Дата на обновяване:05.12.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

РЕГУЛАТОР  НА  МОЩНОСТТА  НА ЕЛЕКТРИЧЕКИ  НАГРЕВАТЕЛИ  (В ПРОЦЕНТИ  ОТ  1%  ДО  99%)  С  ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО  МУ  ЗАЕДНО  С УСТРОЙСТВО  ЗА  ЗАКРЕПВАНЕ  НА ВОСЪЧНИ  ОСНОВИ  С  ПОМОЩТА  НА ТОПЛИНА ЧАСТ 1 (Част 2 е в Статия N 41)

Материали от статията са публикувани в сп. "Радио, телевизия, електроника" 1998г./бр.2/стр. 19,20 и 21 и в 1999г./бр.1/стр. 26,27 

 

Един от вариантите да се използва нагревател, захранван с променливо напрежение за различни мощности, по – малки от номиналната му му мощност, е захранването му с различен брой периоди от мрежовото напрежение за определено време. В предложеното устройство, максималният брой периоди, които могат да бъдат допуснати до нагревателя, е 99, като по този начин той ще разсейва 99% от мощността си. От практическа гледна точка, тази мощност може да се приеме с известно приближение за 100%. Желаният процент от мощността на нагревателя се задава с програмни превключватели от типа РР (два броя), съответно за десетиците (% х 10) и за
единиците (% х 1) [2]. Така например при нагревател с мощност 1 kW и зададени 25%, той ще разсейва теоретически 250 W под форма на топлина. Практически има известна разлика, която е описана в края на статията и е показана на графика, но тя не се отразява значително на качеството на работа на регулатора. В процеса на работа, тя може да се изменя с програмните превключватели ПП1 и ПП2 за извършване на различни технологични процеси, като лепене, разлепване, изпичане, изсушаване. В пчеларството, с нагревател около 80 W, (виж Статия N14), може да се използва за закрепване на восъчни основи към зателените от пчеларя рамки. В този случай удачно се оказа да се зададат на нагревателя 30%.

Предложената принципна схема на фиг.1 е предназначена за ръчно, прецизно задаване на мощността на електрически нагреватели със стъпка, равна на 1%, практически от 0% до 99% от мощността и.
За основа на регулатора е използвано устройството, публикувано в [1], като към управляващите входове на широчинно – импулсния регулатор от [1] са свързани два програмни превключвателя, с които се задава необходимият процент от мощността на електрическите нагреватели, свързани към изхода на схемата.
На фиг. 1 е предложена схемата на синхронния регулатор на мощност. Захранването е трансформаторно, като в двете вторични намотки на понижаващия трансформатор TV са с напрежение ~9V/0,33A (използван е готов фабричен трансформатор). Едното напрежение се подава към диодите VD1 – VD5, за да се получи стабилизирано напрежение +5V и същевременно да се синхронизира подаването на управляващите импулси на триака с моментите, когато напрежението на мрежата минава през нулевата стойност. Това позволява, комутирането на триака да не създава електромагнитни смущения. Второто напрежение ~9V се използва за захранване на транзистора VТ2, който управлява работата на триака VS.
Диодите VD1 – VD4, оптронът Ор1 и логическият елемент DD4.1 създават непрекъсната поредица от правоъгълни импулси. Сдвоеният десетичн брояч DD1 тип
4518, компараторите DD2 и DD3 (4585) и логическият елемент DD4.2 образуват широчинно – импулсен модулатор [1], който пропуска само част от импулсите към управляващия електроф на триака VS. Същността на работата на регулатора се свежда до това, логическият елемент DD4.2 да задържа импулсите, когато техният брой стане по – голям от числото, зададено с програмните превключватели ПП1 и ПП2 към входовете I0 – I7. При постъпване на 100 импулс, схемата се връща в изходно положение и описаните процеси се повтарят. Това се индикира едновременно от два светлинни индикатора с надпис „Моментна мощност” – светодиодът VD10 и глимлампата HL1. При зададена 50% мощност с ПП1 и ПП2, времената на светването и на угасването на VD10 и HL1 са равни.

На фиг, 2 е показан вариант на свързване на програмните превключватели ПП1 и ПП2 към входовете I0 – I7 с помощта на транзисторите VT3 – 10, които на фиг. 1 са са означени като правоъгълник с надпис “инвертори“.

