Дата на обновяване:09.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Измерение температуры и относительной влажности с помощью сенсора HSM-20G.(Измерване на  температура и относителна влажност с помощта на  сенсора HSM-20G) Часть 1 - Теория и схема


Во всемирной сети Интернет возможно найти конструкции устройств на микроконтроллерах, позволяющих измерять температуру окружающей среды и относительную влажность с помощью датчиков SHT75 и SHT11. Это цифровые датчики, откалиброванные в заводских условиях. В данной статье мы рассмотрим конструкцию на базе аналогового сенсора и микроконтроллера Atmel AVR.

Аналоговый датчик температуры и относительной влажности HSM-20G представляет собой отдельный миниатюрный модуль, который преобразует значение указанных параметров окружающей среды в напряжение на выходе.
Для проведения экспериментов нам понадобиться микроконтроллер ATmega8, модуль HSM-20G  и 4-строчный ЖК индикатор. Автор для экспериментов использовал отладочную плату собственной разработки. Для разработки программного обеспечения использовался компилятор mikroC для AVR от компании mikroElektronika.
В техническом описании датчика производитель дает значения выходного напряжения для некоторых значений относительной влажности и график зависимости. Эти данные были использованы автором для построения графика зависимости для проверки точности. График изображен ниже.

Как видно, зависимость нелинейная, поэтому автор использовал программную среду MATLAB, чтобы получить выражение для вычисления значений выходного напряжения в зависимости от окружающей относительной влажности, при этом используя значения из технического описания на модуль HSM-20G (стандартные характеристики). Использовалась при этом функция аппроксимирующего полинома третьей степени (Polyfit). Первая причина использования полинома третьей степени заключается в том, что микроконтроллер AVR имеет встроенный аппаратный умножитель, который работает быстро, и вторая причина – такая точность достаточна для измерений.
Такую же задачу нужно решить и для получения данных о температуре окружающего воздуха, однако она несколько сложнее. Если вы посмотрите в техническое описание сенсора, то увидите схему подключения его к другой периферии (в нашем случае это микроконтроллер) или к измерительному прибору. Автор использовал данную типовую схему включения. Однако, поскольку производитель сенсора не знает, какое значение сопротивления пользователь будет использовать при измерении температуры, и в связи с тем, что внутри сенсора HSM-20G находится термистор, а не полупроводниковый датчик температуры, производитель предоставил зависимость значения сопротивления при различных температурах. Таким образом, автор вычислил значение выходного напряжения температурной части датчика HSM-20G по методике описанной выше.

Схема подключения датчика и ЖК индикатора к микроконтроллеру несложна, и изображена на рисунке ниже.

Два канала АЦП (ADC0 и ADC1) используются для подключения сенсора, АЦП измеряет выходное напряжение сенсора, которое соответствует температуре и относительной влажности. Резисторы и конденсатор, подключенные к выходу датчика, рекомендованы по теническому описанию на HSM-20G.


В следующей части мы рассмотрим основные моменты в ПО микроконтроллера.
На английском языке: Atmega8 measures ambient temperature and relative humidity using HSM-20G sensor. Part 1. Schematic
Atmega8 measures ambient temperature and relative humidity using HSM-20G sensor. Part 1. Schematic
In one of my previous posts, I discussed about Sensirion’s SHT11 and SHT75 sensors, which are capable of measuring both temperature and relative humidity. They are digital sensors and provide fully calibrated digital outputs for temperature and relative humidity. I also illustrated how to interface those sensors with a PIC microcontroller. Shawon Shahryiar from Dhaka, Bangladesh shared this project with us where he describes a method of interfacing the HSM-20G sensor to Atmel Atmega8 for measuring the ambient temperature and relative humidity. Unlike Sensirion’s SHT series, this is an analog sensor that converts the two ambient parameters into standard output voltages.
Shawon writes,
The materials used for the project are a ATMega8A micro, a HSM-20G analog relative humidity and temperature sensor module and my own-made 28 pin AVR development board along with some passive components. MikroC for AVR 5.00 compiler from mikroElektronika was used for coding.
HSM-20G is an analog sensor module unlike SHT75 or SHT21. If you go through the datasheet of HSM-20G, you will find out that they have given output voltage data from the humidity sensor for certain relative humidity values and they have plotted a graph too. What I did is simply used those data to plot and check if their graph is valid or fake. Now as you may notice the plot is not linear but rather has curve-like nature. Thus I used MATLAB’s “polyfit” function to get a equation for the plotted curve to the third degree. The reasons for using a third degree equation are firstly AVR has a built-in hardware multiplier that works pretty fast and secondly I won’t be using the micro to do any other tasks rather than metering. This is enough for a fairly good precision. A second degree is not that good enough while a higher order equation is unnecessary. If you you go through my program, you will see the equation under the function “read_humidity()”. The micro computes the data it gets from the HSM-20G module for relative humidity and determines what it should show.

