Дата на обновяване:27.01.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Изменение на съдържанието на водата и мазнините в тялото на пчелата в периода на зимуването
Л.Я.Морева, М.А.Козуб


Разгледани са особеностите на съдържанието на водата и мазнините през зимния и ранно пролетния периоди

Важен етап в живота на пчелното семейство – това е зимуването и подготовката за него. Даденият период се съпровожда със съществена преустройване на начина на живот и физиологическите изменения в организма на пчелите. Затова изучаването на физиологията на пчелния организъм непосредствено в зимния и ранно пролетни периоди позволяват да се прогнозира по – нататъшната динамика на състоянието и развитието на семейството.
В периода на подготовка за зимуването в организма на пчелата се повишава количеството на резервните азотести вещества, изменя се съдържанието на мазнините, гликогена и водата, нараства активността на фермента каталаза в задния отдел на червата; преобладават процесите на обмяна на веществата при участие на ферментите на дехидрогеназата.
Различните породи пчели се характеризират с определени особености на физиологичните изменения в периода на зимуването. Например, при южните пчели активността на фермента каталаза, способстващ за консервацията на екскрементите, е по – малка, отколкото в по зимоустойчивите северни породи.
Един от най – важните фактори за зимуването на пчелите се явяват сезонните изменения на съдържанието на водата и мазнините в нейното тяло. Водата е най – важният компонент в биохимическите реакции, протичащи в живата клетка. В пчелния организъм водата се намира в две форми: свободна (не свързана с биополимерите, достъпна за физиологични и биохимични процеси) и е свързана (има ниска молекулярна подвижност).
В периода на подготовка за зимата в организма на пчелата съдържанието на свободна вода значително се понижава. Даденото явление е свързано с това, че свободната вода замръзва при 0 С, а това може да доведе до гибелта на пчелата. Затова свободната вода преминава в свързана, температурата на замръзване на която е около минус 40 С.
Мазнините така също служат като най – важен фактор при зимуването на пчелите, играят роля на запасно хранително вещество, което активно се използва през зимния период. Резервът от мазнините на пчелите, подготвящи се за зимуване, се натрупва в мастното тяло, което се формира под външното покритие на тялото на пчелата и между вътрешните и органи.
В процеса на работа ние разглеждахме динамиката на сезонното изменение на съдържанието на водата и мазнините в организма на сивата планинска, кавказка пчела на територията на Краснодарския край. На пчелините от различните райони от ноември до април вземахме проби с пчели (по 50 броя) и измервахме в тялото им водата и мазнините.
Съдържанието на свободната вода в тялото на пчелата определяхме по аналитичен начин, като определяхме разликата между теглото в суров вид и след изсушаването на младите пчели. Измерванията се провеждаха в коремчето на медоносната пчела – това е свързана с факта, че именно в тази нейна част водата е повече, отколкото в останалите отдели. По данни на Л.Я.Морева (2004), характерните сезонни изменения на съдържанието на водата се забелязват именно в този отдел на пчелата. Количеството на мазнините в тялото на медоносната пчела определяхме по метода на екстрагирането в апарата на Сокслет в изпитателната лаборатория ГНУВНИИЗРАСХН (Кубански филиал) на г. Краснодар.
От края на декември съдържанието на свободната вода и мазнините в тялото на медоносната пчела постепенно се намалява. Свободната вода преминава в свързано състояние, а мастното тяло се използва като запасно вещество по време на зимуването. Неблагоприятното въздействие на ниските температури зависи на първо място от изразходването на запасите на хранителните вещества на мастното тяло, натрупани през есента по време на усиленото хранене с белтъчна храна (Москаленко, 1982).
Нашите изследвания показаха, че при подготовката за зимуване, масата на пчелите се увеличава, а съдържанието на влагата в тяхното тяло се понижава (вж. таблицата). Масата на тялото се увеличава главно, благодарение на натрупаните запаси от хранителни вещества, които имат голямо значение за живота на пчелите в зимния период.
Зимните пчели получават възможност дълго да живеят и да понасят неблагоприятните условия.


Таблица Съдържание на влагата в тялото на пчелата по 4 - те годишни периоди
 

Показател Летни пчели Есенни пчели Зимни пчели Пролетни пчели
Сурова маса, мг 2340 2568 3780 2568
Суха маса, мг 505 723 1324 1778
Вода, % 78,4 71,4 64,9 69,2

Намаляването на общото количество вода в тяхното тяло през есента свидетелства за преминаването и в свързано състояние, най – голямо количество от която се намира в мазнините.
Съдържанието на мазнина в тялото на пчелата започвайки от декември спада и достига минимума през февруари – март. Този период в Краснодарския край се характеризира с наличието в пчелните семейства на първото пило, затова голямо количество хранителни вещества се изразходва за изхранване на потомство и за собствените физиологични процеси.
Започвайки от април мастното вещество в тялото на пчелата нараства. Това е свързано с цъфтежа на първите източници на цветния прашец. С прашеца пчелите запълват запасите от мазнини в организма. Тъй като пчелите пристъпват към отглеждането на пилото, на тях им е необходимо да запълнят изразходваните мазнини през периода на зимуването. В ранно пролетния период развитието на мастното вещество в тялото на пчелата определя способността към интензивно отглеждане на пило. С повишаването на температурния режим през май нараства и количество на водата в организма на пчелата. Максималното ниво на запасите на мазнини в тялото на пчелата достигат през юли. Този показател превишава февруарско – мартенски минимум в 2,3 пъти (Морева, 2006).
По такъв начин, разгледаните особености за съдържание на водата и мазнините в организма на пчелата през зимния и ранно пролетния периоди в много определят успешността на зимуването. Приведените изследвания на физиологичното състояние на сивите, планински, кавказки пчели през зимния и ранно пролетните периоди показаха, че изменението на мазнините и водата са взаимосвързани по между си. Отклонението от нормата на едното вещество в организма на пчелата съществено се отразява на съдържанието на другото.
Работата е извършена с финансовата подкрепа на Русийския фонд за фундаментални изследвания и администрацията на Краснодарския край, грант N 1-04-96510-р_юг_ц.

ЛИТЕРАТУРА
1. Москаленко П.Г. Некоторые физиологические показатели зимующих пчел // Пчеловодство – 1982. – N 12.
2. Морева Л.Я. Сезонные изменения содержания воды в теле медоносной пчелы Apis mellifera: изв. вузов. Сев.- Кавк. регион. Естеств. науки. Шриложение. Краснодар – 2004. – N 10.
3. Морева Л.Я. Важнный фактор зимовки // Пчеловодство. – 2006. – N 3.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by