Дата на обновяване:05.08.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 

PlayPIC - учебная плата с микроконтроллером PIC16F84A (PlayPIC - учебна платка с  PIC16F84A)
Vassilis Papanikolaou


Предлагаю вам обновленную конструкцию учебной платы с популярным микроконтроллером PIC16F84A. На плате есть 8 светодиодов, 7-сегментный индикатор, ЖК-индикатор и кнопки. Это идеальное решение для новичков, делающих первые шаги в освоении мира программирования микроконтроллеров. Разъем внутрисхемного программирования позволяет перепрограммировать микроконтроллер, не вынимая его из панельки.

Принципиальная схема PlayPIC-учебная плата с PIC16F84A

 

Подключение выводов микроконтроллера
PIC16F84A Назначение выводов
RA0 JP2 - S3 - JP4
RA1 JP2 - S4 - JP4
RA2 JP2 - S5 - JP4
RA3 JP2 - S6 - JP4
RA4 JP2 - JP4
 
RB0 JP2 - LED1 - 7-сегм. (dp) - S7 антидребезговая цепочка - излучатель звука
RB1 JP2 - LED2 - 7-сегм. (a) - LCD RS
RB2 JP2 - LED3 - 7-сегм. (b) - LCD R/W
RB3 JP2 - LED4 - 7-сегм. (c) - LCD E
RB4 JP2 - LED5 - 7-сегм. (d) - LCD DB4
RB5 JP2 - LED6 - 7-сегм. (e) - LCD DB5
RB6 JP2 - LED7 - 7-сегм. (f) - LCD DB6
RB7 JP2 - LED8 - 7-сегм. (g) - LCD DB7

 

Печатная плата PlayPIC


Описание схемы


S1 – выключает/выключает питание. При включении загорается светодиод LED9.
S2 – кнопка сброса микроконтроллера.
S8 – выключает/выключает ЖК индикатор.
S9 – выключает/выключает восемь светодиодов и 7-сегментный индикатор.
• Кнопки S3 … S6 соответствуют входам RA0…RA3. Кеопки можно заблокировать DIP-переключателем SW2.
DIP переключатель SW1 разрешает или запрещает следующее:
o Соединяет RB0 (используемый как выход) к LED1.
o Подключает RB0 (используемый как вход прерывания) к S7.
o Подключает антидребезговую цепочку к кнопке прерывания S7.
o Подключает RB0 (используемый как выход) к излучателю звука.
DIP-переключатель может быть в состояниях 1000, 0100, 0110 или 0001.


• 7-сегментный индикатор постоянно подключен к микроконтроллеру через светодиоды. Семи его цифровым сегментам соответствуют светодиоды LED2…LED8 (RB1…RB7), а десятичной точке – LED1 (RB0). Такое включение позволяет 7-сегментному индикатору работать совместно с кнопкой прерывания S7, подключенной к RB0.
JP4 – это 6 клеммников под винт, являющихся внешними входами для RA0…RA4. Если внешние входы используются, DIP-переключателями SW2 должны отключаться соответствующие кнопки S3…S6.
JP2 – 14-контактный контрольный разъем. К контактам разъема можно подключать вольтметр, логический анализатор или другие приборы, с помощью которых можно изучать поведение сигналов на выводах. Последний контакт заземлен.
JP1 – разъем внутрисхемного программирования. Перед выполнением программирования надо отключить:
o питание платы (переключателем S1),
o ЖК-индикатор (переключателем S8),
o светодиоды (переключателем S9).
JP3 – 14-контактный разъем для подключения ЖК-индикатора. Контраст индикатора регулируется подстроечным резистором R21.
Для питания платы можно использовать батарею 9 В или источник питания 9…12 В.


PDF версия схемы, а также рисунок печатной платы, могут быть загружены здесь. Плата была изготовлена и успешно испытана.


Фотографии:


На нижней фотографии показан процесс внутрисхемного программирования с использованием программатора, имеющего совмНа правой фотографии показан процесс внутрисхемного программирования с использованием программатора, имеющего совместимый со стандартом ICP разъем. На время программирования ЖК-индикатор необходимо отключать от разъема.

 

 

На английском языке: PlayPIC - A Tutorial Board for the PIC16F84A Microcontroller


PlayPIC - A Tutorial Board for the PIC16F84A Microcontroller


This is a new design of a tutorial board based on the popular PIC16F84A microcontroller. It features eight single leds, a 7-segment display, an LCD display and five push buttons. It is an ideal solution for the beginner to take his/her first programming steps in the world of microcontrollers. Having an in-circuit-programming (ICP) header, it can be easily reprogrammed without unplugging the microcontroller each time, provided that the programmer also supports this feature (like OziPic’er).


Feature Description
• S1 switches the board on and off. When on, the indicator led LED9 is lit.
• S2 resets the microcontroller.
• S8 switches the LCD display on and off.
• S9 switches the eight individual leds AND the 7-segment display on and off.
• Push buttons S3 to S6 correspond to RA0-RA3 inputs. They are enabled or disabled by the SW2 dip switch.
• The SW1 dip switch enables or disables the following features :
o Connects RB0 (used as output) to LED1.
o Connects RB0 (used as interrupt input) to S7.
o Enables the debouncing circuit for interrupt switch S7.
o Connects RB0 (used as output) to the buzzer.
This dip switch must be either 1000 or 0100 or 0110 or 0001.
• The 7-segment display is always connected to the individual leds. Its seven segments correspond to LED2 to LED8 (RB1 to RB7) and the decimal dot to LED1 (RB0). This correspondence enables the 7-segment display to work together with the interrupt switch S7, which is connected to RB0.
• JP4 is an 6-screw external input connector for RA0-RA4. When used, the corresponding input switches S3-S6 must be turned off by SW2. Last screw is ground.
• JP2 is a 14 pin test terminal. A voltmeter or logic analyzer can be connected any time to monitor the signal traffic in the circuit. Last pin is ground.
• JP1 is the ICP header. When in-circuit-programming is performed, the board must be OFF (by S1), as well as the LCD (by S8) and leds (by S9).
• JP3 is a 14-pin connector for the LCD module. Contrast can be adjusted by trimmer R21.
• - The board can be powered either by a 9V battery or a 6-12 V power supply.
PDF versions of the schematic and PCB are included. The board has been sucessfully build and it is depicted on the following


Photos :


The right photo shows the in-circuit-programming procedure with the help of an appropriate programmer (like OziPic'er) which features an ICP header. In order for the procedure to work correctly, the LCD module has to be disconnected from its socket during programming.


Any futher ideas, comments and corrections are mostly welcome to billy@ee.auth.gr


electronics-lab.com
www.rlocman.ru

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by