Дата на обновяване:23.04.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Изисквания към технологията за отглеждане на пчелните семейства и производството на пчелна продукция
В.И. Лебедев, Р.Г. Набиулин

Глобализацията на световната икономика поставят пред Руското пчеларство задачи за увеличаване на обемите на производство, повишаване на качеството и на конкурентоспособността на произвежданата продукция, за да може да се осигури доминиращо положение както на вътрешния, така и на външния пазар.
Следва да се отбележи, че в резултат на интензивното развитие на промишлеността на всички континенти на земното кълбо стават коренни изменения на обкръжаващия свят поради замърсяването му с промишлени отпадъци. Сега техногенното въздействие на средата върху агропромишленото производство на редица региони на Русия достигна такива мащаби, че то може да се разглежда като проблем на глобалната екологична криза и заплаха за националната безопасност и за бъдещето на човечеството.
Някои от разновидностите на намесата на човека в екологичното равновесие на природата могат да доведат до загубата на отделни видове на животинския и растителния свят. Още в 1930 – години Е. Крейн (1984) показа тясната взаимна връзка между пчелите и съдържанието на метали в обкръжаващата среда. М.Д. Левин (1971) писа, че чрезвичаен ущърб на пчеларството нанася използването на инсектициди. Отбелязва се не само гибелта на отделни пчелни семейства, но и главно отслабването на тяхната сила. Не се изключва и опастността от попадане на пестициди в пчеларските продукти. Токсичните за човека вещества се натрупват в тях и при използването за борбата с болестите на пчелите химически синтезирани лекарства. Не случайно в много страни на света е забранено използването на антибиотици (левомицетин е забранен за използване в пчеларството в страните на Европа още от 1994 г.), а в днешно време и групата на неоникотиноидите.
Във връзка с приемането на Федералния Закон за техническото регулиране (N184 ФЗ от 27.12.2002) и предстоящето влизане на Русия в състава на ВТО, проблемите на осигуряването на качеството и безопасността на пчелните продукти получават още по – голяма значимост и актуалност. Безусловно, в днешно време е крайно необходимо да се отделя внимание не само на въпросите на икономиката, но и на проблемите на екологията. Необходимо е да се намери компромис между дейността на човека и охраната на природата.
Основните задачи на съвременните адаптивни технологии – това е запазването на броя и увеличаването на количеството на пчелните семейства 2 пъти (до 7 млн.), ефективно използване на медоносните ресурси и пълноценно опрашване на ентомофилните селскостопански култури, гарантиращи тяхната стабилно висока продуктивност, обезпечение на устойчиво производство на конкурентноспособна и екологически безопасна продукция със съхраняване на природния ресурсен потенциал за удовлетворяване на потребностите на сегашното и бъдещите поколения на човека.
За миналото десетилетие руското производство понесе значителни загуби. В процеса на приватизация е загубено около един милион пчелни семейства. В произвеждащия медови комплекс на страната практически напълно е разрушен специализирания обществен сектор. От 105 пчеларски совхоза и колхоза, организирани през 1970 години на Далечния Изток, в Сибир, на Урал и в Централна Русия в които имаше повече от 300 000 пчелни семейства, останаха единици, които са запазили главно неголеми пчелини. Макар, че както показва многогодишния, може да се каже многовековен опит на развитие на световното пчеларство, научно – техническия прогрес на отрасъла се е определял и ще се определя от крупните специализирани стопанства. Само в такива условия е икономически оправдано усвояването на най – съвременните средства за механизация и автоматизация на производствените процеси, а така също достиженията на световната наука и практика.
На крупните ферми с 15 – 25% се повишава продуктивността на пчелните семейства, стоковата – с 30 – 50%, нараства в 2,5 – 3 пъти броя на обслужваните от един работник за една година семейства, в 5 – 7 пъти се повишава произвеждането на стоков мед на един работник, понижава се себестойността на продукцията, и ние имаме устойчива рентабилност на производството. Затова един от стратегическите пътища на съвременното развитие на пчеларството на Русия – е създаването на крупни промишлени специализирани предприятия – агрохолдинги (независимо от формата на собственост), които трябва да обединяват селскостопански производители, преработватели и продавачи.