The same task I did for temperature measurement but finding its data was a little cumbersome. If you see the datasheet for the module, you will notice they have given a circuit for interfacing the module to other peripherals like a micro or a multimeter and I used that circuit. However since they don’t know what value of resistance the user will use at the temperature circuit side and because it’s a thermistor built inside rather than semiconductor type sensor, they have provided resistance values rather than output voltages at various temperatures. Therefore and since I used their circuit, I calculated the voltages at different temperatures from their data. Again I used the voltage and temperature data as I did for the relative humidity part.

Circuit diagram
The circuit diagram is pretty simple. The two ADC channels (ADC0 and ADC1) of Atmega8 are used to measure the sensor output voltages that correspond to the ambient temperature and relative humidity. The two resistors and a capacitor connected to the output lines of the HSM-20G sensor are recommended in its datasheet. The results are displayed in a 4×20 character LCD.
Circuit diagram for interfacing HSM-20G to Atmega8
Part 2. Software
embedded-lab.com


Измерение температуры и относительной влажности с помощью сенсора HSM-20G. Часть 2 - ПО


В первой части статьи мы рассмотрели принципиальную схему подключения аналогового сенсора HSM-20G к микроконтроллеру ATmega8 и принципы его работы.
Программное обеспечение для микроконтроллера разработано с использованием компилятора mikroC для AVR версии 5.00. Программа проста для понимания, снабжена комментариями.
Основное – это 6 функций, описание которых ниже.
1. void setup_MCU() – функция настраивает периферию и порты ввода/вывода микроконтроллера для оптимальной работы, устанавливая определенные биты в регистрах периферии с помощью встроенных функций компилятора. В нашем случае используется библиотека функций для работы с АЦП и ЖК индикатором.

2. void display_common() – функция вызывается лишь один раз. Ее задача – вывод на дисплей текстовой информации “Temperature” (температура) и “Relative Humidity” (относительная влажность) вместе с единицами измерения.

3. float read_voltage(unsigned short channel) – функция выполняет чтение данных АЦП (напряжение) по заданному номера канала АЦП и получает среднее значение за 64 выборки, что позволяет исключить шумы и наводки и повысить точность измерения. Результат после выполнения всех математических операцийя возвращается в вызывающую функцию.

4. float read_humidity() и float read_temperature() – функции вычисления относительной влажности и температуры с использованием соответствующих выражений и данных от АЦП. В этих же функциях данные подготавливаются для отображения на ЖК индикаторе.

5. void display_data(unsigned char x, unsigned char y, float value) – в этой функции определяются знакоместа для вывода данных и сами данные, которые будут отображаться в них.


Загрузки
Исходный код и HEX файл для прошивки микроконтроллера - скачать


На английском языке: Atmega8 measures ambient temperature and relative humidity using HSM-20G sensor. Part 2. Software
Atmega8 measures ambient temperature and relative humidity using HSM-20G sensor. Part 2. Software
Part 1. Schematic
Software
The firmware for this project is developed with MikroC Pro for AVR 5.00 compiler. The program is very simple and straight. There are six function other than the main function. These are described below briefly:
1. void setup_MCU() This function setups the micros peripherals for optimum operation by setting up individual buil-in peripheral registers and library function of the MikroC for AVR compiler. In this case the ADC and LCD libraries are used.

2. void display_common() This function simply displays the texts “Temperature” and “Relative Humidity” along with their units. Since there is only one screen, it’s called only once.

3. float read_voltage(unsigned short channel) This function read the ADC channel specified to it and takes the average of 64 ADC samples. This helps to reduce noisy A/D inputs and enhance precision. The result after doing all the maths is returned to the calling function.

4. float read_humidity() and float read_temperature() These compute relative humidity and temperature data using their equations and ADC data, and prepare for display.

5. void display_data(unsigned char x, unsigned char y, float value) This function specifies the location of the display and what to show from the acquired data.
Downloads
Source Code and HEX files of this project - download


embedded-lab.com      rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by