Дата на обновяване:21.06.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ЗООХИГИЕНА НА ПЧЕЛИНА
(Материалът е от книгата на Бижо Бижев „Отглеждане на пчели”)

При отглеждането на пчели наред с използването на съвременни технологии важно значение имат и зоохигиенните мероприятия. Правилното прилагане на зоохигиенните мероприятия в пчелина оказва положително въздействие върху развитието, здравословното състояние и продуктивността на пчелните семейства.
Зоохигиенните мероприятия се свеждат до осигуряване на необходимите условия за развитието и продуктивността на пчелните семейства. В тях влизат правилното подбиране на място за зимуване и пролетно развитие на пчелните семейства, осигуряване на пълноценно използване на пчелната паша, предпазването от отравяния, замърсявания, заболявания и др.
От голямо значение са и общите санитарно – хигиенични мерки при работа с пчелите. Тук се отнасят спазването на лична хигиена от пчеларя, измиването на ръцете преди и след работа и особено след преглед на съмнително болни семейства. В такъв случай се дезинфекцират ръцете, дрехите и инструментите, с които е работено. В пчеларската практика за тази цел най – често се използват 4%-ов формалинов разтвор, 3-5%-ва карболова киселина или 70 – 90%-ов спирт. За дезинфекциране на кошери се използва в повечето случаи обгаряне с бензинова лампа или 3-5%-ов разтвор на сода каустик и др.
В пчелина не бива да се държат кошери без пчели, с пити от умрели семейства или само пити, оставени на открито. Не бива да се разхвърлят и оставят в пчелина изрезки от запечатаното търтеево пило или парчета от пити и дори празни рамки. Подморът от пчели по време на зимуването заедно с отпадъците по дъното, пчелите от умрелите семейства и др. трябва да се съберат и изгорят. Кошерите с пчели не бива да се държат на места, където има много шум или в близост до химични предприятия, авто – и жп гари и др.
Предпазването от появата на болести и нападение от неприятели на пчелите до голяма степен зависи от самия пчелар. Умението му правилно да отглежда пчелите, познанията му за болестите и борбата срещу тях от решаващо значение. Като знае при какви условия се проявяват и протичат едни или други болести, той не бива да допуска внасянето на зараза в пчелина си и трябва да предотвратява причините, предизвикващи тези заболявания.
Добросъвестното и постоянното спазване и прилагане на технологията при отглеждането и използването на пчелите, профилактичните и зоохигиенните мерки от страна на пчеларите ще осигурят отглеждането на силни и здрави семейства, а оттам и получаването на очакваната от тях продукция.
За предпазване на пчелите от болести и отравяния е необходимо да се провеждат профилактични мерки. Това е и икономически изгодно, защото е по – лесно да се предотвратят болестите и отравянията, отколкото да се извършват оздравителни мероприятия.
Под профилактика се разбира съвкупността от мероприятия за предотвратявания, спиране или ликвидиране на заразните, незаразните и паразитните болести по пчелите.
Профилактичните мерки в пчеларството може условно да се разделят на две групи. Към първата група спадат мероприятията от общохигиенен характер. По – важни от тях са следните:
1. Подбиране на подходящо място за пчелин и правилно разполагане на кошерите в пчелина.
2. Поддържане в пчелина на силни и активни пчелни семейства, устойчиви на заболявания.
3. Закупуване и заселване в кошери на семейства или роеве при сигурна гаранция в здравословно отношение.
4. Поставяне отделно от основните семейства на случайно хванати извън пчелина роеве и наблюдаването им известно време, защото може да произхождат от известни семейства.
5. Закупуване на пчелни майки отвън и придаване на семействата в пчелина, при условие, че са получени от здрави майкопроизводителни пчелини или семейства.
6. Подхранване с мед, за който се знае със сигурност, че в него няма причинители на заразни болести и че произхожда от здрави семейства.
7. Периодичен външен оглед на пчелина и незабавно изследване на всяко семейство, показало някакви признаци на заболяване или отравяне. В случай на съмнение да се изпращат проби за изследване в съответната лаборатория.
Към втората група спадат мероприятията от активен характер:
1. При откриване на дадено заболяване незабавно да се изолират засегнатите семейства с цел да се предотврати разпространението на заразата.
2. Унищожаване на слабите семейства, засегнати над 50% от болестта, като питите се претопяват за восък, а кошерите основно се дезинфекцират.
3. Своевременно третиране на пчелните семейства, за които се смята, че могат да оздравеят.
4. Основно дезинфекциране на кошерите и инвентара, използвани при манипулирането на засегнатите семейства.
