Дата на обновяване:20.01.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Защо ферментира меда?
В.Левин


Полагам грижи за пчели повече от двадесет години и в продължение на този период от време изучавам физико-химическите свойства на меда. Мисля, че настоящата статия ще бъде интересна както на много пчелари, които центрофугират неузрял мед или не са осигурили условия за съхраняване на качествения такъв за напред, така също и на потребителите.

За да притежава медът целебни свойства и да ги съхранява продължително време, пчеларите са принудени да концентрират особено внимание за получаването на продукт от най – високо качество. В противен случай те рискуват да загубят не само мед, но и свои клиенти – купувачи.
Когато ние говорим за качеството на меда, то предполагаме, че той е длъжен да се характеризира с определен набор свойства и показатели. Те са определени с държавен стандарт – ГОСТ 19792-2001 „Мед наатуралный. Технические условия”, така също на разработеният на негова основа ГОСТ Р52451-2005 „Меды монофлорные. Технические условия”. Според мене, някои изисквания на ГОСТ 19792-2001, които касаят идентификацията на меда, неговата опаковка и срокове за съхранение, изискват преработване. И така в него са указани условията и сроковете за съхранение на меда, при които неговите физико – химически свойства не трябва да се влошават, т.е. да излизат извън пределите на установените от стандарта норми. При съхранението на меда в херметична опаковка те не трябва да превишават 12 мес, а в нехерметична с малък капацитет – 8 мес. При това за меда не е установен срок на годност на продукта, т.е., независимо от изтичането на сроковете за съхраняване, медът може да се използва както за непосредствена употреба като храна в случай на съхраняване на неговите физико – химически свойства, така и за промишлена преработка в сладкарската и хлебопекарната промишленост при тяхната загуба.
Когато аз започнах да се занимавам с пчеларство, то си задавах въпросите: защо натуралният мед, изработен от пчелата, в един случай може да се съхранява без загуба на своите свойства десетки години, а в други – не се съхранява и няколко месеца?, а така също: кой от показателите на физико – химическите свойства на натуралния мед може да се смята за най – важен, определящ неговите качества по – нататък? Отбелязвам, че в настоящата статия не разглеждам фалшифицираните меове, получени при храненето на пчелите със захарен сироп, продължително нагряване на натуралния мед над 40 С, а така също смесване с различните сурогати и т.н. Тъй като медът – това е продукт на жизнената дейност на пчелите и неговите свойства са се формирали от крилатите труженички в процеса на еволюцията милиони години, необходимо е да се признае, че най – важният показател за качеството на натуралния мед – това е водността (водното съдържание на меда). Тя определя качеството на продукта при съхраняването му. На моя пчелин водността на меда при извличането му от запечатаните пити никога не е излизала от границите 15,8 – 16,2%, то ест това е най – стабилния показател. Каквото и да бъде пчелното семейство, слабо или силно, запечатаният мед има водно съдържание в указаните по – горе предели, макар, че другите му показатели - например диастазното число, значително се отличават един от друг, даже, когато пчелните семейства се разполагат в една точка (пчелин). Ако водното съдържание на току що изцентрофугирания мед е по – малко от 15,8%, то той, като правило, е подлаган на нагряване; ако е повече от 16 – 21%, то в продукта присъства част незрял мед, изцентрофугиран от ненапълно запечатаните пити.
Без съмнение, водното съдържание на меда има много важно значение за пчелите в периода на зимуването. Запечатаният мед с водност, която за себе си са подбрали пчелите, възможно най – добре им позволява да запазят зимните запаси, да обезпечат себе си и потомството като въглехидратна храна с необходимите ензими, така и вода.
Какви проблеми възникват при получаването на мед с водно съдържание по – голямо от 16%, но в границите, установени от ГОСТ 19792-2001, - не повече от 21%, а така също ГОСТ Р52451-2005, за следните медове: от гречиха (елда) - не повече от 19%, липов – не повече от 20%, слънчогледов – не повече от 18%? Тези хора, които са разработили стандарта, като са установили такива норми, допускат, че някаква част от меда може да се извлече от питите, по – точно от не напълно запечатаните пити от пчелите, а неговото водно съдържание може да се увеличи в резултат на поглъщането на влагата от атмосферата. Тези повишени показатели и довеждат към ограничения на сроковете и условията за съхранение на меда.
Повтарям се, (водното съдържание) е целесъобразно да се смята за най – важен показател за качествата на натуралния, зрял мед, негово определящо свойство при съхраняване, и това следва да се отрази в държавните стандарти. За никого не е тайна, че натуралният мед с еднакъв ботанически произход с водност 16-17% не може да стои в един ред с продукт, който има водно съдържание 20-21%.
Защо медът с водност 18-21% при температура 14-25 С се разслоява и ферментира? Този продукт много зависи от външните фактори (температура и влажност на въздуха). Най – добре той се съхранява при водно съдържание16-17%, постоянна температура и влажност на въздуха (последната трябва да бъде 65-70%).
