Дата на обновяване:08.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

 

СТЪПАЛЕН РЕГУЛАТОР НА МОЩНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ (В ПРОЦЕНТИ – 10%, 20%,30% И ТАКА ПРЕЗ ДЕСЕТ ДО 100% ) С ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗАЕДНО С УСТРОЙСТВОТО ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ С ПОМОЩТА НА ТОПЛИНА – ЧАСТ 2 (част 1 е в Статия 38)

д-р инж Иван Парашкевов

Материали от статията са публикувани в сп. "Радио, телевизия, електроника" 1995г./бр.1/стр. 8-11. 

В практиката често се налага в широки граници да се изменя мощността, която отдават под форма на топлина различни по предназначение електрически нагреватели. В конкретния случай с приложение в пчеларството (виж Статия N14) се нагрява поялник,
на мястото на човката на който е монтирано метално шпорче за закрепване на восъчни основи. С помощта на предлаганият стъпален регулатор експериментално може да се подбере такава мощност на поялника със шпорчето, че с негова помощ да се монтират
успешно восъчни основи, без те по време на монтажа да се повреждат от топлината.
Известен е същественият недостатък на традиционните тиристорни регулатори на мощност – генерирането на смущения в момента на включването на тиристорите. В предлаганото в статията устройство е използван начин за регулиране на мощността, когато включването на тиристора става при преминаването на напрежението на мрежата през нулата [1,2]. При това нивото на смущенията, които се получават, е значително по – малко от това в случаите в които управлението на мощността става посредством изменението на ъгъла на включване на тиристора. Освен това, поставените в началото на статията условия за стъпално регулиране на мощността,
Дават възможност да се осъществи относително просто управление на подобен тип регулатор от цифрово несложно устройство, удобно за повторение.
Принципната схема на един от възможните варианти на управляващата част на регулатора с използването на двоично – десетичен брояч SN7490 и дешифратора
SN7442 е предложена на фиг. 1.

Устройството работи по следния начин: при подаване на импулси с честота 100 Hz
на входа С1 на брояча DD1, на изходите на дешифратора DD2 последователно се появяват сигнали с ниво лог. 0. При появяването на такъв сигнал, на изхода 0 на DD2,
RS тригерът, реализиран с логическите елементи DD3.1 и DD3.2, се установява в състояние, съответстващо на преминаването на ток през нагревателя. След няколко полупериода, сигнал с ниво лог. 0 се появява и на съединения с SA изход на дешифратора. Този сигнал чрез подвижния контакт на галетния превключвател SA постъпва на втория вход на RS – тригера (извод 9 на елемента DD3.1), превключва го в другото състояние, от което протичането на ток през нагревателя ЕК се прекратява.
Колкото по – ниско (по схемата) се намира подвижният контакт на превключвателя SА,
толкова по – голяма средна мощност ще се отдава към нагревателя ЕК. При последното положение на подвижния контакт на превключвателя SА, RS – тригерът няма да се превключи и нагревателят се оказва включен постоянно. При първото положение (0%) на този контакт, RS – тригерът също няма да се превключва, но в този случай неговото състояние ще бъде противоположно на предходното и нагревателят ще се окаже изключен. По такъв начин мощността на електрическия нагревател ЕК може да се регулира стъпално през 10% от нула до максималната и стойност [1,2,3].

На фиг. 2 е дадена формата на импулсите, получени в изхода на управляващото устройство (DD3 – изводи 10 и 11). Те се използват за управление на оптрона Ор и на индикаторния светодиод VD5 „моментна мощност в проценти”. Не е трудно да се прецени, че при първото положение на превключвателя SA (0%), светодиодът VD5 няма да се запали, а при последното (100%), ще свети непрекъснато, което означава, че нагревателят ЕК ще се използва на пълната си мощност.
Излъчващият светодиод в оптрона Ор, управлява транзистора VT2 и тиристора VS. Употребата на оптрона способства за разделянето на силовата от управляващите вериги.
Проверка на работата на устройството. На извод 14 на DD1 се проверява за наличие на правоъгълни импулси с честота 100 Hz. Подобни по форма импулси трябва да има и на изводи 8,9,11 и 12 на същата схема.
Работата на дешифратора DD2 и тригера (DD3.1 и DD3.2) се проверява съгласно фиг. 2. Вместо нагревателя ЕК се свързва осветителна лампа с мощност 50 – 100 W. Тя трябва да свети едновременно със светодиода VD5, като интензивността и на светене се изменя стъпално в зависимост от положението на превключвателя SA.
При необходимост може да се подбере съпротивлението на резистора R7, за да се осигури, необходимият ток за сигурното задействане на оптрона Ор.
Устройството е реализирано на платка от едностранно фолиран стъклотекстолит с размери 110 х 105 mm. На фиг. 3 е дадено разположението на елементте, на фиг. 4 –
фолийната и картина.

В зависимост от мощността на нагревателя ЕК, диодите VD11 – VD14 и тиристорът VS се поставят на подходящи радиатори [4,5]. С “М” са обозначени мостчетата от монтажен проводник.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крылов, В. Тринистотный регулятор не создающий помех. – Радио, 1975, N 3.
2. Шамис, В., М. Каминский. Регулятор мощности на микросхемах, Радио, 1981, N9.
3. Eвсеев, А. Регулятор мощности с малым уровнем помех, - Радио, 1986, N 4.
4. Рачев, Д. Справочник на радиолюбителя. С., Техника, 1984.
5. Чернышев, А. А. и колл. Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. М, Энергия, 1980.

Регулаторът със задаване на мощността на нагревателя на поялника в проценти е използван за монтиране на восъчни основи с помощта на метално шпорче, чиято перпендикулярна ос е монтирана в нагревателя на поялника вместо човка. В Статия N 14 на сайта това е обяснено по - подробно и е предложена снимка. "Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта"

Статия N 38 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 1.

Иван Парашкевов

ivanparst@dir.bg

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by