5. Използване на получения мед и восък от заразените семейства след съответнитното му обработване.
6. Задължително подхранване на пчелните семейства с лекарствен сироп като предпазна мярка или за лекуване.
7. Редовен контрол на здравите семейства за своевременно откриване на признаците на евентуално заболяване.
8. При извършване на прегледи първо да се преглеждат здравите, а след това съмнително болните и болните семейства.
9. Основно дезинфекциране на ръцете, дрехите и използвания инвентар за такъв преглед.
10. Спиране на покупко-продажбата на пчели и пчелни продукти под каквато и да е форма до пълното оздравяване на пчелина в района.
Почистване и дезинфекциране на кошери с пчели
Наскоро след затопляне на времето и отстраняване на нередностите в отделните пчелни семейства, всички кошери в пчелина основно се почистват и дезинфекцират. За да се спазва необходимата хигиена в пчелина, почистването и дезинфекцирането се извършва поне веднъж в годината, но те са особено наложителни след зимуването на пчелите. През лятото, есента и зимата вследствие на смачкване на пчели, натрупване на пчелен клей, измиране на пчели, незаразна диария, плесени и др., кошерите отвътре силно се замърсяват. Ако те не се почистят и дезинфекцират, има опасност от възникване на заболяване на пчелите от някои опасни за тях болести. За да се почистят и дезинфекцират кошерите в пчелина, необходимо е да се разполага с няколко празни, чисти кошера. Чистият кошер се пренася до кошера, който ще се почиства, като се оставя пред него, за да могат летящите пчели, които се връщат от работа, да навлязат в празния кошер. След това в него се прехвърлят питите и пчелите на кошера за почистване. Останалите по стените и дъното пчели се подпушват силно и кошерът се разклаща, за да се разлетят и навлязат в новия кошер. Останалите малко пчели се изтръскват отпред по прилетната дъска върху платно, като кошерът се обръща с отвора надолу и се удря леко в земята. Веднага след това се вдига и се пренася настрани от пчелина за механично почистване и дезинфекциране. На мястото му се поставя чистият кошер с прехвърленото в него пчелно семейство.
На освободения кошер най – напред се изстъргват добре фалцовете, покривните дъсчици и стените от полепналия по тях клей и восък. Изважда се дъното и се изсипва в сандъче всичко, което има в него, след което се изстъргва с рамкоповдигача. Всички отпадъци, получени при почистването, се събират, включително и отпадъците, останали върху платното, където са изтръскани пчелите, и се изгарят. Ако има много восъчни отпадъци, те се претопяват за получаване на восък. Така почистеният кошер се дезинфекцира, като се измива отвътре с парцал, напоен с 3%-ов горещ разтвор на сода каустик или 4-5%-ов разтвор на калцинирана сода за пране. Този начин е по – бавен и неудобен.
Най – лесно, бързо и ефикасно кошерът се дезинфекцира, като се обгаря леко с пламък от бензинова лампа. С нея лесно и удобно се дезинфекцират всички фалцове и ъгли на кошера. При използване на бензинова лампа пламъкът не трябва да се задържа на едно място, защото кошерът може лесно да се запали. Лампата се държи така, че само върхът на пламъка да засяга вътрешните стени на кошера. След обгарянето на корпуса се обгарят дъното, преградните и покривните дъски. Дезинфекцираният кошер може веднага да се използва за прехвърляне на друго семейство или да се върне обратно старото семейство. Най – добре е в него да се постави същото семейство с оглед на правилното водене на отчетните данни, тъй като всяко семейство има номер, който е закрепен към кошера. В случай на заразно заболяване или съмнение за такова заболяване, освободеният чист кошер, преди да се използва за временно прехвърляне на друго семейство, трябва да се дезинфекцира чрез обгаряне. Ръцете и използваните при тази работа инструменти също се дезинфекцират, като се изтриват със спирт за горене, карбол, лизол, формалин (3-5%-ови разтвори) и др.
Рамките в гнездото се почистват, като летвичките им се изстъргват с рамкоповдигача или с нож и след това се избърсват с парцал, навлажнен в 4%-ов разтвор на формалин.. В никакъв случай те не трябва да се обгарят с бензинови лампи, защото ще се повредят самите восъчни пити, а намиращите се по тях пчели ще бъдат обгорени.
След почистването и дезинфекцирането на кошера, питите се връщат обратно в него, като се следи да не се размнят местата им. За да не става объркване на летящите пчели, дезинфекцираният кошер се поставя на постоянното му място, а другият зад него.

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by