Дата на обновяване:30.11.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Въздействие на неблагоприятните фактори върху земните пчели в оранжерии
А.В.Лопатин, Н.В. Солдатова, В.А. Понамарев


След като беше установено, че земните пчели са добре приспособени за опрашване на цветовете на домата в оранжерии започна тяхното повсеместно развъждане. Комерческото развъждане на земни пчели съществува от 1987 г. Днешно време земните пчели се използват при отглеждането на домат, опрашвани от пчели краставици, горска ягода, чушки и много други растения, което позволява да се понижат разноските за сметка на увеличаването на добивите и повишаването на качеството на плодовете.

Земните пчели са с по – малко потребности към условията на средата, отколкото медоносните пчели и се смятат за едни от най – устойчивите на студ и слаба осветеност групи опрашващи насекоми. Крупните размери, развитата кожена обшивка и особените форми на поведение им осигуряват определена степен на независимост от обкръжаващата среда. Обаче е необходимо да се отчита, че земните пчели обитават основно в умерени и студени зони и са по – лошо приспособени от медоносните пчели от влиянието на високата температура. Въздействието на неблагоприятните фактори съкращава продължителността на съществуването на семейството, води до гибел на личинки, какавиди и възрастни пчели.
Личинките и какавидите на земните пчели си забавят развитието или загиват , ако температурата в гнездото не съответства на относително тесен диапазон. Оптималната температура в килийките за развитието на пилото е 28 – 33 С. Топлината се произвежда главно от възрастните земни пчели и в малка степен личинките и какавидите. Ако е необходимо подгряване, работните пчели увеличават продукцията на топлина и изменят температурата на гнездовите постройки. Охлаждането се извършва главно за сметка на вентилацията и разсъсредоточаването на възрастните земни пчели от килийките с пилото (Weidenmuller et al., 2002; Gardener et al., 2007), затова е желателно температурата на въздуха около гнездото да не превишава 27 – 29 С, а относителната влажност да не бъде по – голяма от 55 – 65%. Ако температурата на въздуха превишава 30 С, са възможни нарушения в развитието на пилото (Yoon et al., 2002, Пономарев, 2004; Weidenmuller, 2004). В незначителна степен охлаждането може да се осъществява за сметка на изпарението на водата, съдържаща се в нектара или в захарния сироп, който земните пчели нанасят на повърхността на гнездовия купол. (Doom van, 2006). По наши наблюдения, в кошерите със семейства на земни пчели, страдащи от прегряване, се формира много плътен, напоен с восък, памучен купол.
Майките на земните пчели са способни да летят при температури на въздуха от 2 до 35 С (Goulson, 2010). Работните зимни пчели обикновено не излитат при температури под 10 С (Doorn van, 2006). В оранжериите земните пчели посещават цветовете на растенията при температура на въздуха 15 – 28,5 С и влажност 64 – 87% (Лопатин и др., 2007; 2008). Оптималната за фуражировката на земните пчели е температурата 24 – 25 С при относителна влажност на въздуха 40 – 65% (Пономарев, 2004). (В литературата е приет термина фуражировъчен полет за земната пчела в който тя като посети например 2068 цветчета и се връща в кошера ще донесе примерно 20 мг нектар – допълнение при превода). Фуражировачната активност се намалява, ако температурата превиши 29 С, а при 32 С и повече се прекращават полетите и храненето на личинките, тъй като работните земни пчели главно се занимават с вентилиране на гнездата. Възрастните земни пчели престават да се движат при 40 С и загиват при температура около 44 С. Най – неблагоприятната и погубваща за земните пчели комбинация е от съчетанието на висока температура и влажност (Doorn van, 2006; Лопатин и др. 2007; 2008).
В зависимост от конструкцията на кошерите, числеността на семейството и запасите от храна, земните пчели са способни за някакъв период от време да затоплят гнездото даже и при отрицателна температура. Микроклиматът в гнездото се поддържа за сметка на произведената топлина от възрастните пчели и пилото, значителният капацитет на топлина на хранилката със захарен сироп, гнездовия купол от памук и топлоизолацията на кошера. Личинките и какавидите на земните пчели са по – чувствителни към екстремалните температури отколкото възрастните пчели. В кошерите, които са подложени на въздействието на неблагоприятните температури, често се съхраняват само възрастни пчели и неотдавна снесените яйца.