На фиг. 3 е предложена схема на свързване на всички съставни части на регулатора на мощност в проценти. Показаните схеми на фиг. 1 и 2 са реализирани на печатна платка с размери 117,5 х 95 mm. Триакът VS се монтира на оребрен радиатор, повърхността на който се определя от разсейваната мощност на нагревателя ЕК. Като междинно, свързващо звено е използвана лустерклемата ХТ2. С SA е означен мрежовият превключвател, а с HL2 – глимлампата, която индикира включеното положение на регулатора. Автоматичният предпазител FA е свързан последователно на електрода А2 на триака и на нагревателя ЕК.
Проверка на работата на устройството. Извършва се с електрическа лампа с мощност например 40 – 100 W, която се включва вместо нагревателя ЕК. Паралелно на изводите и се свързва волтметър за променливо напрежение. По честотата на мигане на лампата, напрежението, измерено с волтметъра, и по числото (в проценти), зададено от програмните превключватели ПП1 и ПП2, може да се прецени дали устройството работи правилно. Включената лампа трябва да мига едновременно със светодиода VD10 и глимлампата с общ за тях надпис „моментна мощност”. Желателно е на лицевата част на устройството, двата индикатора да са разположени един над друг. VD10 индикира правилната работа на управляващото устройство, а HL1 – на силовата част, реализирана с триака VS, което облегчава експлоатацията и ремонта на схемата.
ЛИТЕРАТУРА
1.Димитров, Й. Цифров програматор за температура.-Радио, телевизия,
Електроника, 1996, N 8.
2.Иванов, И. Градивни елементи за електронна апаратура, Справочник, Част 2. С., Техника, 1987, 233 с.

 


Статията продължава в сп. Радио, телевизия, електроника, 1999г. N 1, с. 26, 27.

В статията се разглежда вариант на конструктивна реализация на печатната платка на регулатора на мощност (в проценти), публикуван в [1]. Освен това при многократното му повторение, най – често срещаната особеност в началото на неговата експлоатация се оказа несъответствието (не голямо от практическа гледна точка) между зададената мощност с програмните превключватели и разсейваната мощност от използвания в конкретния случай нагревател. Поради това в тази публикация се разглежда и този проблем, като се привежда и графика.

 

 

На фиг. 1 е предложен вариант на разположение на елементите върху печатната платка. На фиг. 3 е дадена фолийната картина от страната на елементите, а на фиг. 4 – от страната на спойките. Регулаторът на мощност е реализиран на печатна платка от двустранно фолиран стъклотекстолит с размери 117,5 х 95 mm.
На фиг. 2 са предложени две графики, които отразяват съответствието между зададената от програмните превключватели мощност и разсейваната мощност от използвания нагревател ЕК (в конкретния случай Рек = 1000 W). Едната графика е „идеална” и е ясно, че в този си вид поради участието на квадрата на тока или на напрежението във формулите за определяне на мощността не може да бъде получена.
В [1] е споменато от автора като пример, че при зададени 25%, нагревателят ще разсейва 250 W мощност, в идеалния случай, което както се вижда от втората „реална графика”, не е толкова. Индикацията на схемата „моментна мощност в проценти” също се подчинява на идеалната графика и носи ориентировъчен характер. С други думи, при зададени 50% с програмните превключватели ПП1 и ПП2, времето за светване и угасване на светодиода VD10 и глимлампата е равно на 50%, но нагревателят не разсейва съвсем точно 50% от мощността си, а приблизително толкова. Това най – добре се вижда от “реалната” графика. За нея задължително трябва да се отбележи, че е получена по метод, който е по – скоро ориентировъчен и оценъчен, отколкото точен. Накратко получаването и се свежда до следното: нагревателят ЕК има съпротивление 47 Ом и мощност според табелката на завода производител 1000 W. Kъм неговите изводи се включва стрелкови волтметър за променливо напрежение и за всички проценти – 10%, 20%, 30%...90% се измерва максималното и минималното напрежение, на които се отклонява стрелката на уреда. От тези стойности се изчисляват средни, аритметични значения, с помощта на които с голямо приближение се оценява разсейваната мощност от нагревателя ЕК, като се използва съпротивлението му (в случая 47 Ом) във формулата за изчисляване на мощността. Същото може да се извърши и като се измерва големината на тока, протичащ през ЕК, също с голямо приближение.
При започване на експлоатацията на регулатора на мощност според технологичния процес, който се регулира с негова помощ (например лепене на гума) и използвания нагревател, трябва да се зададе някакъв процент от мощността на разсейване на нагревателя ЕК. Както се вижда от графиките за нагревател 1000 W, разсеяната мощност от нагревателя се отличава от зададената с програмните превключватели.
Този факт трябва да се отчита и да се има пред вид, че напрежението от мрежата
~220V/50Hz също се изменя, като се влияе допълнително на разликата между зададената и разсейваната мощност. От друга страна, в редица технологични процеси, изменението на температурата от 10 до 22 С примерно не е фатално, ако се поддържат неколкостотин градуса, което пък способства веднъж установените експериментално проценти на програмните превключватели, да не се коригират повече и да не се отчитат
Разликите между „идеалната” и „реалната” графики за всеки конкретен нагревател, след като регулаторът на мощност е експериментиран в реални условия на експлоатация.
ЛИТЕРАТУРА
1. Парашкевов, И. Регулатор на мощността на електрически нагреватели.- Радио, телевизия, електроника, 1998, N 2.

 

Регулаторът със задаване на мощността на нагревателя на поялника в проценти е използван за монтиране на восъчни основи с помощта на метално шпорче, чиято перпендикулярна ос е монтирана в нагревателя на поялника вместо човка. В Статия N 14 на сайта това е обяснено по - подробно и е предложена снимка. "Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта"

Статия N 41 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

 

Иван Христов Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by