Дата на обновяване:05.08.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Кодовый замок на микроконтроллере PIC16F628A (Кодова брава с PIC16F628A)
Alan Parekh


Данная конструкция отличается простотой схемотехнического решения, для ввода кода используется лишь одна кнопка, которую необходимо нажать определенное, в соответствии с цифрой кода, количество раз, соблюдая выдержку паузы при вводе следующей цифры. Количество цифр в коде – 4. Для повышения секретности можно разместить клавиатуру, в которой будет активна лишь одна кнопка для ввода кода. В случае ввода правильного кода, система активирует реле, однако возможна настройка под другие функции при активации системы, для этого потребуется перейти в режим программирования устройства.


Устройство может применяться в системах управления гаражными воротами, в системе управления освещением, в охранных системах.


Принципиальная схема устройства


Основным элементом схемы является микроконтроллер PIC16F628A, который отслеживает нажатие кнопки, визуально оповещает пользователя о приеме команды, управляет состоянием реле. Для визуализации используется светодиод, который подключен параллельно с кнопкой для ввода кода, что позволяет использовать лишь два провода для установки и подключения кнопки в необходимом месте.
Для питания устройства потребуется источник питания 12 В, в схеме установлен регулятор напряжения LM7805. Светодиод D3 свидетельствует о подаче питания.
Система имеет два режима работы: обычный режим и режим программирования. В обычном режиме устройство выполняет свою основную задачу – отслеживает нажатия кнопки и реагирует при правильном вводе кода. В режиме программирования производится настройка основных параметров системы: код, время активации, режим работы.
Для изменения режима работы (обычный/программирование) используется переключатель JP1. При выключенном переключателе – обычный режим работы, при включенном – режим программирования (настройки). Следует заметить, что вход в тот или иной режим осуществляется при подаче питания (состояние переключателя проверяется микроконтроллером при подаче питания). Поэтому для входа в режим настройки необходимо установить переключатель и подать питание, для выхода из режима – отключить переключатель, выключить и затем включить питание.
Для ввода кода вида 1234, последовательность действий следующая:
• нажать кнопку 1 раз;
• дождаться визуального подтверждения светодиодом на кнопке (светодиод мигнет один раз);
• нажать кнопку два раза;
• дождаться визуального подтверждения светодиодом на кнопке;
• нажать кнопку три раза;
• дождаться визуального подтверждения светодиодом на кнопке;
• нажать кнопку 4 раза.
После ввода четвертой цифры система будет функционировать в соответствии с установленным режимом работы. Если был введен неверный код, пользователь увидит визуальное оповещение (мигание светодиода).
Для установки параметров замка используется режим программирования. В этом режиме для перехода между опциями кнопка нажимается и удерживается в течении 3 секунд. После отпускания кнопки будет выполнен переход в следующий пункт меню, при этом светодиод количеством вспышек укажет, в каком пункте меню вы находитесь (например, вспышка, вспышка, пауза, вспышка, вспышка, пауза,… – означает, что выбран второй пункт меню).


Опции меню:
1. Изменение кода – используется для изменения пользовательского кода. Для изменения код вводится также, как и в обычном режиме работы. Когда новый код будет сохранен, светодиод сообщит об этом частыми вспышками;
2. Изменение времени активации – используется для изменения времени активного состояния. Нажатие кнопки один раз в этом меню изменяет это время на 1 с. Например, если необходимо время 10 секунд, то необходимо нажать кнопку 10 раз. Когда параметры будут сохранены, светодиод сообщит об этом частыми вспышками.
3. Выбор режима работы – используется для изменения режима управления реле. Имеется два режима работы: активация реле при введении правильного кода и смена состояния реле (активация/деактивация) при вводе правильного кода. При выборе второго режима устройство будет действовать так: если реле активировано и вводится верный код, то реле деактивируется, при следующем вводе верного кода реле активируется. Для изменения режима работы: нажмите кнопку один раз для выбора первого режима и два раза для выбора второго режима.
Все параметры хранятся в энергонезависимой памяти микроконтроллера.