За повишаване на ефективността на работата на отрасъла е необходимо усвояване на комплексно използване на пчелни семейства. Освен меда и восъка от едно семейство за сезон, може да се получат 3-5 кг прашец, 2 – 3 кг перга, 200 – 300 г прополис, 300 – 500 г маточно млечице, 4 – 6 г пчелна отрова и до 1 кг търтееви личинки. За целта е необходимо да се ускори усвояването на научно обосновани технологии на получаване на биологически активни, екологически чисти пчелни продукти на пчелините(утвърдени от НТС Минсельхоз на Русия).
В целия свят се забелязва процес за разширяване на мащабите на производството на биологически активни продукти на пчеларството. Например само Китай произвежда около 1000 т маточно млечице в година, което го изнася главно в Япония. Във връзка с това е крайно необходимо да се активизира в Русия усвояването на нови лекарствени препарати и хранителни добавки на основата на пчелните продукти.
Следва строго да се изпълнява положението на сега действащия План за породно райониране на пчелите в Русия. За съжаление, неговите препоръки в болшинството случаи не се приемат на сериозно, което довежда до загуба на ценен генофонд и голяма гибел на пчелните семейства по време на зимуването (в отделни години тя достига 50% и повече).
Качеството на пчелните майки – е основният фактор за благополучието на пчелните семейства, затова е необходимо да се усъвършенстват технологията на производство с цел повишаване на качеството. Това в свой ред, създава предпоставки за нарастване силата на пчелните семейства, на тяхната продуктивност, а така също на устойчивостта на зимуването им.
Между множеството фактори, които влияят на количеството на снесените яйца от майката, много важна е възрастта и. Затова пчеларите и специалистите на отрасъла трябва строго да контролират сроковете на тяхното използване и своевременно да осъществяват замяната на старите майки с млади, като не допускат използването на майките повече от 2 години. Спазването на този важен технологически прием при отглеждането на пчелите способства за нарастването на силата и продуктивността на семействата, облекчава борбата с роенето, вароатозата и другите болести на пчелите, подобрява резултатите от зимуването. Икономическият ущърб, който е понесло пчеларството на Русия от лошото зимуване на пчелите, по оценката на учените, примерно е равно на стойността на целия получаван от тях мед.
Крайно важно е значително да се увеличат обемите на производството на висококачествени майки. За това е необходимо съществено да се повишат производствените мощности на съществуващите стопанства за производство на пчели, да се приеме специална програма за създаване на нови, а така също за организацията на широка мрежа от пчелини за отглеждане на майки, която да може да удовлетвори потребностите в оплодени пчелни майки на всички пчелини на страната (включително пчелините на пчеларите – любители). Тази програма трябва да бъде тясно свързана с препоръките на Плана за райониране на пчелите в Русия, предвижда широко усвояване на инструменталното осеменяване на майките за мащабното им производство в ранни срокове, когато те се ползват с голямо търсене за формиране на ранни отводки.
Още един фактор: Трябва да се осигуряват семействата на пчелините с въглехидратни и и белтъчни храни в необходимия обем.
В периода на тяхното интензивно пролетно развитие в гнездата трябва да се намират не по – малко от 10 – 12 кг въглехидратна храна и 3 – 4 пити с перга. Недостигът на последната се попълва с прашец или с перга от запаса, а при нейното отсъствие – със специални белтъчни заместители. Във връзка с това следва да се организира масово промишлено производство на универсална въглехидратна – белтъчна храна с минерални добавки, която по енергетическа ценност максимално е приближена към меда, стерилна е към възбудителите на болестите на пчелите и не съдържа вредни примеси (ТУ 9882-009-00669424-2003). Усвояването на предложения проект позволява да се увеличи производството на стоков мед в Русия с 40 – 50% и да се получи допълнително печалба повече от 50 млн рубли. (1$ прибл. = 30 рубли – допълнение към превода).
