Дата на обновяване:07.01.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Електрети на дълголетието
Кропотов Б. (разработчик на проекта „Електрети на дълголетието”)


Още В.И.Вернадский говореше за създаването на нова небивала геологическа сила, когато са възможни сортировката и систематизацията на получената информация от биосферата и вливането на своята информация в общия котел. Съществува възможност да се гаси агресивната, бодящата, нехармоничната информация, която разклаща нашата сфера на обитаване, да се преработи, да се измени, да се преобразува в по – благородна, хармонична, живото обезпечаваща атмосфера. Цивилизация на „културното човечество” – това е форма на организация на новата геологическа сила.
На нас ни се е удало да намерим интересни варианти за практическо приложение на тази геологическа сила при промишлено производство на пчелни продукти, тъй като пчелите при изграждането на пити вграждат във восъка целия спектър от честоти на вълновото въздействие. Восъкът се явява високомолекулярен електрет, съхранява тази информация с години и заедно с меда и другите пчелни продукти може да бъде използван като продукт за храна, козметично средство, фармацевтичен препарат, техническа суровина… Всичко това са варианти на предаване на конкретна целенасочена информация.
Човекът – вълнови обект на природата, приемащ ежесекундно вълни и едновременно въздействащ на обкръжаващия свят със своето вълново поле. Взаимодействието на Природата и Човека е очевидно, критерии за оценка се явяват 3 параметра: амплитудата на вълновите колебания – абселютната величина на вектора на въздействие; синхронност на вълновите колебания – направление; честота на вълновото взаимодействие (спектър на честотното взаимодействие) – взаимното влияние в тримерно измерение (обемна картина на взаимното влияние). Ето някои варианти на взаимното влияние.
1. Комфортно, резонансно, хармонично състояние. В този случай спектрите на вълновото взаимодействие на човека с обкръжаващия свят съвпада по всичките три параметъра. (Всички останали варианти на взаимодействие на човека с обкръжаващия свят са по – малко благоприятни и довежда до появяването на тези или други проблеми, които и определят особеностите на състоянието, поведението и мисленето на човека).
2. Несъвместимост, конфронтация, взаимно унищожаване – взаимодействащите страни имат честотен спектър, еднакъв по честота и амплитуда, но противоположни по направление, т.е. намират се в противофаза.
3. Несъвпадение на честотните спектри привежда към отсъствието на интерес от взаимодействащите страни. (Освен случаите, когато определени честоти в собствения спектър по някакви причини отсъстват, но тяхното наличие е необходимо за нормалното функциониране на организма като цяло).
4. Най – непредсказуемите последствия – (хаос) възникват при взаимно въздействие, когато има голямо разминаване по всички три параметъра.
Вариантите на взаимното вълново влияние са безчислено множество. За обективна оценка на сложилата се ситуация е достатъчно да се съпоставят параметри на вълновото взаимодействие.
„Производството на електрети на дълголетието” позволява да се създава конкретна вълнова обстановка, то ест да се зададе ясно направление на вектора на вълновата енергия. Появява се например, възможност да се изгладят резките разногласия в колектива, семейството и обществото като цяло; да се повиши работоспособността, издържливост и жизнеспособност; да се понижи агресивността и нетърпимостта към обкръжаемия свят; да се отстранят редица заболявания, които се смятат за неизлечими.
След като се отстрани причината за възникване на болестта, то ест на вълновото въздействие с честота, която донася смърт, като се изменя спектъра на честотното взаимодействие на по – благоприятно, човек се излекува.

Към такива заболявания може да се отнесат: алергия, депресия, диабет, импотентост, невроза, затлъстяване, тумори, СПИД, преждевременното стареене и т.н.
Развивайки дадената тема, ми се иска да обърна внимание на негативното вълново въздействие на честотата 50 Hz на електрическата мрежа, която ни обкръжава, което не само е вредно, но е и опасно за живота на човека. Ако честотата на променливия ток се увеличи до 700 (800) Hz, ще получим благотворно влияние на вътрешните органи на мъжа, а ако до 1000 Hz – за жената. Честотата 300 Hz e благоприятна за черния дроб, а 1400 Hz – за умствената дейност (честота на колебанията на мозъка на човека).
