Дата на обновяване:18.11.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
 

 

ВАРИАНТИ НА РЕГУЛАТОРИ  НА  ОБОРОТИТЕ  НА РЪЧНА  ДРЕЛКА  С  ЦЕЛ ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИ ВЪРТЕНЕ НА РОТОРА  НА  ПЧЕЛАРСКА ЦЕНТРОФУГА

д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

В предложения материал, отговатям на въпросите задавани в посока, регулиране на оборотите на ръчна дрелка, която посредством ремъчна предавка, завърта ротора на центрофугата
(виж Статия N7 на сайта). Предполага се, че вариантът на управление на оборотите на ръчната дрелка с автотрансформатор е известен на всички и той предвид особеностите му на работа (голям обем и тегло, не много удобен за работа, големи габарити, по – трудно закрепване около центрофугата и др.) тук не се разглежда.

Предложени са 4 статии, като първата (Статия1) е на инж. Крум Лисичков, публикувана в сп. „Радио, телевизия, електроника” 1987г. бр.2 стр.32…35. „Симисторно регулиране силата на светене на осветителните тела. Както се вижда от статията, в нея са подбрани класически схеми за регулиране силата на светене на осветителни лампи с мощност до около 100 W, които с успех могат да се използват след много малки корекции и за регулиране оборотите на ръчна дрелка с мощност от около 500 – 900 W, които са достатъчни за задвижването на неголеми пчеларски центрофуги с ремъчни предавки (виж. Статия N 7 на сайта– “Задвижване на хордиална центрофуга с ръчна дрелка”).

Примерно втората половина от представения материал е публикувана също в сп. „Радио, телевизия, електроника”:
1999г. бр. 2 стр.27,28. „Вариант на печатна платка за регулатор с ИС МАА436”, (Статия2)
2000г. бр.3 стр.27,28; „Вариант на регулатор на скоростта на въртене”, (Статия3)
2001г. бр.8 стр. 27,28; „Вариант на регулатор на скоростта на въртене”, (Статия4)
(автор на материалите в списанието и на сайта Пчелар-пробвайсамbg - инж. Иван Парашкевов).

Статия1
Лисичков К. „Радио, телевизия, електроника” 1987г. бр.2 стр.32…35. „Симисторно регулиране силата на светене на осветителните тела".
Симисторите представляват петслойни силови полупроводникови прибори. Известни са още под името симетрични тиристори или триаци. Те могат да се използват за заместване на обикновените механични ключове и релета в различни постояннотокови и променливотокови системи. Чрез тях може да се осъществи плавно регулиране на мощността на променливотокови товари в границите от нула до максималната. Това ги прави подходящи за регулиране на скоростта на въртене на електродвигатели, на температурата на нагреватели, на силата на светене на осветителни тела, както и в системи за сигнализация и автоматика и други приложения в промишлеността и бита. Най – често използваният начин за регулиране на мощността в променливотокови вериги с помощта на симистори е фазовото регулиране.

Структурна и принципни схеми на регулатори на мощност (обороти)  със симистори.


На фиг.1 е показана основната схема за фазово регулиране чрез симистор. Товарът и симисторът са свързани последователно спрямо мрежовото напрежение. Сигналът за
управление на симистора, най – често се осигурява от неговия анод А2 посредством схема за изменяемо фазово закъснение и пусково устройство (прагов елемент). Схемата за изменяемо фазово закъснение, подава на входа на пусковото устройство променливо напрежение, чиято фаза по отношение на напрежението на анода А2 на симистора може да се изменя в идеалния случай от 0 до 180 градуса за всеки полупериод. Пусковото устройство представлява прагов елемент, управляван с напрежение, което се отпушва и задейства симистора, когато изходното напрежение на схемата за фазовво закъснение, достигне определена стойност, т.е. след изтичането на предварително определено време. Напрежението върху товара, респективно на мощността от нула до максимално възможната, може да се изменя чрез промяна на фазовия ъгъл на закъснение (алфа). На фиг. 2 са дадени времедиаграмите на напреженията при три различни ъгъла на фазово управление.

