Дата на обновяване:14.05.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Събираемите на успеха на пчеларството в Канада
Пономарев А.С.


Универсални рецепти за успешно, безконфликтно развитие на националното пчеларство, безусловно няма. Историческите, социално политическите, икономическите, културните и други особености наслагват своя отпечатък, Независимо от това пчеларите винаги могат да извлекат немалко полезно от опита на колегите си зад граница. Да имаше само желание и воля! Предлагаме на читателите да се запознаят с особеностите на канадското пчеларство и с това как в тази страна решават най – актуалните проблеми на отрасъла.
Канадското пчеларство се отличава с високо ниво на производителността на труда, интеграция в световния пазар, използването на ефективни технологии и методи.
Професионалистите съставляват 20% от общия брой на пчеларите, но притежават повече от 80% от семействата. Производителността на едно семейство превишава средно световния показател ( 20 кг) два пъти, а в добрите години – три пъти. В продължение на няколко петилетки Канада произвежда около 33 – 35 000 тона мед в година. Броят на семействата при това си остава на ниво 0,6 млн, а броят на пчеларите се съкращава. Така, през 1990 г. на един пчелар средно се падат по 37, а през 2005 г. – 76 семейства. Експортът на мед в различните години се колебае от 30 до 60%. Основните купувачи – САЩ (до 90%), Германия, Япония и Англия. Доходите на пчеларите от продажбите на мед и други продукти плюс арендата на пчели за опрашване на селскостопански култури ги оценяват на 200 милиона долара. В Канада, активите на пчеларската индустрия са 1 – 1,2 млрд. долара. В неблагоприятната за отрасъла 2007 г. тук произведоха 27,7 хиляди тона мед (в 2006 г. – 48,1 хил. тона). При това в страната се наброяваха 5,5 хиляди пчеларя и 555,4 хиляди пчелни семейства (www.BeeCulture.com).
В провинциите Алберт, Манитоба и Саскачеван, които са разположени в зоните на прерийте на юга на страната, се произвежда 80% от меда. Основните медоноси: бяла детелина, люцерна и хибридна рапица. Арендата на пчелите за опрашването на ягодниците и градините служи като важен източник на доходи на пчеларите в другите региони.
Постиженията на канадското пчеларство – това е следствие не само на високата степен на индустриализация, но и на правилната негова организация. Съществуват десетки обществени и други обединения и структури, които си сътрудничат в решението на актуални проблеми.
Свързващо звено между различните сектори на пчеларската индустрия, федералните и провинциалните власти и научното съобщество остава създадения в 1940 г. Канадски съвет по меда (КСМ). Негови членове могат да бъдат и пчелари, и техните асоциации, кооперативи, тези, които преработват меда, които го пакетират, производителите на майки и на пакети пчели, учените и другите лица и организации, свързани с пчеларството.
КСМ представлява интересите на пчеларската индустрия на различни нива в страната и зад граница, имат своя страница в Интернет – www.honeycouncil.ca, издава списанието «Hivelights”. В 2007 г. съвета на директорите изглежда така: президент, вице-президент, два изпълнителни директора, национален координатор, четири директора, представител на Саскатчеван и делегат на Канадската асоциация на експертите в областта на пчеларството (и двата последните с право на съвещателен глас). Бюджетът на КСМ се формира от членски вносове. За стопаните на 1-49 пчелни семейства те съставляват 50 канадски дол.; 50 – 299 семейства – 100; 300 и повече семейства – 200; за компаниите от пчеларската индустрия – 300; за учебните заведения, правителствените структури и библиотеки – 25 долара.
До последно време КСМ напълно успешно защитава интересите на неговите членове. Обаче ситуацията започна да се променя с нарастването на вътрешните и външните заплахи за националната пчеларска индустрия. Някои търгуващи пчелари, които смятат организацията на КСМ за недостатъчно ефективна, създадоха автономна организация – Канадски производители на меда (Canadian Honey Producers). “Сепаратистки” настроения започнаха да демонстрират и асоциациите на пчеларите в основните пчеларски провинции. Като извод се появи решение за реформиране на КСМ, коригиране на неговата функция с отчитане на новите реалности и в интерес на „осигуряване на успешното развитие на канадската пчеларска индустрия в условията на глобализацията”. За тези цели през 2006 г. в рамките на правителствената Програма за развитие на селското стопанство на Канада и производството на селскостопански продоволствени продукти, отделиха съответните средства.
Реформирането на КСМ е било възложено на специален комитет, в който влязоха представители на различни сектори на пчеларската индустрия. Проектът от реформи, които се разработват в продължение на година в хода на многочислени „кръгли маси”, дискусии и работни срещи,беше одобрен от участниците на „пчеларското събиране” във Винипег през октомври 2007 г.