Даденият пример говори за това, колко неуважително ние се отнасяме към своето здраве и към живота въобще. Разбира се, за такива кардинални решения е нужна коренно преустройство на цялата енергетична система, и не само това. Такава крачка позволява много пъти да се намали потребноста от цветни метали (мед, алуминий), затова, че високочестотната апаратура имат много малки размери при съхраняването на величината на мощността (възможно е въобще безпроводна система за предаване на енергия). При това се отстранява негативното въздействие на хората. (Вълновото въздействие с честота 50 Hz, предизвиква умора, агресия и множество други проблеми). Създават се позитивно въздействие на организма на човека и комфортните условия за неговата жизнена дейност.
Още един пример. Лекарите – диетолози при определянето на лечебния набор от диетически блюда не могат ефективно да помогнат на болния, не свързвайки по между си честотните спектри на пациента и диетическите блюда. Те говорят за балансираността на храненето, не обръщайки внимание на взаимодействащите честотни спектри. Например, ако лечебния продукт притежава некомфортен за дадения болен спектър от честоти, то вместо помощ, на неговия организъм може да бъде нанесена вреда. Само в случай на пълна съвместимост на честотните характеристики на болния и употребявания от него продукт може да се очаква максимално позитивен резултат. Всички прочие параметри, които сега се използват при определени качества на продуктите, не могат да дадат точна и еднозначна оценка, на кого дадения продукт е полезен, за кого е вреден, и даже опасен, и защо.
От далечни времена храната се смята за знак, позволяваща да се различат „своите” от „чуждите”. Още една бариера, която противопоставя две вечни същности: „те” и „ние”.
Роднинство по хранене или роднинство по храна. Членовете на обществото заедно живеят на територията, която ги храни; тяхната храна расте на тази земя; следователно, в самата земя има някаква субстанция, която преминава в храната – в телата на хората и създава роднинство между тях. Именно това е имал предвид В.И. Вернадский, като говори за геологическата сила, то ест за вълновото въздействие на Земята на определена честота на всичко, което я населява, и обратно. Роднинството по храна по – често се явява по – важно от родството по зачатие. Защо? Да, затова, защото попълвайки своята енергия за сметка на еднаквите продукти, които растат на едни и същи територии, които притежават също такава вълнова енергия, хората продължително време имат заедно с храната аналогична по форма и честотен спектър вълнова енергетическа съставляваща. По – точно, получават порции квантова енергия, които са тъждествени по величина и направление на вектора, в едни и същи периоди на времето.
Еднаквите видове продукти по външен вид и химически състав могат да имат съвършенно различни спектри на честотните вълнови въздействия. Даденият факт има място, ако продукцията е произведена на териториите, които имат различен спектър вълнова енергия. Затова продукцията, произведена в други страни и от други материали, трябва да преминава експертиза на възможност за използване по назначение, то ест за безопасно хранене. В настоящето време е достатъчно сложно да се определят честотите на вълновите колебания, но е възможно. Много по – просто е да се обезпечи величината на този параметър в продукцията при нейното производство, особено в пчелните продукти.
„Производството на електрети на дълголетието” се е разработвало като пилотен, иновационен проект в областта на интегралната биотехнология. Отработвайки на едно промишлено предприятие нови биотехнологии, има възможност да се премине към създаването на цял отрасъл за промишлено производство на продукти със зададен вълнови честотен спектър. Това е крачка към внедряването на нанотехнологиите в редица отрасли с цел физическо и духовно оздравяване на населението на Русия.
Залагайки определен спектър от честоти в определен продукт, ние сме длъжни ясно да знаем: за каква категория потребители той се прилага, какъв резултат ние желаем да получим. Например, за спортистите и военнослужещите той ще бъде един, за децата, които имат определени проблеми ще бъде друг, за възрастните хора ще бъде - трети, за болните с определена диагноза – строго индувидуално, за здравите и жизнерадостни хора – много широк и хармоничен.
Преработвайки млечните, овощните, плодовите, ягодните, гъбичните и прочие органични продукти, използвайки пчелите, получаваме уникална възможност за обезпечаване на човека с хармоничен и комфортен начин на живот. Освен това, натуралните суровинни ресурси (дарове на природата на Русия) може да бъдат приподнесени на целия свят в ново предназначение (не само като продукти за потребление), а като инструмент за помиряване, съгласие и здраве.
Аналогични видове продукция за сега на световния пазар няма.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2008/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by