Графики, поясняващи работата на фазовите регулатори на мощност (обороти), реализирани със симистори и две принципни схеми.

Използването на симисторите и фазовото управление е много ефикасно за регулиране на силата на светене на електрически лампи с нажежаема жичка. За добрата работа на фазовите симисторни регулатори при ъгъл на управление, близък до 180 градуса (отдаване на минимална мощност върху товара), от особено значение са работата и видът на използвания прагов елемент.
На фиг.3 е показана класическа схема за просто фазово регулиране на силата на светене на елекътрическа лампа с нажежаема жичка. RC – групата, съставена от RP1, RP2, R1 I C1, oбразува делител на напрежение с регулируем коефициент на деление и фазовъртяща верига с променлива фаза. Като прагов елемент (пусково устройство) е използван диак, който се отпушва, когато напрежението върху С1 достигне около 35V, независимо от посоката му. С1 частично се разрежда през управляващия електрод на симистора, той се отпушва и лампата HL се захранва. Когато потенциометърът RP1 се постави на минимална стойност, действието на фазовъртящата верига е пренебрежимо, поради което напрежението върху С1 е много близкопо амплитуда и фаза до мрежовото напрежение, Това продължава, докато диакът стане проводим и се отпуши симисторът, при което напрежението върху RC – групата става приблизително равно на нула. При това положение симисторът се включва малко след началото на всеки полупериод и върху товара се подава цялата мощност. При максимална стойност на RP1, фазовото изместване е значително, отпушването на симистора става към края на всеки полупериод и върху товара се отдава незначителна мощност. Чрез промяна на стойността на RP1, фазовото закъснение се изменя от 0 до 180 градуса (в идеалния случай) и може да се постигне плавно регулиране на степента на светене на осветителните тела от минимално до максимално възможната.
На фиг. 4 е показана схемата на симисторен регулатор на силата на светене на електрическа лампа, при която е намален хистерезисът на управление при максимална и минимална стойност на RP1, като при промяната му се избягва рязкото включване.
На фиг. 5 е реализирана схема на симисторен регулатор на степента на осветеност, където като прагов елемент е използвана сигнална, неонова лампа тип CH-135. Добри
Резултати могат да се получат и с глим лампите, използвани в бойлерите, светещите прекъсвачи за осветление или тиратрон тип МТХ-90. Като недостатък на схемата може да се отбележи необходимостта от известен подбор на глим – лампата.

На фиг.6 е показана схема на симисторен регулатор, като праговият елемент е реализиран като двутранзисторна структура, съставена от два комплементарни транзистора VT1 и VT2, включени в единия от диагоналите на изправителния мост VD1 – VD4 (тип 1РМ). За постигането на ного добра плавност при управлението на степента на светене и намаляване на хистерезиса на управление до минимум се налага непременно да се зададе известен минимален подсвет на лампата при максимална съойност на потенциометъра RP1.

Три принципни схеми на регулатори на мощност (обороти), изпълнени със симистори.

