Дата на обновяване:13.04.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Автоматичен мониторинг и управление на състоянието на пчелното семейство
к.т.н. В.В.Семенов, к.т.н. А.Р.Ганеев

Към днешния ден в селското стопанство достатъчно широко се използват автоматизирани системи и комплекси, които позволяват значително да се понижи себестойността на произвежданата продукция и разходи на труд (фабрики за птици, животновъдни ферми и т.н.). Обаче в областта на пчеларството автоматизираните решения имат ограничено разпространение. Предлаганата от авторите концепция обединява регулирането на параметрите на дейността на пчелното семейство с диагностиката на неговия жизнен цикъл и позволява в голяма степен да се контролира неговото развитие, а следователно, и да се влияе на продуктивността.
Животът на пчелното семейство в продължение на годишния цикъл протича в кошера. От състоянието на средата в жилището пряко зависи интензивността на развитието и продуктивността. Може да се отделят няколко параметъра, които в явен начин определят микроклимата на кошера. Това на първо място са температурата и влажността.
Влиянието на температурата е особено важно. Пчелното семейство трябва да регулира температурата в кошера в каквото и да е време на годината. Особено актуален период се явява февруари – май, от момента на началото на работата на майката в гнездото и до момента, когато се установява стабилно топло време в средната лента по картата на Русия. През това време се наблюдава рязко изменение на температурата от -20 до 30С, което изисква от семейството големи енергийни разходи. При рязко понижение на температурата на околния въздух, обемът на кълбото се понижава, и пчелите, които се намират на неговата повърхност се свиват в по – плътно кълбо. В този случай повърхността на топлоотдаване се намалява, а влажността на въздуха в кълбото се приближава до 45 – 50%. През лятото пчелите могат да регулират нивото на влажността в кошера, усилено да го вентилират или по – интензивно да пренасят водата и да се влива в килийките на питите. В резултат на това влажността на въздуха през лятото в различните места на кошера се отличава незначително [1].
Пчелите изразходват значително количество енергия за загряване на жилището и за поддържане на оптимална влажност в кошера. За тази цел те използват меда. Автоматичното поддържане на оптимална температура и влажност ще позволи значително да се съкрати консумацията на мед от пчелите, а следователно, способстват за интензивното нарастване на силата и продуктивността на семействата.
Звуците, издавани от отделните пчели или семейства, имат голямо значение в техния живот. Звуковият фон на семейството характеризира неговото състояние: прегряване на гнездото, повишената сухост на въздуха в кошера, готовност за рояване и др. Пчелите издават звуци в диапазон с интензивност 40 dB с честота от 60 до 8 – 12 000 Нz. На различни състояния на пчелното семейство съответстват различни звуци. Пчелите в спокойно състояние издават тихо равномерно ромолене, а на почукванията по кошера те отговарят с усилване на ромоленето.
Нормалната честота на звуковия поток на кошера – това е шум, произвеждан от хиляди пчели. Честотата на звука в процеса на обезпечаването им с оптимални условия за развитие и обезпечаване съставлява 180 Hz, а преди рояването, когато в семейството се появяват млади пчели, се повишава до 255 Hz. За създаването на устройство за контрол и диагностика бяха проведени измервания на различни пчелни звукове на пчелина и създадена библиотека на звуковете.
През летния сезон на 2010 г. на един от индувидуалните пчелини на Куюргазински район на република Башкортостан бяха проведени експериментални записи на звукове, издавани от семейства в различни етапи на нейната жизнена дейност: спокойно състояние, вентилация, пеене на майката, излизане на роя, облитане на пчелите и др. Записките са снемани с помощта на измервателен микрофон, включен чрез микрофонен усилвател към компютъра.
На рисунка1 е представена характеристиката на звука, снет в кошера по време на пеенето на майката. Обработката на звука позволява да се класифицират честотите, които са характерни за определено състояние на пчелното семейство (рис. 2).


Ние разработихме прототип на електронно устройство, способно да анализира звуковия фон на пчелното семейство в продължение на целия сезон и да диагностицира нейното състояние в режим на реално време. Приборът позволява своевременно да се уведоми пчеларя за текущото състояние на семейството, по такъв начин, в стопанина на пчелина ще се появи възможност за изпълнение на необходимите коригиращи действия.
Основен елемент на устройството за контрол и диагностика се явява микроконтролера на фирма Atmel. Към него са включени цифрови датчици за температурата DS1620, за влажност HIH4000 и електретен микрофон SG72.
Алгоритъмът за обработването на сигнала от микроконтролера се състои от три етапа: филтрация на сигнала от КИХ-филтър (филтър с крайна импулсна характеристика), изпълняване на преобразованието на Фурие, използване на обучена изкуствена невронова мрежа (многослоен перспетрон) за непосредствена диагностика.
След намиране на ситуацията, която изисква намесата на пчеларя, устройство за дистанционен контрол оповестява за това пчеларя, който приема необходимите мерки по отстраняването на причината.


Прототипът на системата (рис.3) е изпробван в пролетно – летния сезон 2011 г. Резултат от неговото използване е станалото забележимо нарастване на масата пчели (при наличие на хранителна база и плодовита майка) към главния медосбор в сравнение с контролните кошери. Така също се удаде напълно да се предотврати роенето на пчелите.
Устройството се поставя вътре в кошера. В полеви условия, когато няма нужда от подгряване на кошера, захранването на прибора се осъществява от батерия CR-2032. В пролетния период за подогряване се използва напрежение 36 В, което се подава по проводници през вентилационните отвори и захранва нагревателните елементи. По такъв начин, устройството позволява да се провежда непрекъснат мониторинг за биологичното състояние на семейството и да се обезпечи контрол и поддържане на важните параметри за неговата жизнена дейност.

ЛИТЕРАТУРА
1. Комлацкий. В.И., Логинов С.В., Плотиков С.А. Пчеловодство. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Източник: Сп. “Пчеловодство” 2011/9
Превел от руски д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by