограми мед отделно взети от пчеларя и да се разшири пчелина. Пчелите като най – рационално организираното социално съобщество заемат определена природна ниша в акустическия диапазон от честоти. Изменението на поведението на пчелите се съпровожда от смяната на звуковата честота.
Особено трябва да се отдели периода на силния медосбор, когато пчелите летят, като стрели, при приближаването до кошера не се приземяват плавно, а се удрят в прилетната дъска, и излитането на пчелния рой, привеждащ в възбудено състояние всички пчелни семейства на пчелина.
Звуците издавани от пчелите през това време, се отличават с по – висока честота и приличат на звън. Те оказват на човека силно, благоприятно въздействие и потвърждават легендата за Бакхус – бога на виното, който, пътешествайки с приятели по планините, чул очароващото звънене, който се издава от пчелите. Той ги е събрал заедно, поставил ги е в хралупата на дърво, за което пчелите са му се отблагодарили с мед, а хората в знак на благодарност са получили удивителна веселяща ги напитка – медовината.
По – нататъшното изучаване на поведението на пчелното семейство е неразделно свързано с отделянето на спектъра от звукови честоти в различни възможни физиологични състояния на пчелите. Важен момент се явява отъждествяването на всяка спектрална съставляваща с едно или друго физиологично състояние.
В дадената статия ние сме направили опит да обобщим най – интересните резултати от изследванията на акустичния диапазон от честоти, присъщи на пчелното семейство. Измерванията ги провеждахме в горещите дни без вятър с максимална дневна температура (в условията, които не са най – благоприятни за пчелите) при добър медосбор.
В качеството на измервателен прибор сме използвали руския цифров интегриращ анализатор на спектъра „Тритон” (рис. 1), произведен през 2008 г. и предназначен за провеждане на акустични и вибрационни измервания на честоти в диапазона 11,2 … 22 400 Гц (Hz). Погрешността на измерване съставлява -5 … +5 Гц (Hz).Таблица. Амплитуди на спектралните съставляващи в акустичната лента от честоти, характеризиращи физиологичното състояние на пчелното семейство
 

Микрофонът го монтирахме в кошер под покривното платно между питите, а така също на разстояние 30 см от прилетния отвор. В качеството на обект на основните измервания избрахме силно семейство. Отделихме данните получени за 2 дни: 1) 28.06.09 г., време 14 ч, температура t = 31 C, основен източник на медосбора – сурепка (руско найменование – доп. при превода); 18.07.09 г., време 18 ч 30 мин, t = 29 C, основен източник на медосбора – слънчоглед.
Резултатите от измерванията във вид на отделни спектрални съставляващи с неголеми амплитуди А са представени в таблицата и на рисунка 2 в относителни единици.

За повишаване на точността на построяване и удобствата за използване на графиката по оста на абсцисата допълнително е показана логаритмична скала. Следва да се отбележи, че амплитудите на сигналите на тези честоти при визуално наблюдение в реален мащаб от времето постоянно се изменят в диапазон примерно 3 … 5% от тяхната максимална стойност. Тези изменения се явяват следствие от променящия се брой излитащи и долитащи пчели в кошера.
Предвид горещите климатични условия се извършва интензивна вентилация на кошера от пчелите на честотата на колебанията на крилцата им – от порядъка на 50 Гц. При това спектралната съставляваща на шума при вентилацията има максимална амплитуда от всички честотни ленти, равна на 0,95.
При повторно измерване след три седмици с намаляването на температурата на въздуха до 29 С, амплитудата на спектралната съставляваща на шума при вентилацията се намали до величина 0,92. Тези данни потвърждават, че износването на крилцата на пчелите при такава интензивна вентилация през цялото денонощие – това е една от основните причини за техния непродължителен живот през периода на медосбора.
Максималната интензивност на спектралните съставляващи (вж. рис. 2) се намира в честотната лента 100 … 630 Гц (без отчитането на честотата на вентилацията).