На фиг. 7 е показана принципната схема на симисторен регулатор на осветлението, реализиран чрез специализираната интегрална схема за фазово управление на тиристори и симистори тип МАА436 (ЧССР).
Показаният на фиг. 8 симисторен регулатор има прагов елемент, в който се използва лавинният пробив на германиевия транзистор П416, включе в единия от диагоналите на изправителния мост VD1 – VD4. При известен подбор могат да се използват и други типове транзистори – например ГТ308, SFT308, 307, 306 и др.
На фиг. 9 е дадена схема на симисторен регулатор. За управление на симистора е използван осцилатор, изграден с еднопреходния транзистор КТ117Г. С помощта на мостовия изправител 1РМ, ограничаващия резистор 6,8 к и ценеровия диод VD5 на еднопреходния транзистор се осигурява пулсиращо, изправено напрежение за захранване и синхронизация. Чрез импулсния трансформатор се осигуряват импулси за управление на симистора и през двата полупериода. Трансформаторът може да се навие на топфкерн, феритен пръстен, желязна сърцевина или да се използва готов, фабричен, импулсен трансформатор, който не оказва особенно влияние върху работата на схемата.
При комутацията на симисторите, при фазово управление, възникват серия от хармонични, високочестотни трептения, като амплитудата на основния хармоник е
пропорционална на стойността на тока през товара и предизвиква смущения в работата на радиоприемниците в обхвата на средните и дългите вълни. За максимално потискане на тези смущения в посочените схеми е предвиден RLC – филтър, който шунтира високочестотните колебания. Индуктивността на бобината Lo се подбира опитно и е от порядъка на 50 – 1000 мкН. Може да се реализира чрез навиването на около 160 нав. От проводник с диаметър 0,6 mm, върху феритна пръчка с диаметър 8 – 10 mm и дължина 50 – 60 mm.
Описаните схеми на симисторни регулатори на степента на осветеност (с изключение на схемата от фиг. 7), могат да се свържат последователно на ключа на осветителните тела и да се монтират на неговото място. Максималната мощност на осветителното тяло, може да бъде 150 W, без да се използва допълнителен радиатор на симистора.
Основното преимущество на схемите е, че не е необходимо допълнително захранване.
Освен това, регулирането на степента на осветеност е плавно и в много широки граници. Особенно внимание е обърнато на отдаването на минимална мощност върху товара и на използването на различни прагови елементи, чиято работа е от важно значение при регулирането в областта на големите ъгли на управление, близки до 180 градуса.
В схемите е предвидена възможност за ограничаване на регулирането на степента на осветеност, както в минимална, така и в максимална посока.
Регулирането на подсвета се постига чрез тример – потенциометъра RP2 при максимална стойност на потенциометъра RP1. Чрез подбор на стойността на резистора RP1 се регулира максималната осветеност, а чрез потенциометъра RP2 – общата осветеност. Подходящ за целта е плъзгащ потенциометър тип СП3-23А, линеен.
Описаните симисторни регулатори, могат да намерят приложение, също така при плавно регулиране на температурата на различни електрически нагреватели, при регулиране на оборотите на битови електроуреди (НАПРИМЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДРЕЛКИ, миксери, прахосмукачки и др.), както и за управление на осветителни тела в различни устройства за цветомузика и светлинни ефекти.


Статия2
Парашкевов Ив. Вариант на печатна платка за регулатор с ИС МАА436 сп. „Радио, телевизия, електроника”,1999/2,с 27, 28.
В списанието неведнъж са разглеждани варианти на приложение на интегралната схема (ИС) МАА436. С нейна помощ могат да се изградят регулатори на обороти, т.е. на скоростта на въртене на част от колекторните бормашини, миксери и др. Същата схема, както е известно, може да се използва за плавно регулиране на мощността на електрически нагреватели, на интензивността на светене на осветителни лампи и др.

Разположение на елементите върху платката на регулатор с ИС МАА436 и симистор КТ207/400. Фолийната картина на платката на регулатора - виж лявата снимка.

В статията се предлага вариант на печатната платка на симисторния регулатор на осветлението , реализиран с ИС МАА436 и публикуван в [1]. Двата последователно
свързани резистори от групата за захранване на устройството – 10 кОм/2 W са заменени с два паралелно свързани по 36 кОм/2 W. Предвидено е място за малък радиатор за симистора от типа КТ207/400, който се монтира легнал. Тримерът с надпис подсвет е заменен с ограничителен резистор, съпротивлението на който се подбира при оживяването на схемата. Както става ясно от [1], при използване на осветителна лампа като товар се подбира и запоява резистор с такова съпротивление, че лампата да започне да се запалва при крайно ляво положение на потенциометъра.
Ако, регулаторът се включва към колекторен електродвигател, съпротивлението на резистора, трябва да позволява, оборотите да се намаляват до нула при същото положение на потенциометъра.
Платката е реализирана на едностранно фолиран стъклотекстолит с размери 77,5 Х 50 mm. С „М” е означено мостчето от монтажен проводник. На фиг.1 е предложен вариант на разположението на елементите на регулатора върху платката, а на фиг.2 е дадена фолийната и картина. За предложения в [1] LC филтър не е предвидено място на платката предвид на това, че при реализирането на регулатора, тий бе използван за управление на мощност по – малка от 120 – 150 W. При управление на консуматори с по – голяма мощност, филтърът може да бъде реализиран отделно с данни, препоръчани в [1].
Внимание! Регулаторът е с безтрансформаторно захранване. Задължително е монтирането му в кутия, за да се изключи прекият контакт с елементите му. Желателно е кутията да е от изолационен материал, а ако е метална, корпусът и да се свърже към нула. На едната от страните и се монтират потенциометър и контакт тип “Шуко“, също занулен. Копчето на потенциометъра, задължително трябва да е от изолационен материал. Тази препоръка се прави с цел при механична повреда на потенциометъра да се осъществи електрическа връзка между фазовия проводник на единия от изводите на потенциометъра, короуса на потенциометъра RP и работещия с него.
ЛИТЕРАТУРА
1.Лисичков, К. Симисторно регулиране силата на светене на осветителни тела.- Радио, телевизия, електроника, 1987,2.

