Дата на обновяване:03.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки      Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

                                                                      назад

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА ПЧЕЛА-2 ПРОФЕСИОНАЛ
( със съкращения от http://apis.euro-honey.com/)
Програмата:
1. Предвидена е за всички варианти рамки и кошери, включително многокорпусна система с каквито и да са рамки и количество. В един корпус могат да се поместят от 1 до 32 рамки; предвидено е и двумайчино пчеларство; поставяне на

разделителна дъска (диафрагма) след която и да е рамка; има възможност да се отчитат различните породи майки в едно и двумайчиния кошер; поставяне на разделителна решетка между
който и да са корпуси.
2. Съществува възможността да се използва програмата в екип от пчелари (в бригада), отделно да се обработват данните от няколко пчелина.
3. В програмата се отчита породата на майката, възрастта и, произхода и; отбелязват се датите на прегледите, датите за преместване на корпусите, датите за смяната и.

4. Корпусите на кошера в програмата се преместват автоматично, както в един кошер, така и в няколко кошера наведнъж, по желание на пчеларя.
5. Оценка на пчеларските сезони в сравнение с минали години.
6. Прави сравнителна оценка на кошерите от един пчелин, така също, ако пчеларят има няколко пчелина, сравнява показателите между тях.
7. Изчислява и предлага количеството на меда и пилото в семейството (отделно за всеки корпус) в кг и % и в кошера като цяло.
8. В графата “Примечание” (Забележка), може да се запише каквато и да е необходима информация, по преценка на пчеларя. Възможностите за забележки в свободен текст от пчеларя са предвидени отделно за всеки корпус, преглед и по целия кошер.
9. Семействата се групират по мед, пило, по намаляването на показателите, по цвета на кошера (рой, отводка, медовик и др.); по последния преглед; по датите на прегледите; по породата на майката; по възрастта на майката.
10. Може да покаже който и да е кошер в разрез.

11. Групира семействата по възрастта на майката, по породата на майката.
12. Подобрена е функцията “изравняване”. Програмата изравнява семействата по мед и пило (по резултатите от последния преглед) без да отслабва силните семейства и “придърпва” слабите към главната паша, което дава значително увеличение на медопродуктивността на пчелина.
13. Показва развитието на пчелното семейство във вид на графи-
ка на основание на прегледите и предупреждава пчеларя за приближаващата се подготовка за рояване.
14. Показва развитието на пчелните семейства по години във вид на графика ( за сравнение са нужни данни като минимум от два сезона).
15. Показва сравнителен график по пчелина или пчелините според последния преглед по мед и пило, така също има възможност за сравнение на които и да са прегледи през сезона.
16. Показва средния показател по пчелините.

17. При запитване от пчеларя, програмата показва цялото количество на меда за продаване, произведено от пчелите на пчелина и то може да бъде сравнено със същото направено в предходни години.

