Дата на обновяване:02.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

При китайските пчелари
В.А.Чащухин, А.З.Брандорф

Идването на китайските пчелари в Кировска област през 2007 г. не беше случайно. Професор Ге Фен Чень, който ръководи от 1983 до 2003 г. Института по селекция и генетика на медоносните пчели на Китайската академия на селскостопанските науки, се заинтересува от поведението на тези насекоми на северната граница от тяхното естествено обитание. Северните пчели отдавна са известни с добрата си зимоустойчивост, способността си бързо да формират силни семейства и са активни при събирането на нектара.
Гостите от Китай посетиха няколко пчелина, проведоха разговори с руските си колеги, които обикновено прерастваха в плодотворни дискусии. Китайските пчелари са озадачени със същите като техните проблеми. На територията на Китай, европейските медоносни пчели са се появили в края на XIX столетие. Техните преимущества пред местните източни пчели при получаването на основните пчелни продукти стават очевидни. В резултат в Китай внасят пчели практически от всички известни в Европа географски раси, наречени впоследствие породи по аналогия с другите селскостопански животни.
Съвместното отглеждане на различни по произход медоносни пчели се съпровожда с образуването на многочислени смеси (хибриди) с непредсказуеми признаци и свойства. Проблемите за съхраняването на породите и селекциите на пчелите стават все по – злободневни. За тяхното решаване в състава на Китайската академия на селскостопанските науки беше организирано научно поделение – Институт по селекцията и генетиката на медоносните пчели. Поканата да посетим даденото учреждение на нас руските учени ни се струваше нереализируемо, но китайските колеги проявиха завидни организационни способности и гостоприемство.

Институтът е разположен в провинцията Цзилин на северно – източната част на Китай. Около 40 научни сътрудника в състава на няколко лаборатории решават задачи за запазването и селекцията на медоносните пчели. Материалната основа за изследванията представляват осем опитни пчелина с европейски медоносни пчели и шест пчелина а аборигенни източни пчели.
Всички пчели са разположени в различни части от провинцията, то ест териториално са изолирани. Наред с това институтът има голяма и много разнообразна колекция от проби на медоносни пчели от различни географски зони на Европа и Азия.
Основните лаборатории са снабдени със съвременно оборудване. В проектите на китайските учени – има не само изучаване на пчелите на молекулярно – генетично ниво, но и експерименти в областта на генното инженерство. Водещите сътрудници на института редовно четат доклади на международни конференции и форуми по пчеларство в различни страни на света. Важно е да се отбележи, че китайското правителство се е отказало от намеренията си да дава възможност на учените самостоятелно да си заработват средства и да се занимават с проблемите от съпътстващ го характер, които са неизбежни в този случай. От държавата е приет ясен курс на получаване и реализация на научните достижения от най – високо равнище.
За климатичните условия на Китай, най – подходящи са италианските, краинските, карпатските и кавказките пчели. Китайските селекционери предприемат сериозни усилия за съхраняване на получения чистопороден материал. В същото време от тях са получени многочислени междупородни смеси, които впоследствие се подлагат на изкуствен отбор по избрани признаци като зимоустойчивост, плодовитост, медопродуктивност. Залог за чистотата на експеримента е прецизното изкуствено оплождане на пчелните майки. Апаратура за такива манипулации, която е произведена в Китай е напълно достъпна за заинтересуваните в това отношение стопани на пчелини.
В резултат на селекционната работа със смесите италиански и карпатски, а така също и кавказки пчели са избрани две устойчиви по проявяване търсени признаци на линията. Те са признати за селекционни достижения, техните автори са удостоени със съответни държавни дипломи и възнаграждения. В процеса на по – сложните кръстоски са получени и други линии от медоносни пчели, при съвместното отглеждане на които с известни европейски пчели се проявява изразения ефект на хетерозис. (Хетерозис – увеличаване на жизнеспособността на хибридите вследствие на унаследяване на определен набор от различни гени от своите разнородни родители. Това явление е противоположно на резултатите от имбридинга или близкородственото кръстосване – допълн. при превода). Наименованията на много от тях не е възможно да се преведат на руски език. Например, някои са съставени от съкратените названия на такива забележителности на провинциите Цзилин, като река Сунгари и планината Чанбайшань.
Получаваният в резултат на експериментите материал, представляващ научен и практически интерес, го съхраняват по оригинален начин. Спермата на търтеите я подлагат на дълбоко охлаждане, което позволява да се разчита на нейното използване в бъдеще. Институтът вече разполага с уникални банки със съхранявания генофонд от медоносни пчели.
Учените не се ограничават с подбирането на пчели по общоизвестните стопански признаци. В техните планове стоят – да се увеличи количеството на получаваното маточно млечице и да се развият способностите на пчелите да опрашват не само нектароносните селскостопански растения.
Съществен принос внасят сътрудниците от института в професионалната подготовка на обикновените пчелари и в разпространяването на селекционните достижения. Така, ежегодно през зимата се реализират образователни програми, които напълно се финансират от държавата. Научно – практичните препоръки се дават на пчеларите безплатно. Основният селекционен материал го предлагат във вид на племенни плодни майки, при това майките, които са оплодени изкуствено се оценяват по – скъпо. За една такава майка пчеларите пресметнато към руската рубла плащат от 750 до 1000 рубли ( 1$ прибл. е равен на 30 рубли- допълн. при превода). До 2008 г. са били реализирани повече от 100 000 племенни майки.
Според мнението на специалистите на института, в днешно време в Китай в собственост на селското население се намират около 8 млн. семейства европейски и примерно 2 млн семейства източни пчели. На последните отдават предпочитание само в южните провинции. С пчеларството в страната се занимават повече от 200 хил. човека. Част от тях ги обединява Китайската асоциация на пчеларите.
Обаче по – нататъшното развитие на отрасъла се задържа от определени фактори. Основният проблем – изчезването на съответните ландшафти в резултат на социално – икономическата дейност на човека. Практически е изчерпан ресурса на медоносната база, тъй като преобладаващата част на китайските селскостопански имоти, земи е заета с немедоносни култури, а горите са немногочислени и така също не изобилстват с разнообразие от нектароносни. Подобна ситуация подбужда много стопани на пчелини да се ориентират не на получаване на мед, а на производство други търсени пчелни продукти, в частност маточно млечице. Неговото търсене е голямо, не само в Китай, но и в съседните държави, в частност, в Япония и Южна Корея. Опитните пчелари ежегодно доставят от своите пчелини до 10 кг от този ценен продукт.
В резултат се изменя спецификата на отглеждането на пчели. В много случаи не е нужно да се използват кошери с голям обем и да се използват гнездови пити с голям размер. Широко са разпространени, многокорпусните кошери с пити с височина 240 мм. През лятото пчелното семейство обикновено се побира само в три корпуса. При наличие на мрежи от добри пътища са очевидни перспективите за транспортирането на пчелите към медоносите и използването им за опрашването на обширните масиви от бобови и злакови, житни култури.
Не може да се забравя, че в Китай е много голям броят и плътността на населението, затова условията на производството и реализация на пчелните продукти в много се отличават от руските. Съвършено очевидно е, че китайските пчелари – селекционери не напразно полагат усилия за отглеждане на медоносни пчели, способни да удовлетворяват търсенията на населението на Юго – Източна Азия.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by