Статия3

Парашкевов Ив. Вариант на регулатор на скоростта на въртене.сп. "Радио, телевизия, електроника". 2000/3, с. 27,28.

В списанието неведнъж са разглеждани варианти нарегулатори, реализирани с ИС МАА436 или със схеми, които в известни граници са нейни аналози, независимо, че са осъществени с дискретни елементи. Тези устройства се използват за регулиране скоростта на въртене на част от колекторните бормашини, миксери и др. Същите схеми могат да се използват за плавно регулиране на интензивността на светене на електрически лампи, на мощността на електрически нагреватели и др. [1,3].
Без да се оспорват предимствата на ИС МАА436, схемата, в която тя е включена, изисква два проводника за свързване към електрическата мрежа (единият е общ и за консуматора) и още един за самия консуматор (двигател, нагревател, лампа и др. т.е.
проводниците са най – малко три [1].
Съществуват достатъчно схеми, в които същият ефект на регулиране се постига, като за свързване на регулатора и консуматора към електрическата мрежа се използват само два проводника [1,3]. В този случай не се отчита проводникът между регулатора и консуматора. От изложеното се подразбира, че на платката на устройството трябва да се предвидят само два отвора за изводи, съответно, единият към електрическата мрежа, а вторият към консуматора. Не е трудно да се направи аналогия между разглежданото устройство и реостат, свързан последователно с консуматора. Тук трябва да се направи изборът дали един двигател да продължи да бъде управляван с жичен потенциометър или вместо него да бъде включен регулатор като разглеждания. [1,3]. Същото се отнася за управление на нагреватели, осветителни лампи и др. Или с други думи, ако се заменя реостат в едно от изброените приложения и на преден план излиза проблемът броя на изводите, сполучлив е разглежданият вариант. Ако няма ограничения с броя на съединителните проводници, може да се предпочете по – съвършенният такъв, реализиран с ИС МАА436 [1,2]. Не на последно място е следното предимство на разглеждания вариант на свързване: няма значение, кой от двата извода на устройството ще се свърже към електрическата мрежа и кой към консуматора. Това може да се провери, като лампа или двигател се свързват или към единия, или към другия извод на платката на устройството..
В статията се предлага вариант на печатна платка на първите от предложените в [1,3], симисторни регулатори (на обороти, мощност, осветеност и др.), реализирани с динистор и симистор. Добавен е един резистор със съпротивление 750 Ом във веригата на динистора DB3 и управляващия електрод на симистора VS/KT207/400.

Разположение на елементите върху платката на регулатор, изпълнен с динистор и симистор КТ207/400. Фолийната картина на платката на регулатора - виж лявата снимка.

