Дата на обновяване:22.07.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Программируемый цифровой коммутирующий таймер с PIC16F628A  (Програмируем, цифров, комутиращ таймер с  PIC16F628A)


Описание
Данный цифровой таймер предназначен для управления нагрузкой (включение и выключение) и имеет возможность удобного программирования. В основе проекта лежит микроконтроллер PIC16F628A. Включение-отключение устройства осуществляется через реле. Цифровой таймер позволяет программировать как время включения устройства, так и отключения. Данная возможность позволяет к примеру в определенное время включить какой-либо прибор, а потом через определенное время отключить его. Максимальный временной интервал, который можно задать для продолжительности включения-отключения устройства: 99 часов и 59 минут. В проекте используется 16х2 LCD-дисплей c 4-мя кнопками для взаимодействия с пользователем.


Схемотехника устройства
Принципиальная схема таймера приведена ниже. Для управления 5В реле используется транзистор PN2222, который управляется через вывод RB3 микроконтроллера. Через порты RA2, RA3, RA4 и RB0 происходит считывание состояния 4-х кнопок управления таймером. Описание кнопок управления таймером будет ниже. Стандартный 16×2 LCD-дисплей служит для отображения состояния устройства, меню и времени. Дисплей задействован в 4-битном режиме, поэтому используется только 6 входов/выходов от микроконтроллера PIC16F628A. Акуст. пьезоэлемент используется для подачи звукового сигнала при старте или остановке, а также при включении или выключении таймера. Напряжение питания +5В обеспечивается через м/с стабилизатор напряжения LM7805. Питание схемы осуществляется от 9В блока питания.

На принципиальной схеме выводы 15 и 16 LCD дисплея показаны "в воздухе". Эти выводы используются только на тех LCD, где предусмотрена подсветка дисплея. Если ваш LCD поддерживает подсветку, то подсоедините эти выводы к источнику питания через резистор 39 Ом (или см. соотв. документацию к вашему LCD).
Собранная схема таймера на макетной плате показана ниже:


Управление таймером
Таймер получает сигналы управления от 4-х кнопок, функциональное назначение которых приведено ниже:
Время включения/выключения (ON/OFF Time). Программное обеспечение таймера позволяет одновременно задавать время включения и отключения. Когда таймер включается, устройство (реле)находится в выключенном состоянии и оба таймера (ON и OFF) находятся в 0. Нажимая данную кнопку, вы можете на дисплее переключать между включенным и выключенным состоянием.
Выбор (SELECT). Позволяет выбирать настройки времени включения/выключения (часы, минуты). Выбранное значение можно увеличить путем нажатия кнопки ON/OFF Time.
Ввод (ENTER). Когда соответствующие часы и минуты введены, то нажатие ENTER устанавливает эти значения.
Старт/Стоп (START/STOP). Запуск или остановка таймера. Если таймер уже запущен (ON), вы можете остановить его нажав данную кнопку.


Теперь, смотрите как это работает. К примеру, необходимо включить какой-либо прибор через реле таймера, через 2 минуты. Затем, после того, как прибор включится, он должен оставаться включенным в течении следующих 20 минут. В данном случае время выключения установлено на 00:02, а время включения на 00:20 (формат чч:мм). Когда таймер запустится, прибор будет включен через 2 минуты и останется включенным в течении 20 минут. После этого, прибор выключится. Видео ниже, показывает эту ситуацию:

 


Программное обеспечение
ПО контроллера разработано и использованием MikroC Pro для PIC-микроконтроллеров.

Скачать прошивку:


Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. для сайта cxem.net)

Programmable digital timer switch using a PIC Microcontroller
Digital timer switches are used to control the operation of electrical devices based on a programmed schedule. This project describes a programmable digital timer based on a PIC16F628A microcontroller that can be programmed to schedule the on and off operation of an electrical appliance. The appliance is controlled through a relay switch. This timer switch allows you to set both on and off time. That means, you can program when do you want to turn the device on and for how long you want it to be remained on. The maximum time interval that you can set for on and off operation is 99 hours and 59 minutes. The project uses a 16×2 character LCD with 4 push buttons to interact with the user.
Circuit Design
The circuit diagram of this project is shown below. A 5 V relay is driven by a PN2222 transistor that is controlled by RB3 pin of PIC16F628A. Digital inputs from the 4 push buttons are read through port pins RA2, RA3, RA4, and RB0. The functions of these push buttons are discussed in the operation section below. A standard 16×2 character LCD is used in the project to display the the device status, program menu and time. The LCD is operated in 4-bit mode, therefore, only 6 I/O pins of PIC16F628A are required to drive it. A piezoelectric buzzer provides audible tone when the timer is started and stopped. It also beeps when the device is turned on or off. The + 5V power supply for the circuit is derived from a LM7805 regulator IC. The input to the regulator is given from a 9V DC wall adapter.
In the circuit diagram, the pins 15 and 16 of the LCD are shown open. These pins are available only in those LCDs that have a back light illumination LED. The pins 15 and 16 are the anode and the cathode of the LED. If your LCD has the back light LED, you can connect these pins to the power supply terminals with a 39 Ω resistor in series. The backlight LED enhances the readability of the LCD display in low illumination condition.
The complete circuit soldered on a general purpose prototyping circuit board is shown below.
Operation of the timer
The timer gets inputs from the 4 push buttons. Their functions are described as follows:
• ON/OFF TIME : This timer device allows you to set both on and off time. When the timer is initially powered on, the device is in off condition and both on and off times are 0. Pressing this button, you can switch between the on and off time on the display.
• SELECT : This allows you to select between the on and off time settings as well as hour and minute digits. The selected digit is incremented by pressing the ON/OFF TIME button.
• ENTER : When the appropriate hour and minutes are selected, pressing ENTER finalize the corresponding on or off time.
• START/STOP is to start or stop the timer. If the timer is already on, you can stop it at anytime during its operation by pressing this button.
Now lets see how it works. Suppose, the device connected to the relay switch is needed to be turned on after 2 minutes. Further, once it is turned on, it is required to be on for next 20 minutes. In this case, the off time is 00:02 and the on time is 00:20, in hh:mm format. Once the timer is started, the device will be turned on after 2 minutes and remained on for 20 minutes. After that it will be turned off again. The following video shows how to do this.
Software
The firmware is developed using the MikroC Pro for PIC compiler.

Download the Source Code
Download the HEX file

Източник:

http://embedd-lab.com/blog/?p=1378

http://cxem.net/house/1-191.php


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by