18. Подобрена е функцията на прогнозиране на развитието на пчелното семейство за месец напред според данните от последния преглед, (дадената функция помага на пчеларя рационално да координира своите действия по работата си със семейството), програмата при планирането ще даде най – вероятния отрязък от време през който това или онова семейство може да се рои, така, пчеларят има време за предотвратяване на рояването, или обратно, - той може да знае от рано датата на излизането на роя и да го изчака предварително подготвен.
19. Прогнозиране на развитието на семейството с автоматично запълване на “картончетата” на кошерите по данни от контролния кошер.
20. Прогнозиране на разхода на хранителните запаси през времето на зимуването, по този начин пчеларят от есента може да знае, кога в какво семейство ще свършат хранителните запаси, като по този начин ще предотврати още през есента загиването на пчелите от глад, при зимуването и или ще знае, че зимата, трябва да подхрани пчелите с канди или нещо подобно.
21. Пренасяне на кошери, или корпуси (нуклеуси) между пчелините, пренасяне на всички прегледи в друг кошер на който и да е пчелин.
22. Автоматично формиране на пчелин с нужните параметри (избор на кошер, размери на рамки, количество корпуси, породи на майките); особено е актуална функцията за големите пчелини, намалява трудоемкостта, поради работата с компютъра.
Главното: прогнозата на програмата “Пчела – 2” е чувствителна,
към каквито и да са манипулации на пчеларя от пречислените по – горе!
23. Усъвършенствани са графическите разрези, коректирането на данните е възможно направо в разреза на кошера.
24. Усъвършенстван е календара за отглеждане на майки, вече може да работи в разделен кошер с две майки.
25. Усъвършенствана е функцията за събиране на товарния мед, отделно от всеки корпус (надставка).
26. Функцията за отчитане приходите и разходите на пчелина
(програмата е защитена с парола против достъп от “странични лица”).
27. Викторина. Пчеларят може да провери своите знания по пчеларство.
28. Восъков баланс на пчелина. Дадената функция на програма-
та е проста и удобна, както и самата програма. Автоматично пресмята количеството на наличните рамки в кошерите на пчелина, пчеларят допълнително въвежда количеството пити в склада (в хранилището) за пролетния период, количеството на получената “вощина” и така също ги въвежда есента, на основание на което програмата ще направи пресмятане на восъковия баланс на пчелина за сезон.
29. Конвертиране на базата на “Пчела – 1” в “Пчела – 2”. Актуална е за тези пчелари, които използват “Пчела – 1”.
30. Календар на сезонните работи на пчелина. (На пчеларя е предложен календар за сезонните дейности на пчелина, който се отнася за централните региони на Русия), но независимо от това, който и да е пчелар, намиращ се в друга климатична зона, може да измени датите в календара, съобразно своите местни условия, и автоматично всички дати в планираните прегледи ще се изменят. Освен това, пчеларят може да направи за себе си свой индувидуален календар на сезонните работи и да го запише.
31. Запълването на данните в “картончетата” в дадената версия на програмата:
- за всяка пчелна пита (съхранен вариант от предната версия “Пчела – 1)”;
- графически вариант, направо в разреза на кошера с помощта на плъзгачите;
- процентното отношение мед/пило в корпуса;
- полуавтоматично по теглото в контролния кошер, който се намира на везната на пчелина;
- автоматично по резултатите от прогнозата по последния преглед.
След запълването на “картончетата” за прегледите на кошера, програмата автоматично показва количеството на меда и пилото във всеки от наличните корпуси в кошера (в кг и %).
След запълването на всички “картончетата” (които съответстват на номерата на кошерите), програмата след запитване на пчеларя може да подреди кошерите по цвят (медовик, племенен, рой, отводка, болен и т.н); по годините на майките; по породата на майките; по количеството на най – многото мед в гнездото, в магазина; по последния преглед.
32. Може да сравнява данните за развитието на пчелина от различни сезони и да съхранява резултатите от прегледите за всички пчеларски сезони. Програмата е способна да анализира състоянието на семейството при достигане на кошера на определена биомаса пчели. В този случай тя любезно предупреждава пчеларя предварително, че семейството се готви за рояване.
33. Изравняване на пчелните семейства:
Незаменима възможност на програмата, това е способността и по запитване от пчеларя да направи изравняване на целия пчелин, както по мед, така и по пило, и в никакъв случай не отслабва силните семейства.Равномерното изравняване на кошерите дава с нищо не сравнима възможност за повишаване медопродуктивността на пчелина. Обемът на медът за продаване нараства от 1,5 до 2 пъти в зависимост от природните условия). Така също обеспечава добри препоръки за зимуване на семействата.
Предимства на използвания метод:
а) Изравняването угасява в силните семейства инстинкта за рояване, като по този начин снижава значително роенето или го избягва напълно. Това не е основна цел, а се получава като страничен, благоприятен ефект за пчелина, следствие от навременни грижи и проведено изравняване;
б) Изравняването се явява тест за качеството на майката;
в) “Придърпва” отслабналите семейства след зимуването в развитието и, което способства за равномерния набор на силата на всички семейства към началото на главната паша, което и дава прираст на продуктивността от 1,5 – 2 пъти;
г) Способства за борбата на пчелите с болестите (в частност с аскосферозата). Тъй като е известно, че дадената болест прогресира в развитието си, в отслабналите семейства, а изравняването не дава на семействата да отслабнат,
следователно и на прогресирането на даденото заболяване. Програмата в никакъв случай не съветва да се пренасят пити от болните семейства в здравите.
Недостатъци на метода:
а) Трудоемкостта на метода. При добри навици, за изравняването на 3 – 4 пчелни семейства на пчелина, са необходими около 20 – 25 минути.
И главното, всички семейства на пчелина
не изискват изравняване! Изравняват се през пролетта само изоставащите в развитието си пчелни семейства, със семействата, изпреварващи в развитието си целия пчелин. За ориентир по мед и пило се вземат средните по сила през пролетта пчелни семейства - “златната среда”, именно по тези критерии се изравнява пчелина. Тях пчеларят намира в програмата си след провеждане на първия пролетен преглед и няколко след него през 14 дни във времето до края на април, началото на месец май. Те са различни за всяка местност и регион в който се намират кошерите. При запитване от него, програмата му дава списък на всички кошери на пчелина му. От него той вижда количеството на меда и пилото за всеки от тях. От този списък ще направи
избора си на семействата с които ще проведе изравняване (лидерите и аутсайдерите, т.е. силните и слабите). В този списък и ще намери кошерите със средна сила, които няма да изравнява. Ако има възможност ще види подобен списък и от минали сезони, който ще го ориентира още по – добре.
Средните показатели в края на април за централните райони на Русия са: по мед не по – малко от 7,5 кг, а по пило не по – малко от 2,5 кг.
б) други отрицателни моменти в периода на използването на метода на различни любителски пчелини не са забелязани.