При студени и продължителни пролетни периоди в отсъствието на мед за храна най – добре е пчелите да се хранят с канди (ТУ 10 РСФСР 339-88 „Тесто для пчел”). При недостиг на перга на тях им се дава смес на основата на захарно – медено тесто с прашец, дрожди, сухо мляко или обезмаслено соева брашно (ТУ 10 РСФСР 339-88).
Биологическият потенциал на семейството в много зависи от количеството и качеството на питите. Техният недостиг и ниско качество съкращава количеството на снесените яйца от майката, достоверно намалява силата и продуктивността на семействата, определя нивото на тяхното поразяване с основни заболявания.
Семействата е необходимо да се отглеждат в качествени стандартни кошери, които отговарят на всички биологически потребности на пчелите, надеждно ги защитава от неблагоприятните външни въздействия и обезпечава висока производителност на труда – важно условие за интензивния ръст на семейството и неговата висока продуктивност.
Необходимо е да се приемат сериозни мерки за намаляването на количеството на захарта в рациона на семействата, поразени от вароатоза, особено в края на пчеларския сезон при попълването на хранителните запаси за зимата. В последния случай на тях трябва да им се остави качествен мед, като се добавят само 5-6 кг захар във вид на профилактическа мярка, като се въвежада съответния апарат във възможно най – кратки срокове.
В районите с най – студен климат, където пчелите в течение на 6 – 7 месеца не извършват очистителни облитания, е необходимо да се строят зимовници. В пчеларските стопанства ги изграждат по типови проекти (805-5-3, 808-5-6, 808-5-7 и др.) и те са пресметнати за 150, 250, 500, 800 и повече пчелни семейства. С минимален разход на храна става зимуването на семействата в зимовник с (кондиционирование) на въздуха и автоматично управление на режимите на температура и влажност (температурата на въздуха в зимовника е 6+/-1 С, относителната влажност на въздуха е в границит на 75 – 85%). Започвайки със втората половина на зимуването с цел предпазване на ранното снасяне на яйца от майката, постепенно с не повече от от на 0,5 С в денонощие, се понижава температурата в зимовника до 3 С.
С научни изследвания, изпълнени в НИИ по пчеларство, убедително е доказано, че чистотата на продуктите на пчеларството зависи от времето на събирането и, видовия състав на растенията и мястото на разположението на пчелина (Т.М.Русакова, В.И. Мартынова, 1999; Л.В.Репникова, Ю.И.Лебедев, Е.А.Мурашова, 2003, и др.).
На този показател влияе и възрастта на питите и сроковете на тяхното използване за отглеждането на пилото и разположението на пергата. Пчелният восък с годините акумулира редица отрови: тежки метали, пестициди (М.Г.Санеферд, Р.А.Хупингарнер, 1992). Така току що построените пити съдържат незначително количество радиоизотопи на цезия, а в същото време в старите този показатели могат да достифнат максимални граници на замърсявания (М.А.Алексимицер, Л.И.Боднарчук, В.П.Кубайчук, 1977).
Установени са високодостоверни различия и степени на замърсявания на различните продукти на пчеларството (Т.М.Русакова, В.М.Мартынова, 1999; В.И.Лебедев, Е.А.Мурашова, 2002). И така, медът, маточното млечице и пчелната отрова – това са най – екологично чистите продукти, а прополиса, прашеца и пергата – са най – много замърсените. Затова при получаването на последните е необходимо особено щателно да се подберат екологически чисти територии. В този случай семействата, използвани за производство на прашец и перга, не трябва да се разполагат близко от 3 км до авто –магистрали и промишлени предприятия, тъй като това довежда до недопустимо ниво на съдържание на олово и други тежки метали в тях. Повече от това, пчелите, прашеца, пергата и прополиса могат да служат като обективни индикатори за екологическото състояние на обкръжаващата среда. Забелязваме, че медът от питите на магазинните надставки винаги съдържа достоверно по – малко токсични вещества, отколкото медът взет от същите семейства, но от гнездовите пити, в които пчелите са отглеждали пило. Този факт указва на необходимостта от получаването му изключително от пити в които пчелите не са отглеждали пило, за това помага широкото използване на разделителни решетки.