Документът, който се състои от 20 точки, които касаят ролята на КСМ, нейния бюджет, националния офис, членството, провеждането на конференциите и другите страни от дейността на тази ключова структура, е изпратен в провинциалните асоциации на пчеларите за по – нататъшно съгласуване и утвърждаване. Всичко това не пречи на работата на КСМ.
През 2006 г. се разгърна кампания по пропаганда на сто процентния чист канадски мед. Канада – след индустриална страна със среден доход на душа от населението 32,6 хил. щатски долара. Естествено, себестойността на работната сила тук е многократно по – голяма, отколкото в развиващите се страни. Това се отразява на себестойността на местната продукция, в това число и на меда: През 1987 г. себестойността на 1 кг съставляваше 0,87 долара, а през 2003 г. – 1,76 долара.
По думите на президента на Асоциацията на пчеларите на провинцията Онтарио – Д.Уокер, през 2007 г. този показател вече е равен на 2,76 долара. (Тук и по – нататък са използвани материали от сп. „Hivelights”, November 2007, vol. 20, N4). На фона на поскъпването на канадския мед, операциите с евтини продукти за изнасяне стават все по – привлекателни за някои представители на пчеларската индустрия. Във връзка с това се набеляза сближение на обемите на експорт и импорт на мед. Под мотива „Медът на Канада е N1”, на вътрешния пазар започнаха да постъпват смеси от местен и импортен мед или минимално обработена задгранична продукция.
По инициатива на КСМ през юни 2006 г. се състоя среща на лидерите на медовата индустрия, на която се обсъждаха въпросите на качеството и маркировката на меда, който се продава на вътрешния пазар. За пчеларите беше разработена програма „Безопасност на продоволствието произведено във фермата”.
Небивалата до сега масова гибел на пчелите през зимата на 2006/7 г. не на шега разтревожи канадското пчеларско общество. Загубите на пчели в пробинцията Алберт е била 31%, Саскачеван – 24, Манитоба – 27, Онтарио – 37, Нов Брансвик – 59%. През 2007 г. КСМ проведе експертни съвещания, посветени на анализа на причините на това явление и разработването на мерки, призвани да предотвратят подобно в бъдеще. Главните причини за масовата гибел на пчелите специалистите посочиха продължилата дълго студена зима, недостига на храни и пропуските на стопаните на пчелините, което в съвокупността си доведе до отслабването на пчелите и ги направи по възприемчиви към различни болести. Подозренията, че част от загубите е била предизвикана от свирепстващия през това време колапс на пчелните семейства в САЩ, не получи потвърждение.
КСМ утвърди програма, която предотвратява масовата гибел на пчелите, която в частност, предвижда следните мерки: щателен мониторинг за състоянието на семействата; създаване на национална лаборатория за провеждане на изследвания; изискване от федералното правителство за създаване като минимум на още една програма за изследване на медоносната пчела и пълната и техническа поддръжка; разширение на мащабите на пролетната и есенната инспекции; поддържане на пчеларите на федерално и провинциално ниво в рамките на програмите за оказване на помощи при чрезвичайни ситуации; повишаване на квалификацията на пчеларите, организация на курсовете по провеждане на бизнес и мениджмънт.
Мобилизация на усилията даде своите плодове. В провинцията Онтарио през 2007 г. правителството отдели 2,4 млн. долара за възмездяване на пчеларите за понесените от тях загуби и още 0,6 млн. долара за научни изследвания, предаване на технологията и поддържане на медовата индустрия. В Нов Брансвик за възстановяване на пчелините са изплатени 100 000 долара „като първа крачка в тази посока”. Средства за помощ, пчеларите изискват и в други провинции. КСМ е издал брошура с препоръки по контрола на болестите и паразитите на пчелите и на борбата с тях.
КСМ тясно си взаимодейства с Канадската асоциация от експерти в областта на пчеларството (КАЕП), която от момента на създаването си през 1959 г. се използва като свързващо звено между науката и практическото пчеларство. Пълноправни членове на КАЕП – са заети на пълна работна седмица и са свързани с пчеларството чиновници на федерално и провинциално ниво, преподаватели от университетите и колежите; специалистите, които са заети на непълна работна седмица, имат право на съвещателен глас. При асоциацията действат 11 отраслови комитети.
В 1998 г. след съкращаването на асигнованията за наука, КАЕП и КСМ организираха свой фонд за изследвания на пчелите. Той финансира всички свързани с пчеларството изследвания, провеждани в Канада. Резултатите от работата се обсъждат на ежегодните научни симпозиуми.
В 2007 г. КАЕП отдели средства на сума 25 000 долара за изследвания свързани с борбата против вароа, трахейните и другите паразити и болестите по пчелите, също така допълнително и за изучаване на лечебните свойства на канадския мед.
През 2008 г. е обявен поредният конкурс за изследвания, „които касаят различни аспекти на пчеларството и опрашването”. Предпочитане се отдава на темите, които представляват „практически интерес за пчеларската индустрия на Канада”.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/N5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by