“Пчела – 1” или “Пчела – 2” ще помогне на пчеларя рационално
да координира действията по работата на пчелина, особено на пчелините с голямо количество кошери, което значително снижава трудоемкостта и времето за работа, което е особено важно. Предложените програмни продукти облекчават живота на пчеларите, които ги използват, и увеличават доходите даже на най – малкия пчелин, например от 5 кошера при начинаещите пчелари. И това не става с магическа пръчка. Пчеларят, като използва пчеларските програми в работата си, се поставя в условия в които трябва да работи, по – добре отколкото е работил до сега. И по – добрите резултати, които
получава са нещо естествено след това.

 

Забележка:  Тъй като обемът на информацията за програмата Пчела-2 е голям, всеки, който желае може да се запознае с нея на сайта на автора на програмата      

www.euro-honey.com "Пчеловодный портал" в раздела "Пчела - 2 Professional".

Също, може да се запише от сайта на автора и файл с презентацията на програмата. Достаттъчно е да се влезе от главната страница на цитирания сайт в раздел Програма "Пчела".Няколко практически приложими примери с програмата Пчела-1

В други публикации, свързани с приложението на програмата
“Пчела – 1”:
1. “Да заменим пчеларския бележник с нещо по – съвременно”;
2. “Прогнозиране на състоянието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма”;
3. “Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма”; - съм разгледал следните примери:

