Дата на обновяване:09.04.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Телеметричен модул в кошера или зимовника
В.А.Тобоев, Е.Н.Дулов, С.В. Оборин - Чувашски държавен университет


Основните физически показатели, които характеризират физиологическото състояние на семействата в различни периоди на тяхната жизнена дейност - това са температура, влажност, концентрация на кислород и въглероден двуокис в гнездото на пчелите. Годишният контрол на тези параметри позволява на пчеларите да получат пълна информация за условията за съществуване на пчелите, да се прогнозира развитието на семействата, да се анализира ефективността на използваните методи свързани с грижата за тях и да се избират най – оптималните. Обаче на практика тези възможности са ограничени поради отсъствието на подходящо оборудване.

Болшинството предлагани устройства притежават редица съществени недостатъци, такива, като невъзможност за едновременно измерване и анализ на указаните по – горе параметри, сложността на конструкцията, кратковременността на работа на прибора в автономен режим, ограничеността на функционалните възможности на датчиците, важно е това, че използваните датчици предполагат намеса в жизнената дейност на пчелните семейства. От изброените по – горе недостатъци е лишен телеметричният модул, който се поставя непосредствено над пчелното гнездо (между покриващото платно и затоплящата възглавница). Това устройство е предназначено преди всичко за експресна диагностика на състоянието на семействата в полеви условия. Възможни са и други приложения.
Телеметрическият модул (по – нататък просто модул) има вградена флаш – памет за съхраняване и натрупване на стойностите на измерените величини. Данните така също могат да бъдат отчетени в реално време и предадени по USB кабел в паметта на РС. При използване на Bluetooh адаптер, кабел не е необходим и операторът (пчеларят) може да получи данни от разстояние до 100 м от кошера, като ги запази в паметта на лаптопа или даже в мобилния си телефон – смартфон (например, Nokia N73, Nokia N95 и т.н.). За бърза цифрова индикация на измерените показатели към модула може да бъде включен многоредов алфавитно – цифров, течно – кристален индикатор, в който е вграден контролер, аналогичен по интерфейс на основния контролер. Устройството може да бъде използвано в качеството на централна част на системата за управление на микроклимата на зимовник, където управлението на натоварванията по температура, влажност и газов състав може да се осъществява по зададени режими, например при излизането на контролираните параметри над границите на определените за целта интервали. Предвидено е така също управление по дните на седмицата, датата или месеца. Термостатирането (управлението на охлаждането или нагряването на зимовника може да се провежда в зависимост от външната температура.
Размерът на модула 110 х 90 х 35 мм. Всички датчици са включени към него с помощта на подвижни разсъединяващи се съединители. Датчиците са миниатюрни, защитени с мрежести калпчета и се поставят в неголеми отвори, направени в покривното платно. В качеството на датчици са използвани: аналогов датчик за концентрацията на кислорода във въздуха КЕ-25 (Figaro Engineering Inc., Japan), за въглероден двуокис HS-135 (Sencera, Taiwan), за влажност HIH-4000 (Honeywell International Inc., USA), цифров датчик на температурата DS18B20 (Maxim, Daltas Semiconductor, USA) и терморезистор СТ3-19 (Русия). Възможно еизползване на датчици от други типове.
Модулът има вградена 32 КБ флаш памет, предназначена за съхраняване на измерванията. Едно измерване, включващо в себе си значението на текущата дата и времето, концентрацията на кислорода, на въглеродният двуокис, на влажността и температурата, заема 15 байта, което позволява да се съхраняват до 2184 измервания. Модулът автоматично прави измервания и ги съхранява в своята памет. Интервалът между измерванията е от 1 до 255 минути. Интервал от 10 минути ще осигури запълване на цялата вградена флаш памет примерно за две седмици. При изчерпване на свободното място, записът се извършва върху най – старите записани данни. Използването на интегрални схеми с памет (до 128 МБ) позволява да се записват и съхраняват данните в продължение на целия пчеларски сезон.
Средният консумиран от модула ток не превишава 500 мкА, което му позволява непрекъснато да работи от едно зареждане на акумулатора 6F22 с капацитет 175 мА*ч около две седмици. Предвидена е възможност за зареждане с помощта на външно зареждащо устройство, а така също включването на външен акумулатор (например, оловен, ако модулът работи при ниски температури). Вътре в модула се намира вградена литиева батерия, предназначена за поддържане на хода на часовника в случй на пълно разреждане на основния акумулатор.
Измервателната част на телеметрическия модул е реализирана на базата на 24 – битовия аналогово-цифров преобразувател (АЦП) AD7714YN на фирмата Analog Devices. Ефективната разрешаваща способност на АЦП съставлява 19 – 20 бита, което обезпечава 5-6 правилни знака в измерваната стойност на напрежението и определя разрешаващата способност на модула. В качеството на източника на опорното напрежение (ИОН) е използвна интегралната схема RFT196G с максимален температурен коефициент 5 ppm/ C в температурния диапазон -40...40 С. Такъв температурен коефициент обезпечава дрейф на запълнената скала с не повече от 0,04% в целия диапазон. Измерванията може да се провеждат по четири канала, всеки има предусилвател, койро се настройва и позволява лесно да се включват към АЦП различни аналогови датчици. Използването на допълнителни АЦП дава възможност към модула да се включат необходимият брой датчици.
Аналоговите датчици и терморезистора (по мостова схема) са включени към АЦП. Измереното изходното изходно напрежение на датчиците се преобразува от АЦП в 24 битови кодове, които могат да бъдат съхранени в модула или след запитване предоставени по интерфейс RS-232.
Събирането и обработката на информацията, а така също организацията на интерфейса с компютъра се осъществява с микроконтролера PIC16F628A, който през по – голямата част от времето се намира в «спящ» режим, което позволява да се намали средният консумиран ток до 100 мкА. С този същият микроконтролер е реализиран часовник, стабилизиран с кварцов резонатор с разрешаваща способност една минута.
Калибровката на аналоговите датчици се провежда по прилаганата документация.
Форматът на командите на общуване с модула позволява да се използват за работа с него стандартните терминални програми Windows, например HyperTerminal. За обработване и анализ на данните може да се използва математическите пакети MathCAD, MATLAB, а графиките да се строят в Origin, Excel и т.н.
По такъв начин, основните особености на работа на модула са: комплексен контрол на вътрешно кошерния микроклимат по основните физически показатели в динамичен режим през целия пчеларски сезон; запазване на резултатите от измерванията във вградената флаш-памет и тяхното четене (чрез USB или Bluetooth) както в реално време, така и след изтичането на определен период; изменение на интервала между измерванията в широки граници; автономност на работата на модула продължително време без дозареждане на акумулатора (с указаните по – горе елементи до две седмици); визуализация на резултатите от измерванията с помощта на стандартни програми Windows (построяване на графики, автоматично сравняване с еталонните данни с други измервания и т.н.). или многоредовият алфавитно цифров Течно – кристален индикатор; включване на изпълнителни устройства, които позволяват да се използва за следене на температурата, влажността и газовия състав на зимовника; използване на датчици от друг тип (ултрвиолетови лъчи, магнитно поле, за положение, за скорост на въздушния поток и т.н.) и увеличаването на тяхното количество за научни цели – специални сонди с датчици могат да се разполагат в което и да е място на кошера.

Източник: сп. “Пчеловодство” 2008/3
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by