Дата на обновяване:17.08.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Блок питания для Arduino из ATX (Захранващ блок за Arduino от стар захранващ блок за компютър)

 


Старый блок питания от компьютера можно приспособить в БП для Arduino с большой силой тока. Также он дает стандартное напряжение 3.3В, 5В и 12В для питания практически любых электронных устройств используемых вместе с Arduino.

Необходимые материалы:
1. Компьютерный блок питания
2. Паяльник и припой
3. BLS штырьки
4. DC разъем 2.1 мм
Подключение
Основной разъём блока питания – ATX 20 pin (см. рисунок ниже). Цвета на схеме соответствуют цветам проводов на разъеме. На всех проводах одинакового цвета одинаковое напряжение, т. е. на всех красных проводах +5В, все черные провода GND и так далее. Наиболее полезными для нас проводами являются +5В (красные провода), +12 В (желтые провода) и GND (черные провода). На линиях +5 и +12В ток обычно достаточен для наших нужд.

На линии +3.3В ток также достаточен для нас, но это напряжение редко используется. +5 VSB (+5 постоянного тока), -12В и -5В как правило имеют очень низкий ток и редко используются.
Контакт 14 (зеленый провод) отвечает за включение/выключение. Для включения питания необходимо соединить зеленый провод с GND, то есть соединить 14 и 13 контакты перемычкой.
Большинство блоков питания для работы требуют нагрузку на один или несколько выходов. По ссылке показано, как добавить резистор на линию 5В в качестве нагрузки.
На других меньших разъёмах питания используется та же цветовая кодировка. Например, разъем с желтым, красным и двумя черными проводами имеет +12В (желтый провод), +5В (красный провод) и два GND.
Чтобы питать устройство от 12В, необходимо подключить желтый провод к + устройства, а черный к GND. Чтобы питать устройство от 5В, подключите красный провод к +, а черный провод к GND.

Необходимо замкнуть зеленый провод с любым из проводов GND (черный провод). Для этого можно использовать кусок проволоки или обрезать провода и спаять их вместе.
Припаяйте BLS штырьки к +12В(желтый провод), +5В(красный провод), +3,3В(оранжевый провод), GND(черный провод)


Припаяйте гнездо для питания Arduino. Провод 5В припаяйте к контакту 5В, GND к GND.
Блок питания для Arduino готов!


Оригинал статьи на английском языке (перевод: Александр Касьянов для сайта cxem.net)


Power Supply unit for arduino power and breadboard
how you can take a computer u hv old (power supply unit) and turn it into a power supply that will power your Arduino and give you all the amperage you need as well as your standard 3.3 volts, 5 volts, and 12 volts for any accessories/electronics used on your breadboard And arduino power ,led 5v,12v power, fan cooling
Step 1What you will need

MATERIALS :
1.Computer Power Supply Unit
2.Soldering Iron + Solder
3.Male Headers
4.dc adapter power jack 2.1mm
Step 2The diagram

The diagram at right shows the main output connector of the power supply when viewed from the end. The colors represent the different colored wires going into it. Common colors represent common functions, ie all red wires are +5 volts, all black wires are common and so on. The connections most useful to us as haunters are the +5V (red wires) , +12V (yellow wire) and the Common or ground (black wires). Both 5 and 12 volt lines normally deliver ample current for our needs.

Of the other voltages available, the +3.3V connection delivers ample current, it's just not a very useful voltage. The +5VSB (5 volts, always on), -12V and -5V are normally very low current lines and are of little use to us.

The green wire, pin 14, is the on/off switching line. To turn the power supply on, the green line needs to be shorted to a Common line. An easy way to do this is to insert a jumper between pin 14 and pin 13.

Most power supplies require a load across one or more of the outputs to operate. The link I give above shows how to add a resistor across the 5 volt side of the supply to act as a load.

The smaller connectors coming out of the power supply use the same color codes. As an example, a connector with a yellow, a red and two black wires will have +12 volts (yellow), +5 volts (red) and two commons.

To use the power supply, for 12 volts, you'd connect a yellow wire to the + input of your project and a black wire to the - input. For 5 volts, you connect a red wire to the + and a black wire to the -.
Step 3Short Green and Black wires

you need to short circuit the only green wire with any of the black ground wires.You can use a small piece of wire or solder to short them or you can cut the two wires and solder them together
Step 4Solder Your Male Headers

+12v Wire yellow Male Header , +5v Wire Red Male Header , +3.3v Wire orange male header , GND wire black male header
Step 5Solder on your dc jack for Arduino power
One wire to 5 volts, one to ground.
Step 6Finished

 

cxem.net

http://www.instructables.com/id/Power-Supply-For-Arduino-power-and-breadboard/?ALLSTEPS

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by