Спектралните съставляващи на честота 16 Гц се наблюдаваха при облитането на младите пчели. Пчелите при първото излитане летят спокойно, бавно, около предната стена и около кошера, стараейки се визуално да запомнят своя роден дом и местоположението на пчелина.
Съответствието на всяка спектрална съставляваща в лентата на наблюдаваните честоти 100 … 630 Гц на конкретно поведение на пчелите от нас не е определено. Може да се определи, че интензивните танци на пчелите, свързани с по – голямото постъпване на нектар в кошера, максималното снасяне на яйца от майката, внезапната загуба на майката (нейното отсъствие) вследствие на невнимателната работа на пчеларя, появяването в кошера на вредители (например мишки, стършел, злaтистa бронзовкa, пчелна кражба, появяване на физическа опасност за съществуването на семейството и така нататък ще имат спектрална съставляваща с определена честота в спектъра.
В процеса на измерване в първия ден се наблюдаваше спектрална съставляваща на честота над 1000 Гц с амплитуда равна на 0,75. В хода на анализа първоначално не беше определено съответствието на наблюдаваната спектрална съставляваща на някакво физиологическо състояние на семейството, тъй като нейната честота значително се отличава от лентата на основния спектър от честоти (100 ... 630 Гц) в посока на увеличаване. Наличието на подобна честота в спектъра не се наблюдава в останалите семейства.
След като измина седмица след провеждане на измерванията е било забелязано, че изследваното по – рано семейство се рои (денят и времето на роене са неизвестни).
Фактът на неочакваното роене се яви основание да се предположи, че беше измерена спектрална съставляваща на честотата на състоянието на семейството.
Преди провеждането на експеримента, получаването на спектралната съставляваща на роевата честота не се планираше, това стана по случаен начин.
Прослушването по – нататък на звуковия сигнал, съответстващ на измерената честота, показа, че той е тъждествен на честотата на звъна в акустичния диапазон на честоти. Легендата за Бакхус – бог на виното става малко по – правдоподобна.
Конкретната величина на отделената честота не публикуваваме по тази само причина, че имаме единично наблюдение и за истинността на съответствието на измерената величина на честотата на роене и да говорим за това е преждевременно.
За продължаване на изследванията в бъдеще и за потвърждаване на истинността на намерената честота следва да се проведат редица измервания по време на роевото състояние на пчелите или преднамереното въвеждане на пчелните семейства в роево състояние по пътя на ограничение на пространството за тяхното развитие.
По такъв начин, в хода на изследванията беше отделен основния акустически спектър от честоти на жизнената дейност на пчелното семейство в летния период по време на интензивното постъпване на нектара в кошера.
Анализът на спектралните съставляващи на честотите позволява да се направи извод за това, че всички събития случващи се в пчелното семейство се съпровождат с акустични сигнали. На отделно взетото физиологично състояние е присъщ свой индувидуален акустичен сигнал.
Тези сигнали в акустичния диапазон не могат да бъдат идентифицирани от човека без специални прибори. Решението на проблема за отъждествяване на отделните честоти на съответното физиологично състояние на пчелите изисква по – детайлна разработка на дадения въпрос и провеждането на многочислени наблюдения.
От нас е забелязано, че е нежелателно в лятно време да оставят пчелина на открито място., на слънчев пек, ако има друга алтернатива. Това е свързано с интензивна вентилация на кошера от пчелите и, като следствие, с преждевременно износване на крилцата и понижаването на продължителността на живота. Следва да се отбележи, че във вентилацията участват значително количество особи, което и увеличава загубите на пчели.
Изучааването на акустическия диапазон от честоти, които характеризират поведението на пчелите в течение на цяла година, съществено ще обогати нашите знания както в научно, така и в практическо направление. И нека тези знания да послужат за благото на пчелите и на хората.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2010/7
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by