Дата на обновяване:06.04.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Медоносната пчела – като индикатор за състоянието на обкръжаващата среда
Л.Я.Морева, А.А.Ефименко

В редица страни за контрол на замърсяванията на обкръжаващата среда с флуор, арсен, сяра, пестициди и радионуклеиди активно се използват медоносните пчели, които са разпространени повсевместно в радиус от 2-3 км от пчелина. Анализът на тъканите от пчелите, а така също и на меда, пергата, прополиса, восъка може да покаже усредненото замърсяване на зоната около пчелина и има голямо практическо значение. Както е известно, пчелата в течение на сезона посещава повече от 100 вида растения, а за един ден – до 4000 цветчета, като събира заедно с нектара, прашец, прополис заедно с намиращите се в тях вещества. Постъпването на замърсяващи вещества в пчелните продукти и в самите пчели в голяма степен се извършва чрез нектара и прашеца [1]. Повече от 5 години с апимониторинг на обкръжаващата среда на Краснодарския край се занимава АПИ – лабораторията на Кубанския държавен университет. По данни на А.Кабата-Пендиас и Х.Пендиас, от големия брой разнообразни химически вещества, особено място заемат тежките метали [2]. Освен това, техен източник се явява автомобилния транспорт. Отчитайки, че територията на Краснодарския край – е курортна зона и през летния период натоварването на основните автомагистрали се увеличава за сметка на транзитния транспорт, то процентаът на замърсяванията се повишава.
Отработените газове, отделяни от автомобилите, съдържат повече от 200 вредни примеси, в това число I и II клас опасности. В резултат на изгарянето на органично гориво в двигателите на автотранспортните средства в атмосферата постъпват значително количество въглероден двуокис, олово, сажди, въглеводороди, въглероден оксид, сяра, азот, а така също канцерогенни вещества: бензол, формалдехид и др. В качеството на оценка на съвременното състояние на екологичната обстановка на обкръжаващата среда, не се дооценяват биоиндикаторните възможности на медоносните пчели и пчелните продукти. Последните могат да служат за индикатори в екологичен мониторинг, най – адекватни в контрола за натрупвания в обкръжаващата среда на тежки метали се явява пчелния прашец и меда [1].
Тъй като северната територия на Краснодарския край – е аграрна и тук растат голямо количество ентомофилни култури – които са основа на хранителната база на медоносните пчели – ние решихме да проверим натрупването на тежките метали в пчелните продукти на дадената местност.
Медоносната пчела се храни с прашец и нектар, а натрупаните вредни вещества се акумулират в продуктите с които тя се храни. Преработването на нектара в мед от пчелата значително понижава съдържанието на тежките метали, това е свързано с проницаемостта на стените на медовата гушка. Тежките метали се транспортират заедно с водата от съдържимото в медовата гушка чрез неговите стени в хемолимфата и по нататък се натрупват в мастното тяло, восъчните жлези и другите структури на тялото на пчелата. Определено количество тежки метали се отделят от екскреторните органи.
В нектара, преработен в мед, се извършва значително намаляване на нивото на тежките метали. Следователно, медоносната пчела се явява добър природен филтър, който задържа в себе си токсични вещества, затова медът – е най – екологично чистия продукт на пчеларството. В работите на НИИП е убедително доказано, че чистотата на пчелните продукти зависи от времето на събирането, видовият състав на растенията и мястото на разположение на пчелина. С цел намиране на влиянието на автотранспорта на екологичната обстановка са взети проби от меда на пчелини, които са разположени в непосредствена близост до автотранспортните магистрали, а така също отдалечени от тях (село Новобейсугская, хутор Калининский), за анализ за наличието на тежките матали и радионуклеиди (табл.).

Количество на тежките метали и радионуклеиди в медовете на Краснодарския край (табл.)
 

Район, населен пункт Олово, мг/кг Цезий-137, Бк/кг Стронций-90, Бк/кг
Кущевский район 0,10+/-0,04 0+/-2,32 5,7+/-35,5
Крыловский район 0,09+/-0,03 2,08+/-2,71 0+/-32,6
Павловский район 0,007+/-0,0002 1,86+/-2,71 0+/-31,1
Ленинградский район 0,11+/-0,04 1,86+/-2,71 0+/-31,1
Выселковский район 0,11+/-0,04 1,59+/-2,75 2,2+/-38,0
ст. Кирпильская 0,15+/-0,06 1,31+/-2,76 0+/-35,8
г.Усть-Лабинск 1 0,09+/-0,03 1,97+/-2,75 0+/-37,5
г.Усть-Лабинск 2 0,09+/-0,03 3,63+/-3,06 0+/-32,6
ст. Воронежская 0,12+/-0,04 2,41+/-2,95 0+/-31,5
ст. Васюринская 0,11+/-0,04 1,01+/-2,61 0+/-28,9
ст. Старокорсунская 0,12+/-0,04 0,01+/-2,41 1,7+/-32,3
г. Краснодар 0,12+/-0,04 2,41+/-2,90 0,+/-31,5
ст. Новобейсутская 0,10+/-0,05 0,65+/-2,44 0+/-22,5
х. Калининский 0,08+/-0,04 0 0


В меда, събран в указаните места, от тежките метали е намерено олово, а така също радионуклеиди цезий – 137 и стронций – 90. Необходимо е да се отбележи, че тяхното количество във всички проби не превишава ПДК (пределно допустимите количества) регламентирани от ГОСТ 19792-2001 [1], СанПиН 2.3.2.1078-01, но медът от териториите, отдалечени от магистралите, съдържа радионуклеиди и тежки метали в значително по – малки количества.
На качеството на пчелните продукти влияе възрастта на питите. В питите, използвани в продължение на три години за отглеждане на пчели, цезий-137 е в 9,4 пъти повече в сравнение тези, в които се е съхранявала храна. Данните на медицинските анализи утвърждават, че даже неголямо количество от тежки метали е способно да се натрупва в организма на човека, да предизвиква различни заболявания. Затова ние препоръчваме да се разполагат пчелините на отдалечени места от източниците на замърсяванията (автомобилните пътища – 2-3 км и промишлените предприятия – 5 км).

ЛИТЕРАТУРА
1. Билалов Ф.С., Колупаев Б.И., Котов Ю.С., Мухарамов С.С., Скребнева Л.А. Пчелните продукти и контрол на обкръжаващата среда // Пчеловодство. – 1992. – 9.
2. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989.
3. Рязанов С.Ф. Радиоактивное загрязнение сот // Пчеловодство. – 1999. – N5.
4. ГОСТ 19792-2001 „Мед натуральный”.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/9
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by