Дата на обновяване:16.11.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Методи за изсушаване и качеството на пергата
М.Н.Харитонова НИИ по пчеларство


Анализира се влиянието на различни методи на изсушаване върху качеството на пергата.

Наред със съблюдаването на правилата за събирането и транспортирането, оптималните методи на стабилизация на хранителните и особено на биологически активните продукти позволяват в голяма степен да се съхрани тяхната хранителна ценност и физиологична активност. Пчелният прашец и пергата са подобни продукти, но в техния биологичен състав и биологична активност съществуват някои различия. Затова оптималните методи за стабилизация на пергата и на пчелния прашец могат да се различават.
Най – разпространеният метод за консервиране на пчелния прашец – това е изсушаването. По данни на Монтэрдэ (1974), изсушаването с помощта на слънчеви лъчи понижава фармалкологичното действие на пчелния прашец в състава на който влизат многобройни светочувствителни вещества. Марковиц (1997) обръща внимание на това, че при съхраняването си, такъв продукт се подлага на повреждане и поразяване от вредители. Чудаков (1979), Вахонина (1995) и Миронов (1996) отбелязват, че е удобно и икономично да се изсушава пчелния прашец в стайни условия над влагопоглъщащ субстрат. Високите температури според мнението на много изследователи понижават качеството на пчелния прашец (Монтэрдэ 1974; Вахонина, 1986; Иванов и Иванова, 2001). Някои препоръчват за тази цел топъл въздух (Монтэрдэ 1974; Петре и др. (1976); Чемберс, 1977; Пракхилл, 1985; Pajuelo, 1999), Кайас (1968) е предлагал да се изсушава пчелния прашец с инфрачервени лъчи. Недостататък на дадения метод, по данни на Петре и др. (1976) се заключава в неговата ниска производителност. Мадзгарашвили и др. (1987), сравнявайки някои методи за изсушаване на пчелен прашец, отбелязват, че по технически показатели в названия случай най – изгодно е да се използва вакуум.
За стабилизация на извлечената от питите перга в нашата страна по – често използват изсушаване. Обаче в специализираната литература отсъстват препоръки по изсушаването на този продукт. Целта на нашето изследване се заключаваше в оценката на ефективността на някои методи за изсушаванрто на перга и степента на тяхното влияние на биохимическите показатели на продукта.
Медово – перговите пити са изземвани от група пчелни семейства, разположени на един пчелин. Пергата е вземана ръчно с помощта на шпател. Образците са осреднявани и изсушавани в печка в течение на 24 часа с различни методи при 40 С без вентилация в шкаф със сух въздух 2С-450М (ТС-80), при 50 С във вакуумен шкаф SRT – 200 и в ексикатор над CaCl2 в атмосфера на CO2. Ексикатор – съд в който се поддържа определена влажност на въздуха (обикновено близка до нулата), изработен от дебело стъкло или пластика. Плоскостта на съединението с капака за достигането на херметичност се смазва със специална смазка (доп. при превода).
Влажността на пергата, изсушавана при 50 С под вакуум, се понижи с 38,3%; при 40 С с вентилация – с 37,9%, при 40 С без вентилация – само с 4,4%, в ексикатор – само с 0,5%.
Съгласно изискванията на ТУ РФ 505-92 „Перга сушеная” влажността на готовата продукция не трябва да превишава 15,0%. След изсушаване под вакуум този показател съставляваше (12,23+/-0,504)%, с вентилация – (12,43+/-0,745%; без вентилация – (18,20+/- 0,306)%, над CaCl2- (18,93+/-0,825%. По такъв начин, само изсушаването с използването на допълнителни фактори – вентилация и вакуум – позволи след 24 часа да се достигне изискваната остатъчна влажност на продукта.
Съдържанието на флавоноидни съединения в пергата, изсушена над CaCl, се понижи забележимо с 13,1%. С по – малко се понижи концентрацията на флавоноидите след изсушаване при 40 С с вентилация и при 50 С под вакуум – с 11,4% и 9,9% съответно. След изсушаване в термостат без вентилация, количеството на флавоноидите си остана на изходното ниво.
Наличието на суров протеин в образците, изсушени в термостата без вентилация, се намали с 4,1%, под вакуум – с 2,4%. След изсушаването с други методи дадения показател не се измени.
Стойността на pH нараснаха в посока на окисляване: в резултат на изсушаването при 50 С – с 1,8%; при 40 С – с 1,2%, при CaCl2 – с 1,1%. След изсушаването в термостат, показателите на pH се измениха в посока на основността с 3%.
Окисляемостта на готовия продукт достоверно се увеличи: след изсушаване при 40 С без вентилация – със 77,1%, при 40С с вентилация – с 15,8%, под вакуум – с 18,4%. Независимо от това, че окисляемостта на пергата, изсушена с помощта на CaCl, се понижи с 38,6%, разликата с изходната стойност по критерия на Стьюдент се оказа недостоверно.
По такъв начин, изсушаването с помощта на CaCl2, а така също в термостат без вентилация или вакуум за пергата е малко ефективно. При всички методи на изсушаване, освен използването на CaCl2, окисляемостта на пергата достоверно се повиши, т.е. разрушиха се ненаситените съединения, влизащи в нейния състав. Във всички образци, освен в изсушените в термостат, се забелязва забележимо, но недостоверно понижаване на флавоноидите.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2011/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by