На фиг.1 е предложен вариант на разположението на елементите върху платката. На фиг. 2 е дадена фолийната и картина. Потенциометърът RP1 220 – 250 кОм, с който се извършва регулирането, се монтира и стяга в средата на платката, както е показано на фиг.1. Изводите му се свързват съгласно принципните схеми, предложени в [1,3].
Платката е с размери 82,5 Х 50 mm и е изработена от едностранно фолиран стъклотекстолит. Предвидено е място за малък радиатор на симистора от типа КТ207/400, който е с формата на буквата „П” (обърната) и се монтира легнал. Повърхността му е около 6 sm kw. С „М1” и „М2” са означени мостчета от монтажен проводник. За предложения в [1] LC филтър не е предвидено място на платката, предвид на това, че при реализирането на регулатора, той бе използван за управление на електрически колекторен двигател с мощност до 100 W. На нея е предвиден да се монтират различни по габарити и начин на монтаж тримери (RP2). Същото се отнася и за кондензатора С1 – 0,22 мкF, резисторът R1 6,8 – 15 кОм/1W. Радиаторът на симистора VS (KT207/400) се монтира върху гайката М3, която се стяга между него и платката. Споменатите R1 и C1 могат да бъдат получени и при паралелно свързване на подходящи елементи, като на мястото на всеки от изводите им има по няколко отвора. Използван е динистор от типа DB3. Закрепването на платката се осъществява с три винта М4/26 с помощта на 3 дистанционни втулки от електроизолационен материал. Те се монтират от към страната на спойките. Оста на потенциометъра се показва, над лицевата плоча на апарата, на който се монтира разглежданата платка. Ако е необходимо, предварително се скъсява дължината и според използваното копче и необходимата дължина на изолационните втулки (ориентировъчната им дължина е около 10 mm). Oт гледна точка на електробезопасността е задължително, копчето на потенциометъра RP1 да е от електроизолзционен материал. Отбелязаното се отнася за случай на евентуален механичен дефект на RP1, при което металните му части, може да се окажат в електрическа връзка с фазовия проводник на електрическата мрежа. Не случайно накои потенциометри с подобно приложение имат ос от електроизолационен материал.
С тример-потенциометъра RP2 „Подсвет” се задават началните обороти, осветеност или мощност (според вида на консуматора, от който трябва да започва регулирането. Предимство на използваната схема е това, че то може да започне и от нула, както това е възможно и с ИС МАА436.
Внимание! Регулаторът е с безтрансформаторно захранване. При работа с него, трябва да се спазват всички изисквания, свързани с техниката на електробезопасност, някои от които са посочени в [2]. Освен това е необходимо механично фиксиране на стегнатия потенциометър RP1, върху платката, предвид на вибрациите, на които тя може да бъде подложена, ако се монтира в близост до управлявания двигател (в случай, че се използва за управление на обороти). Тази мярка се отнася за предотвратяване на самоотвиването на стягащата RP1 гайка и възможно последващо негово завъртане. Подобни съображения важат и за тример – потенциометъра RP2, чиято въртяща се яаст на плъзгача му, също трябва да е фиксирана – например с подходяща боя, която се нанася след регулировката.
ЛИТЕРАТУРА
1. Лисичков, К. Симисторно регулиране на силата на светене на осветителни тела.- Радио, телевизия, електроника, 1987, N 2, с.33.
2. Парашкевов, И. Вариант на печатна платка за регулатор с ИС МАА436.- Радио, телевизия, електроника, 1999, N 2.
3. Марстън, Р. 110 тиристорни схеми. С., Техника, 1979, с. 136.

Статия4
Парашкевов. Ив. Вариант на регулатор на скоростта на въртене. – сп. Радио, телевизия, електроника, 2001/8, с.27,28.
В [1] е публикувана статия със същото заглавие, в която използваният симистор е от типа КТ207/400. Устройството намира приложение за управление на силата на светене на осветителни лампи, така също на оборотите на част от колекторните електродвигатели, на мощността на разсейване на електронагреватели и др.
При повече от десетократно повторение на предложената принципна схема в [2] и конструкция в [1] в случаите, когато се управляват колекторни двигатели с номинален ток около и над 1А, например колекторен двигател (от типа VEB ELMO Hartra ~220V/1,2A/100W/5000 U/min/ 50 Hz, произведен в бившата ГДР), се наблюдава повреждане на част от монтираните симистори. Проблемът се реши, като на мястото на употребения КТ207/400 се използва симистор от типа BT139/800, който има същите габаритни размери и външни данни и два пъти по – добри електрически характеристики. Корекциите на фолийната картина на печатната платка са свързани с втория и третия извод на ВТ139 (съответно втори анод А2 и управляващ електрод УЕ).