За производството на екологически безопасна продукция трябва строго да се изпълнява технологичния регламент на нейната преработка. През последните години на пазара в Русия рязко нарасна количеството на некачествената и фалшифицирана продукция на пчеларството, произвеждана в заводски условия, което затруднява нейното откриване. Затова трябва да се учреди федерален орган по контрола за качеството на производимата и реализируема продукция. Трябва да има обективен и независим контрол за екологическото състояние на въздуха – почвата – растенията – продуктите на пчеларството.
С цел защитаване на интересите на охраната на пчелите и полезната дива ентомофауна, съвременната интегрирана система за защита на растенията трябва да се развива с отчитане на оптималното съчетания на физически, биологически и химически методи на прилагане на инсектициди на тясно специализирано кратковременно токсично действие с контрол за превишаване на допустимия праг на вредоносност. Висок екологически и стопански ефект може да се постигне, като своевременно се прилагат комплекс от агротехнически методи за обработване на селскостопанските култури.
В системата за борба с вредителите, приоритетно място трябва да заемат биологическите методи за защита на растенията. В тази връзка важна роля трябва да играят посевите на медоносните растения в градините с междуредия, които се използват за сеитбообращение. Те подобряват медосборните условия на пчелините и способстват за интензивното размножение на полезните насекоми (опрашители на растенията), които положително влияят на фитосанитарната и екологическа обстановка на територията.
В последните години епизоотическата ситуация по болестите на пчелите в Русия остава напрегната, използват се некачествени и малкоефективни средства за лечение на пчелите, а така също недостатъчно ясно и професионално провеждане на профилактични мероприятия и мерки за лечение на заболявания на неблагополучните пчелини. За получаване на качествена продукция е необходимо строго да се изпълняват редица
задължителни ветеринарни мероприятия в съответствие с Инструкцията по мероприятията за предотвратяване и ликвидацията на болестите, отравянията и основните вредители на пчелите (1999).
От страна на Държавната ветеринарна служба следва да се усили контрола за производството и продажбата на ветеринарни препарати. Да не се допускат на пчелините за използване на лекарствени средства, които не са преминали през Ветфармбиосовет и които не са утвърдени от Департамента по ветеринария на Минселььоза на Русия. Да се повиши ветеринарния контрол за изпълнението на условията на карантиниране и на карантинни ограничения на всички пчелини, на които са намерени заразни заболявания, независимо от тяхната принадлежност, особено в специализираните, развъдни стопанства. Необходимо е на всички пчелини в съответствие с действащите инструкции по борбата с болестите на пчелите да се провежда профилактическа дезинфекция на кошерите, питите и пчеларския инвентар.
Пчеларите трябва строго да изпълняват редица задължителни санитарно – ветеринарни изисквания по отглеждането на пчелните семейства:
* да спазват санитарно – хигиеничните норми на всички етапи на получаването, консервацията и съхраняването на продуктите на пчеларството; всички части на оборудването, които се допират до меда, трябва да бъдат изработени от неръждавееща стомана или покрити с восък;
* пчелините, на които става приготвянето на пчелните продукти, трябва да бъдат благополучни по такива заболявания на пчелите като салмонелоза (паратиф), хафниоза, колибактериоза, аспиргелоза, гнилцеви заболявания; при вземането на прашеца семействата трябва да бъдат освободени от такива възбудители, като Bacillus larvae, Streptococus pluton и Ascosphaera apis;
* болните семейства трябва да бъдат изключени от състава на пчелина; в случай на използването на антибиотици, болното семейство трябва да бъде изолирано, а медът от него не може да се смята за екологически чист;
* за лечение и профилактика на болестите на пчелите, санитарната обработка и дезинфекцията на инвентаря, питите, се използват само екологически безопасни за пчелите и човека препарати;
* да се спазват мерките по охраната на пчелините от внасянето на възбудителите на инфекционните и инвазионни болести на пчелите.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2009/2
Превел от руски д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by