Ако водното съдържание на меда превишава 19%, то при кристализация той се разслоява, нещо за което способства и колебанието на температурата. При стайна температура такъв мед започва да ферментира и не издържа продължително време.
Ферментиране предизвикват осмофилните, жизнено устойчиви дрожди, които винаги присъстват в натуралния мед и които се развиват при 13-22 С. Мед с водно съдържание 18-19% при кристализация така също може да се разслои и след това да ферментира. По време на продължително съхранение е възможна загуба на потребителските свойства.
При водност 17-18% медът може да съхранява своите свойства до 8 мес. По – нататък при колебания на температурата и относителна влажност на въздуха на неговата повърхност в резултат на поглъщане на влага от въздуха се появява между кристална, течна субстанция, нещо, което може да доведе до ферментиране.
Медът с водно съдържание 16-17% в процес на съхраняване кристализира и не се подлага на ферментация като при повишена, така и при понижена температура. Той съхранява своите свойства в течение на няколко години, а при стабилна температура 4-8 С и относителна влажност на въздуха 65-70% - с десетилетия.
Ако водността на меда е 19-21%, то по времето на съхранение той кристализира и при стабилна температура под 10 С и съхранява своите свойства повече от година. При повишаване на температурата до 14-25 С се отделя между кристална течност, медът се разслоява и по – нататък започва да ферментира.
Необходимо е да спрем вниманието си на още едно свойство на меда – кристализацията.
На този процес следва да се посвети отделна статия, толкова той е уникален: при изменение на физическите свойства (преход от течно състояние в твърдо) не се извършват никакви химически превръщания. Отбелязвам, че практически всички медове кристализират: - едни – в течение на седмица след центрофугирането, други след година, а мед, който съдържа мелицитоза – веднага в незапечатаните пити.
Кристализацията на меда може да се разглежда като способност към самосъхранение извън пчелното кълбо при изменения на температурата и влажността на въздуха. В значителна степен кристализацията на меда зависи от количественото съотношение на глюкозата и фруктозата, а така също от съотношението глюкоза и вода. Медовете с високо съдържание на фруктоза кристализират бавно. Кристализиралите при следващите колебания на температурата са склонни към размекване и разслоение поради отделяне на течност между кристалите, богата на фруктоза, и натрупването и отгоре върху продукта. Такъв вид може да получи меда, който е подложен на нагряване. След разрушаването на кристалната решетка с нагряване, кристализация може и да не настъпи (това зависи от температурата на нагряването), а ако медът е кристализирал, то той се разслоява. При това две молекули фруктоза, губейки молекулата на водата, се съединяват и образуват оксиметилфурфурол.
При равно количество глюкоза и фруктоза или преобладаване на глюкозата, медът кристализира винаги. Процесът се извършва много по – бързо, ако отношението на процентното съдържание на глюкозата към водното съдържание на меда съставлява 2:1 и повече. Ако съдържанието на водата е равно на 16% или повече от от 18%, то медовете кристализират малко по – бавно: в единият случай следствие на висок вискозитет, в другия – във връзка с понижената концентрация на захари.
Медовете с водно съдържание 16% и количество на глюкозата 32-35% в кристализирало състояние са твърди като камък и съхраняват своите свойства много години, а при постоянна температура – десетки и стотици години. Това не може да се каже за медовете, които са течни и с пластична консистенция, в състава на които преобладава фруктоза или се наблюдава повишено съдържание на неинвертираната захароза.
Ако при продължително съхраняване медът се е разслоил и на повърхността се е образувала течна тъмна фракция, а отдолу на съда в който се съхранява – консистенция с кристали, то това говори за частична или напълна загуба на потребителските (органолептичните) и физико – химическите свойства на продукта. Причината на това се заключава в повишеното водно съдържание на меда при центрофугирането, нарушените условия и срокове за съхранението му.
Когато в резултат на съхранението му на повърхността на меда или по дължината на стените на съда, в който той се намира, се образува бял налеп, то такова явление се нарича
разцъфтяване. Белият налеп – това е кристализирала глюкоза. Ако тя се е образувала при нормални условия на съхраняване (температура 14-25 С, влажност на въздуха 70-80%), то това е верен признак за зрелия мед с много високо качество в противовес на погрешното мнение на потребителите, че белия налеп – това е захар, с която може би са подхранвали пчелите, а не глюкоза от нектара на цветчетата. При постоянна температура такъв мед може да се съхранява много години. Обаче белият налеп може да се появи и при съхраняване на меда с водно съдържание по – голямо от 19% и при температура по – ниска от 4 С. При повишаване на температурата до 22-25 С такъв мед отначало се размеква, на наговата повърхност се появява влага, в която се разтваря глюкозата (ето го и белия налеп). По – нататък продуктът започва да ферментира.
Тъй като търсенето на меда се характеризира със сезонни колебания, неговото съхраняване е много важна за пчеларите и потребителите. Това изисква разбиране на физико – химическите превръщания, които се извършват в меда при неговото съхраняване.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/8
Превел от руски език: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by