Разположение на елементите върху платката на регулатора изпълнен с динистор и симистор ВТ139/800. Фолийната картина на платката на регулатора - виж снимката в ляво.

Разположението на елементите върху платката е същото като в [1] и е дадено на фиг. 1. Отпада мостчето от монтажен проводник М2, което на фиг. 1 не е показано.
Корегираната фолийна картина е предложена на фиг. 2. Размерите на печатната платка (от едностранно фолиран материал) са същите като в [1] – 82,5 Х 50 mm. Мерките за електробезопасност, които трябва да се имат предвид при монтажа, експлоатацията и ремонта на устройството от [1,2], остават същите. Аналогични регулатори са предложени в [2,3].
ЛИТЕРАТУРА
1.Парашкевов, И. Вариант на регулатор на скоростта на въртене.- Радио, телевизия, електроника, 2000, N 3.
2.Лисичков, К. Симисторно регулиране на силата на светене на осветителни тела.-
Радио, телевизия, електроника, 1987, N 2, с.33.
3. Марстън, Р. 110 тиристорни схеми. С., Техника, 1979, с. 136.

 


 


Мнение на автора на последните три публикации, след няколко години работа с хордиалната центрофуга, чиято снимка, заедно с дрелката е поместена в Статия N 7 на сайта.
Увлечен в работата си, пчеларят обикновено забравя да завърти копчето на потенциометъра на определения от него минимум на оборотите, които го устройват. (Виж обяснението в Статия N 7 на сайта). Това означава, че заредената с разпечатени пчелни пити центрофуга, няма да се завърти с минималните си обороти, а с такива, каквито се получат (копчето, следователно и потенциометърът е забравено в произволно положение). Това, много често са максималните разрешени обороти. Центрофугата няма да тръгне плавно, а рязко. Това най – добре се оценява на практика и като цяло не е добре. След като се измори пчеларя започва да забравя, това просто се случва и е добре да се коригира. Защо обръщам внимание на последното? Защото, колкото, потенциометърът (оста му) е завъртян по – надясно, толкова пусковият ток на двигателя ще бъде по – голям. Това претоварване, което ще се повтаря достатъчно много пъти се понася от симистора. Затова, когато се регулират оборотите на ръчна дрелка с мощност 500 – 900 W, не трябва да се използва симистор от типа КТ207/400, защото дефектира често. Както вече беше отбелязано, за предпочитане е ВТ139/800, който е с два пъти по – добри електрически параметри от него. Това е така да се каже лошата новина, която си е в рамките на нормалното. Добрата новина е тази, че напрежението с което се управлява ръчната дрелка се мени в някакви примерни граници от около ~50V до ~90V. Те могат да бъдат измерени на щепсела на дрелката. Макар, че напрежението няма да е с идеална синусоидална форма, все пак това е ориентировъчно – оценъчно измерване за да се ориентира пчеларя. Ако иска по – точно измерване, може да използва вместо регулаторът на обороти – автотрансформатор. Той от своя страна е по – неудобен за работа, защото е по – тежък и по – трудно се върти неговият плъзгач, отколкото потенциометъра на регулатора на обороти.

Предложените регулатори, могат да се използват за регулиране мощността на поялника с който се нагрява метално шпорче при закрепване с негова помощ  на восъчни основи (виж. Статия N14)."Вариант на устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в четири варианта".

  СтатияN7 на сайта: Вариант на задвижване на хордиална центрофуга с ръчна дрелка.

Статия N42/10.12.07 Публикувана е статията - "15 схеми за управление на универсални електродвигатели с регулатори на оборотите от книгата на Р. Марстън "110 тиристорни схеми" с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N43/13.12.07 Публикувана е статията - "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка и на силата на осветление (с чешката интегрална схема МАА436) с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

Иван Парашкевов
ivanparst@dir.bg

         главна страница                   горе

 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by