Схема собрана на двухсторонней печатной плате.

 

Загрузки


.hex-файл для программирования микроконтроллера - скачать


alan-parekh.com


На английском языке: Button Code - Single Button Code Entry System


Button Code - Single Button Code Entry System
The Button Code is a system that allows a single button to act as a keypad. The user enters a 4 digit code into the system using button taps. The button can be placed where the public can access it since like a keypad there are many combinations to keep guessers from activation the system. When the correct code is entered a form-C relay is activated (Normally Open and Normally Closed relay contacts). When activated it can either activate for a programmed time or simply toggle the output whenever the correct code is entered.


This simple circuit allow for simple control of things such as:
• Garage Door Openers – Pulse the door open button for a second to operate.
• Lighting – Toggle to turn on, toggle to turn off.
• Door Access – Pulse the door lock for 3 or 4 seconds.
• Simple Security System – Toggle alarm power on or off.
The heart of the button code project is a PIC16F628A microcontroller (PDF). This microcontroller monitors user input using a single button that is connected to the button terminals. The controller provides visual feedback to the user over the same button terminals, this means that only 2 wires are needed to be run to the button location. A relay is controlled by the system, it is only activated when the correct code has been entered.


Modes


The button code system has two operating modes. One is normal running mode where it is waiting for a code to be entered and reacts as programmed when the correct code is entered. The second running mode is program mode, this mode is used to configure the system to operate is as you desire.


Changing Running Modes


There is a program jumper that is used to change the running mode. When the jumper is out the mode is the normal running mode, when the jumper is in the system is in program mode.
Please note that the state of the jumper is only checked when power is applied. This means that if the system is in program mode and the jumper is removed, the mode will not change until power is removed and re-applied.


Normal Running Mode


In normal running mode the system is waiting for a code to be entered and reacts as programmed when the correct code is entered. To enter a code tap the button once for each number in code digit, wait for a confirmation flash, then proceed with the next digit in the 4 digit sequence.


For example if the code to be entered is 1, 2, 3, 4 you would do the following.


• Press the button 1 time
• Wait for a confirmation flash from the LED
• Press the button 2 times
• Wait for a confirmation flash from the LED
• Press the button 3 times
• Wait for a confirmation flash from the LED
• Press the button 4 times
After the 4 digit code has been entered the system will operate as programmed. If the code is wrong a slow flash will be displayed on the LED.


Program Mode


There are three program menu options, to change between the menu options press and hold the button for at least 3 seconds. When the button is released you will be in the next menu option. The LED will flash to let you know what menu option you are in. For example Flash, Flash, pause, Flash, Flash, pause… means that the system is in menu 2.


Program Mode Menu Options


1. Code Change: Used to change the 4 digit system code. Tap in the new code that is desired just as you would when in normal running mode. The system will give you a fast flash confirmation when the new code has been saved.
2. Activation Time Change: Used to change the activation time desired. Tap the button once for each second desired. For example if you would like a 10 second activation time just tap the button 10 times. The system will give you a fast flash confirmation when the new activation time has been saved.
3. Operation Mode Change: Used to change the operation style.
• The first mode is a timed mode, in this mode the relay is activated when the correct code is entered and de-activates after the activation time is up.
• The second mode is a toggle mode, in this mode the relay state is changed whenever a correct code has been entered. For example if the relay is de-activated it will activate when a correct code is entered and if the relay is activated when a correct code is entered is will de-activate.
To change the mode, press the button once for the first mode and twice for the second mode.


Code


The system is continuously monitoring the state of the button since that is the only user input. The result of button presses will vary greatly depending on the state of the system. The actual system code, the activation time and the operational mode are stored in non-volatile flash memory so that is remains without power.


Schematic


Circuit Board


Below are images of the circuit board. Board width is 53.5mm, height is 41.4mm.


Download Code


If you are interested in burning your own chip you can get the HEX file here.

Источники:
alan-parekh.com

www.rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by