Дата на обновяване:09.12.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

 

Таймер для загара (Таймер при облъчване на човешкото тяло със слънчеви лъчи)


Шесть установок времени загара для различных типов кожи.
Время загара зависит от интенсивности солнечных лучей.
Принципиальная схема:


Перечень элементов:
R1 Резистор 47 кОм ¼ Вт
R2 Резистор 1 МОм ¼ Вт
R3, R5 Резисторы 120 кОм ¼ Вт
R4 Фоторезистор любого типа

C1, C3 Электролитические конденсаторы 10 мкФ 25 В
C2 Лавсановый конденсатор 220 нФ 63 В

D1, D2 Диоды 1N4148 75 В 150 мА

IC1 Микросхема 14-разрядного счетчика-делителя с генератором CD4060
IC2 Микросхема десятичного счетчика с дешифратором CD4017

Q1 NPN транзистор BC337 45 В 800 мА

SW1 2-х полюсный роторный переключатель на 6 направлений
SW2 Движковый выключатель

BZ1 Пьезоизлучатель со встроенным генератором 3 кГц

B1 Две батареи 1.5 В типоразмера AA или AAA,
включенные последовательно
Назначение устройства:
Этот таймер разработан тех, кто хочет загореть, но одновременно, не хочет подвергать себя чрезмерному воздействию солнечных лучей.
С помощью роторного переключателя устанавливается один из шести фото типов человека, в соответствии с таблицей.
Фоторезистор увеличивает установленное время в соответствии с интенсивностью солнечного света (см таблицу).
По истечении установленного времени включается прерывистый сигнал звукового излучателя, для остановки которого нужно полностью выключить устройство выключателем SW2.

Фото-тип Тип человека Время нахождения под солнцем
I и дети Светлоглазый, рыжеволосый, легкой комплекции, веснушчатый От 20 до 33 минут
II Светлоглазый, светловолосый, легкой комплекции От 28 до 47 минут
III Светло- или кареглазый, блондин или шатен,
легкой или средней комплекции От 40 до 67 минут
IV Темноглазый, шатен, плотной комплекции От 52 до 87 минут
V Темноглазый, брюнет, полной комплекции От 88 до 147 минут
VI Все самое темное и самое полное От 136 до 227 минут
Помните, что беременные женщины относятся к фото-типу «I и дети» !
Замечания:
• Поскольку устанавливать время в соответствии с типом вашей кожи нужно лишь однажды, роторный переключатель можно не устанавливать, заменив его перемычками на плате.
• Вместо роторного можно использовать DIP-переключатель. При этом необходимо следить за тем, чтобы одновременно был включен только один контакт, иначе микросхемы могут выйти и строя.
Фрагменты обсуждения: Полный вариант обсуждения »
• К великому сожалению "Фоторезистор любого типа" сводит на нет возможность использование предложеного прибора.
• Почему же? Ясно, что подразумевается темновое сопротивление порядка сотен килоом. А тонкости... Не думаю, что кто-то согласно таблице теперь будет загорать 67 минут и никак не 68 :) Время выдержки будет куда больше зависеть от расположения прибора. Полезность, конечно, как у чашки с термодатчиком - для марсиан без рецепторов и мозгов:)
 


Tan Timer


Six timing positions suited to different skin types
Timing affected by sunlight intensity


Parts:
R1 47K 1/4W Resistor
R2 1M 1/4W Resistor
R3,R5 120K 1/4W Resistors
R4 Photo resistor (any type)

C1,C3 10µF 25V Electrolytic Capacitors
C2 220nF 63V Polyester Capacitor

D1,D2 1N4148 75V 150mA Diodes

IC1 4060 14 stage ripple counter and oscillator IC
IC2 4017 Decade counter with 10 decoded outputs IC

Q1 BC337 45V 800mA NPN Transistor

SW1 2 poles 6 ways Rotary Switch (see notes)
SW2 SPST Slider Switch

BZ1 Piezo sounder (incorporating 3KHz oscillator)

B1 3V Battery (two 1.5V AA or AAA cells in series etc.)
Device purpose:
This timer was designed for people wanting to get tanned but at the same time wishing to avoid an excessive exposure to sunlight.
A Rotary Switch sets the timer according to six classified Photo-types (see table).
A Photo resistor extends the preset time value according to sunlight brightness (see table).
When preset time ends, the beeper emits an intermittent signal and, to stop it, a complete switch-off of the circuit via SW2 is necessary.
Photo-type Features Exposure time
I & children Light-eyed, red-haired, light complexion, freckly 20 to 33 minutes
II Light-eyed, fair-haired, light complexion 28 to 47 minutes
III Light or brown-eyed, fair or brown-haired, light or slightly dark complexion 40 to 67 minutes
IV Dark-eyed, brown-haired, dark complexion 52 to 87 minutes
V Dark-eyed, dark-haired, olive complexion 88 to 147 minutes
VI The darkest of all 136 to 227 minutes
Note that pregnant women belong to Photo-type I
Notes:
Needing only one time set suitable for your own skin type, the rotary switch can be replaced by hard-wired links.
A DIP-Switch can be used in place of the rotary type. Please pay attention to use only one switch at a time when the device is off, or the ICs could be damaged.


redcircuits.com , rlocman.ru
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by