Дата на обновяване:17.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки    Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ВАНА ЗА ВТЕЧНЯВАНЕ НА КРИСТАЛИЗИРАЛ МЕД В ТЕНЕКИИ

д-р инж Иван Парашкевов, Плевен

Статията е публикувана в сп. "Пчеларство" 2005/4/22-26стр./ и на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

Един от проблемите с които всеки пчелар се сблъсква през есенния и зимния периоди е втечняването на кристализиралия мед, който е бил изцентрофужен през времето на медосбора. Друг не по – малко важен проблем с подобно естество са тенекетата с мед, които са останали от минали години. От една страна медът е в наличност, а от друга не може да бъде използван по предназначение. Очертава се задача, която може да се реши с нагряването на добре познатата на всички тенекия с мед по два начина – или посредством въздушен или течен ( посредством вода) топлоносител.
Външен вид на ваната заедно с дървена поставка. Вид от вътрешната страна на ваната заедно с дървена подставка на която се поставя тенекето.

Задължително трябва да се отбележи, че е необходимо ограничение на максималната температура до която ще се нагрява меда – например от 45 градуса по Целзий – колкото е най – високата температура на меда в кошера през лятото според литературата. Известни са и други методи за декрис-
тализация на меда в тенекийте, например един от тях е вкарването в тях на остър нагревател, но те не са предмет на настоящата статия главно поради посочената по - горе причина свързана с превишаване на температурата, която в литературата е посочена като препоръчителна от гледна точка на запазване на качеставата на меда след нагряването му.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Ваната за втечняване на кристализиралия мед в тенекии е предназначена да направи възможно използването на втвърдения мед, като той да може да се разлива в буркани и други съдове, без да се влошат неговите качества от нагряване при температура по – висока от 45 градуса по Целзии. Избраният вариант на конструктивно решение служи за подг-
ряване само на една тенекия. В този смисъл тя е приложима в един пчелин с няколко десетки кошера. При по – големи количества мед е необходимо да се използва вана, в която трябва да се нагряват няколко тенекета с мед
едновременно.

КОНСТРУКЦИЯ
Размерите на ваната са 580 х 340 х 450 mm. Дебелината на ламарината е 2 mm. Грундирана е с грунд за метал и след това е боядисана с автоемайллак. Като нагревател е използван такъв от бойлер. Тъй като те конструктивно са два, за нагряването на меда се използват и двата, но предварително се свързват последователно. Така мощността им с която ще се нагря-
ва водата с тенекията с мед е около 650 W. Металната, носеща конструкция на която се закрепва нагревателя, терморегулатора, гуменото уплътнение също са от бойлер. Електрическият монтаж трябва да бъде направен от квалифициран електроспециалист. Дължината на мрежовия шнур е 5 метра.
Предвидена е дървена скара с външни размери малко по – малки от вътрешните такива на ваната и с височина около 40 mm на която се поставят тенекийте с кристализирал мед. Ваната се поставя на метална стойка от винкели с височина 500 mm. Предвид на избрания вид терморегулатор от бойлер, не се преследва поддържането на температурата на водата около потопената тенекия с висока точност – например десета от градуса. Бъркалка за водата не е предвидена, поради малкия обем на водата. Разчита се на естествения топлообмен в нея.
Показано е поставено тенеке във ваната, преди да бъде налята водата в нея. Показано е тенеке с мед около което е налята вода във ваната.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Първо. Електрическият ток и водата изискват при работата с тях да се спазват всички изисквания свързани с техниката на безопасност. Например: Включването на мрежовия шнур трябва да става в електрически изправен, защитно занулен контакт с мрежово напрежение 220V/50Hz. Подразбира се, че конструкцията на ваната е електрически занулена. Работещият
с ваната да не стои бос на неизолиран или мокър под. Да не се работи с нея на открито, по време на дъжд. Мрежовият щепсел или ключ да не се включват с мокри ръце. Поставянето и ваденето на тенекията с меда, ако се нала га разбъркване на меда в тенекията и други подобни технологични опера-
ции да се извършват при изключена от мрежовото напрежение вана.
Второ. Наливането на водата трябва да става също при изключена от мрежовото напрежение вана, като отначало върху дървената скара да се постави тенекията с кристализиралия мед.
Трето. Нагряването на водата трябва да започне след като нивото на водата се намира на 10 – 20 милиметра от горната страна на тенекето, така, че да не се залива капака. По този начин се гарантира покриването на
нагревателя с вода и едновременно се загрява обема на цялото тенеке.
Четвърто. Терморегулаторът на бойлера се настройва на 45 градуса по Целзий. При по – високи температури предвид многочасовата декристализация на меда може да се стигне до влошаване на качествата му според данни от литературата.
Пето. Трябва непрекъснато да се следи нивото на водата във ваната, дали покрива нагревателите и изпарилата се вода да се долива своевременно.

УКАЗАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Включването на ваната за подгряване се извършва съгласно изискванията на техниката по безопасност. Работата с ваната за подгряване на тенекии с кристализирал мед протича в следната последователност:
Поставя се дървената скара на дъното на ваната. Върху нея се поставя тенекията. Внимателно ваната се напълва с вода докато нивото и достигне 10 – 20 mm от горната страна с капака на тенекията. Включва се мрежовият щепсел в контакт с мрежово напрежение 220V/50Hz. Сигналната глимлампа (от ел. бойлер) светва и показва, че нагревателите нагряват водата
на ваната. При достигане на температура от 45 градуса по Целзии, зададени при осъществяването на електрическия монтаж, терморегулаторът изключва нагревателите. Глим – лампата угасва и след кратък период от време през който температурата се повишава по инерция, тя започва да спада в
граници, ограничени от точността на регулиране (няколко градуса). При-
мерно при около 43 градуса по Целзий, нагревателите се включват отново и процесът се повтаря. След няколко часа се проверява как протича декристализацията на меда и се прави ориентировъчна преценка за цялото необ-
ходимо време след което медът, ще бъде годен за разливането му в различни съдове. В зависимост от това дали медът е запълнил тенекията преди половин година или вече са изминали няколко години от това събитие, времето, необходимо за декристализацията му в предложената вана може да
бъде от няколко часа до около няколко денонощия, заедно с прекъсванията. Тук е мястото да се отбележи, че ако ваната остава без контрол (пчеларят отсъства), тя може да се изключи и след като работещият с нея се върне, да я включи отново и така до пълното декристализиране на меда.
След като е втечнен меда, тенекето е извадено и поставено на дървената подставка за да се отцеди. Един от препоръчваните в литературата варианти да се ускори процеса на декристализиране на меда е разбъркването му през времето на нагряването му. На практика това може да се осъществи след отварянето на капака на 

нагряваната тенекия и вкарване в меда на подходяща бъркалка, която има възможност да се задвижва от двигател. Подразбира се, че предварително ваната се изключва. След втечняването на меда в тенекията, мрежовият щепсел се изважда от контакта. Удобство в работата е поставянето на втора дървена скара върху ваната над мястото на нагревателя. Върху нея за няколко минути се оставя извадената от водата тенекия за да се оттече, преди да бъде избърсана и подсушена с подходяща кърпа. След това тя се отнася за по – нататъшна работа с нея, например разливането на меда в буркани. Двете мокри дървени скари се подсушават. Водата от ваната се изгребва в случай, че не
се вкарва друга тенекия във ваната и вътрешните и страни се избърсват.


НЕДОСТАТЪЦИ НА КОНСТРУКЦИЯТА И
ВЪЗПРИЕТАТА ТЕХНОЛОГИЯ
1. При експлоатацията на ваната за втечняване, непрекъснато трябва да се отчитат и спазват изискванията по техника на безопасност, които  са свързани с работата с електрически ток и вода.
2. По време на експлоатацията на ваната, водата се изпарява и съществува опасност горната част на нагревателите да остане над нивото на водата, без тя да се наблюдава от човек до нея. Това е реална възможност, която не трябва да се допуска. Водата във ваната се долива периодически, като се внимава нивото и да не залее тенекията и да остане на 10 – 20 mm
под това на капака и.
3. Не е предвиден водопроводен кран за източване на водата след втечняване на меда в тенекията. Водата от ваната трябва да се изгребва след приключване на работата с нея.
4.С увеличаването на броя на кошерите над няколко десетки и съответно на количеството на произведения мед, нагряването само на една тенекия започва да става недостатъчно и трябва да се премине към използване на нестандартно технологично приспособление за нагряване едновре менно примерно на 5 – 10 тенекии с кристализирал мед, водата в което се
разбърква принудително с подходяща бъркалка.
5. Работи се само с пълно тенеке с кристализирал мед. При по – малко количесдво тенекията не се задържа от тежестта си на дъното на ваната.
6. При експлоатацията на ваната, може да се получи, че терморегулаторът включва и изключва на зададените 45 градуса Целзий (със съответствуващата му точност), но температурата на водата постепенно се повишава и може да достигне 50 – 60 и повече градуса. Това се дължи на лошия температурен контакт между терморегулатора и водата и трябва да
се има предвид. Тръбната част на терморегулатора трябва да контактува с тръбата, която е потопена във водата. Казано с други думи: Получава се “наслагване на градуси”. Нагревателят от изключено положение е преминалвъв включено, но водата не се е охладила до зададените 45 градуса и се нагрява, като реализира повишение на температурата с няколко градуса.
После процесът се повтаря. Терморегулаторът включва нагревателя на 45 градуса (с отчитане на точността), но на водата температурата е много по – висока и продължава да се повишава. Проблемът е преодолим. Той е и цената за ниската цена за ваната и на терморегулатора. Подобни проблеми
отсъстват, когато се използва електронен терморегулатор с датчик при който споменатите проблеми с контакта му с водата като топлоносител са решени по по – добър начин. Съответно и избрания закон на регулиране на температурата ще осигури точност на поддържане на температурата във
ваната – много по – висока от този на евтиния терморегулатор от бойлер.

7. Вследствие на топенето и във вода и престояването и вътре впродължение на десетки часове, тенекиите с мед започват да хващат ръжда, която с времето се увеличава. Този факт навежда на мисълта да се замени в последствие водата като топлоносител с въздух, т.е. ваната с водата да се замени с термокамера, в коятосе нагрява и размесва въздух, когатоматериалните възможности на пчеларя го позволят.

С ръка на сърцето мога да подчертая, че декристализаторът от Статия 113 (виж по - долу) е по - добър във всяко отношение!!!

113/12.04.08 В раздела Пчеларски инвентар е публикувана статията на Иван Парашкевов - "Вариант на декристализатор на пчелен мед".


Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

          главна страница                                                  горе

 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by