Дата на обновяване:22.06.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Arduino UNO урок 10 - LCD (Пример за включване на LCD индикатор към Arduino UNO урок 10)


В этом уроке по Arduino UNO мы рассмотрим подключение LCD. Среда Arduino IDE уже идет с примером (скетчем) по подключению LCD-дисплея Hitachi HD44780. Мы будем использовать аналогичный LCD: Pololu 16x2 LCD 773 или 772.
Чтобы не повторяться с оригинальным примером из IDE, где для управления контрастностью дисплея использовался потенциометр, мы внесем некоторые изменения в проект. Используя один из выходом ШИМ с конденсатором (и т.о. сделаем простейший ЦАП), мы будем управлять контрастностью с программы, где "жестко" будет прописано значение. Вывод 9 Arduino, который используется как ШИМ, соединен к ногой управления контрастностью Vo LCD. Конденсатор 100 мкФ, соединен между выходом ШИМ и общим.
Контрастность LCD зависит от величины напряжения, которое подается на вход управления. Чем больше напряжение, тем меньше контрастность и наоборот. Напряжение должно быть около 0.5-1 В, но еще зависит от окружающей температуры. В нашем скетче значение ШИМ установлено на 50 (примерно 20% заполнение), что обеспечивает уровень выходного напряжения около 1 В. Соответственно вы можете увеличивать или уменьшать данное значение для получения необходимого уровня контрастности.
Ниже вы можете видеть пинаут LCD-Arduino
LCD Pin Символ Назначение Arduino Pin
1 Vss Общий (0 V) Общий (0 V)
2 Vdd Питание (4.5 – 5.5 V) +5V
3 Vo Управ. контрастностью 9
4 RS H/L register select signal 12
5 R/W H/L read/write signal Общий (0 V)
6 E H/L enable signal 11
11 DB4 H/L data bus for 4-bit mode 5
12 DB5 H/L data bus for 4--bit mode 4
13 DB6 H/L data bus for 4-bit mode 3
14 DB7 H/L data bus for 4-bit mode 2
На картинке ниже, макет присоединения


Ниже представлен скетч для Arduino. Значение контрастности на ШИМ-выходе устанавливается при инициализации программы, однако вы можете доработать проект, сделав внешнее управление контрастностью. К примеру сделав 2 кнопки + и -, соответственно внеся необходимые изменения в программу.

 


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)

Arduino UNO Tutorial 10 - LCD
We are now going to add an LCD display to our Arduino. The Arduino IDE comes with an example LCD sketch which uses an Hitachi HD44780 compatible LCD. We will use a similar LCD (Pololu 16x2 Character LCD 773 or 772)
Just to be different, we will make a small enhancement and do away with the Potentiometer that is normally required to adjust the screen contrast. Instead we will use one of the Arduino PWM outputs, smoothed by a capacitor, to create a simple Digital to Analog output which will allow us to control the screen contrast digitally from within our program. Pin 9 is used as the PWM output and this connects to the Vo contrast pin on the LCD (pin 3). A 100uF capacitor is connected between the PWM output and ground.
The contrast pin on the LCD requires a fairly small voltage for ideal display conditions. The lower the voltage the higher the contrast and vice versa. A voltage of approx 0.5V to 1V is about right, but depends on the ambient temperature. We have set the PWM output initially to 50 (output is ON about 20% of the time) to give a value approximating 1V. You may want to increase or decrease this figure to get the correct contrast on your LCD screen.
Here are the pinouts from the LCD and the corresponding pin connection on the Arduino
LCD Pin Symbol Function Arduino Pin
1 Vss ground (0 V) ground (0 V)
2 Vdd power (4.5 – 5.5 V) +5V
3 Vo contrast adjustment 9
4 RS H/L register select signal 12
5 R/W H/L read/write signal ground (0 V)
6 E H/L enable signal 11
11 DB4 H/L data bus for 4-bit mode 5
12 DB5 H/L data bus for 4--bit mode 4
13 DB6 H/L data bus for 4-bit mode 3
14 DB7 H/L data bus for 4-bit mode 2

Below is a mockup of the wiring connections and the output displayed on the screen
And here we have a more detailed view
And here is the Arduino Sketch. The PWM output to control the contrast is done in the setup routine, however, if you wanted to be able to control the contrast manually, then the addition of two push buttons and a bit more coding would allow you to increase and decrease the contrast in simple steps within the program.
/*
LiquidCrystal Library - Hobbytronics

Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints "Hobbytronics" to the LCD
and shows the time.
This sketch is based on the Arduino sample sketch at
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
but with modifications to the LCD contrast to make it
adjustable via software

The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD R/W pin to Ground
* LCD VO pin (pin 3) to PWM pin 9
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2

*/

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
// declare pin 9 to be an output:
pinMode(9, OUTPUT);
analogWrite(9, 50);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print(" HobbyTronics");
}

void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
}
Note on 16x4 displays. There is a well documented bug in the Arduino LCD library with regard to all 16x4 displays. The problem is that the 16x4 has different starting addresses for lines 3 and 4 than the 20x4 for which the library is written.This means that the lcd.setCursor command doesn't work correctly for lines 3 and 4.
There is fortunately a simple fix. Instead of lcd.setCursor(0,3) to set position at the beginning of line 3 you should use lcd.setCursor(-4,3). The same applies to line 4.

 

http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial10-lcd
 

cxem.net

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by