Земните пчели са малко чувствителни към нивото на осветеност и могат да излитат още до изгряването на слънцето при осветеност 2 – 7 лукса, затова даже през зимата в облачно време в стъклени оранжерии, земните пчели са способни да работят за опрашването на цветчетата (Лопатин и др., 2008). Насекомите – опрашвачи и редица видове насекоми, които се използват за биологическа борба с фитофаговете (животни и насекоми, които се хранят с растения – доп. при превода) са чувствителни към спектъра на светлината. Очите на земната пчела В. Terrestris съдържат три типа фоторецептори: зелени – с максимална спектрлна чувствителност в областта 530-540 нм, сини – 430-440 нм; ултравиолетови – с максимум на чувствителността на 340 – 355 нм. В резултат на това кривата на спектралната чувствителност има три пика. В червената област с дължина на вълната повече от 585 нм чувствителността на фоторецепторите е почти нулева (Skorupski et al., 2007). Земните пчели значително по – добре, отколкото медоносните пчели, разпознават обектите, които се отличават с цветови контраст. Относително кръглите очи на земните пчели се характеризират с висока скорост на отговор на фоторецепторите (особено зелените), по която те превъзхождат болшинството други насекоми. Това подобрява способността и да се ориентират по време на фуражировъчните полети и позволява да се намират цветовете на растенията (Skorupski, Chitka, 2010). При недостиг в осветеността на УВ съставляваща с дължина на вълната 300 – 400 нм, земните пчели избягват да излитат от гнездото, а излетелите не могат да се върнат. Неблагоприятните за полета на земните пчели условия се създават при използване на лампи с изкуствена светлина, спектъра на които не съдържа дадените дължини на вълната и покритията на оранжериите, блокиращи повече от 80% от ултравиолетовите лъчи. Ако изкуственото осветление се използва в оранжерии с прозрачни за ултравиолетовите лъчи покритие, кошерите със земни пчели ги отварят само в дневно време (Doom van, 2006).
В лабораторни условия високата активност на земните пчели обезпечават луминисцентните лампи. На болшинството лампи луминифора излъчва в няколко много тесни области от дължината на вълната, подбрани по такъв начин, че човек да вижда светлина с определена цветова температура.
При тестване на лампи с различен спектър, максималната активност на земните пчели е отбелязана при лампи със студен бял цвят (OSRAM LUILIX T8 G13 L18w/840). Пиковете на спектъра на излъчване на дадените лампи в зелената и синята области са близки до максималната чувствителност, съответстваща на зрителните рецептори на земните пчели. Съдейки по поведението на земните пчели, в спектъра в достатъчна степен присъства и ултравиолетовата съставляваща.
Земните пчели са чувствителни към концентрацията на въглеродния двуокис.На фуражировъчната дейност и развитие на семейството на земните пчели отрицателно въздейства концентрацията на въглеродния двуокис над 0,1%. При 0,5% започват да загиват личинки, затова земните пчели ги разполагат на разстояние не по – малко от 1 метър от изхода на тръбите с въглероден двуокис (Doorn van, 2006). По други данни, в естествените гнезда на земните пчели, концентрацията на въглеродния двуокис достига до 1,5%, а увеличаването на броя на работните земни пчели, които вентилират гнездото се наблюдава при концентрация на въглеродния двуокис от 1,6 до 3% (Weidenmuller et al., 2002; Weidenmuller, 2004).
Освен това, е необходимо да се отчита въздействието върху земните пчели на устросйтвата, които поддържат микроклимата, системите за осветяване и селскостопанските машини, създаващи електромагнитни излъчвания, вибрация, звукови колебания, които произвеждат газове и аерозоли. Опасни са за земните пчели много средства за защита на растенията. Базата данни по токсичните за земните пчели пестициди и мерките, които е необходимо да се предприемат за предотвратяване на отравянията на насекомите – опрашвачи е достъпна на сайта www.bio-bee.com.

Източник: Сп. “Пчеловодство” 2011/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by