Пример 1. Кошер, който към 01.05.2005г. е тип “златна среда” и след месец ще стане “идеален” за района в който се намират кошерите ми. Първата паша (като не броя Акацията, веднъж на 5 – 6 години), започва на 01 юни. Медосборът продължава примерно 2 месеца.
Пример 2. Кошер, който е по – силен от “златната среда” към 01.05.2005г.
Пример 3. Кошер, който е по – слаб от “златна среда” към 01.05.2005г.
Разгледана е прогноза за развитието на кошера от Пример 1 за един месец напред. Показани са количеството на пилото и меда в деня на прегледа и след 1 месец (изчислени от програмата). Даден е вероятния срок за рояване на семейството, ако пчеларят не предприеме мерки, за да го предотврати.
Кошерите от Примерите 2 и 3 са подложени на изравняване, ка-
то за “златна среда” е използван, този от Пример 1. Показани са количеството мед и пило преди и след изравняването, изчислени от програмата. Трите кошера, вече са “златна среда” по възможности след изравняването и с приблизително еднаква сила, след един месец влизат в първата главна паша като “идеални” пчелни семейства. “Слабият”, вече е пълноце-
нен, а “силният”, няма да се рои. Медът, който ще произведе всеки от тях, ще се доближава до този, който ще даде “идеалния” за района и избраната ДБ технология в края на пчеларския сезон.
Тук разглеждаме Пример 4 и Пример 5, ( ДБ с 12 и 10 пчелни пити) които се отнасят до кошери, които са прегледани в деня на първия пролетен преглед през пролетта и през септември, когато се оценява готовността им за зазимяване. Останалите резултати, получени при провеждането на междинните прегледи през годината, поради големия обем информация не са поместени в статията.

Пример №4 - ДБ Кошер № 12 (с 12 пчелни пити)
Изходни данни от 26.03.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 3 2 2 2 2 3 4 7 7 5 4 умножено по 10
% пило 0 0 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 умножено по 10


Изходни данни от 04.09.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 умножено по 10
% пило 0 0 2 4 5 2 2 2 7 5 2 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 12
Дата              Запаси,мед в кг Пило в кг
26.03.2005г. 15,88                       1,20
04.09.2005г. 8,32                          3,10Пример №5-ДБ Кошер № 7 (с 10 пчелни пити)
Изходни данни от 26.03.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 умножено по 10
% пило 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 умножено по 10


Изходни данни от 04.09.2005г.
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
% мед 0 0 2 3 3 2 4 3 7 1 умножено по 10
% пило 0 0 1 0 4 4 3 2 0 0 умножено по 10

Изчисления на програмата за ДБ кошер № 7
Дата                Запаси,мед в кг Пило в кг
26.03.2005г.      6,80                       0,60
04.09.2005г.      9,45                       1,40

В програмата “Пчела – 1” се препоръчва за средните райони на Русия, през пролетта, запасите от мед да не спадат под 7 кг. Нищо не ни пречи да използваме подобни числа и в нашите условия. На кошер № 7 може да му се даде веднъж (виж получените от програмата резултати) или два пъти кристализирал мед в правоъгълните чинийки за еднократ-
на употреба през пролетта и те да се поставят в пластмасовите хранилки. Аз завиших на пчелина си, цитираните 7 кг до 10кг, без разбира се да твърдя,че всеки трябва да прави същото и съм доволен от това си решение. Както беше подчертано, след като се контролира количеството на меда и пилото, особено във времето преди настъпването на първата главна паша, винаги има добри резултати. В кръга на шегата: “когато на всички кошери се прави еднаква прическа, няма как всички те, да не изглеждат еднакво”.
Независимо от многото дъждове през лятото на 2005г., ръсенето със самолет на селскостопанските култури с лекарства в началото на месец юни и продължилия
извънредно медосбор до около 20.08.2005г. в мястото, където се намира пчелина ми, и двата кошера се отчетоха с мед от малко повече от две магазинни надставки. Полученият резултат за година с по – неблагоприятни природни условия в сравнение например с 2003, с известно слабо преувеличение, мога да ги отчета за прилични и още веднъж да похваля програмата Пчела – 1 ... “за еднаквите прически на кошерите”, а от това и за приблизително еднаквите добри резултати, които се получават в края на пчеларския сезон от всички тях. Преди зазимяването, същите два кошера са с медови запаси малко под 10 кг. Това се вижда от направения преглед на 04.09.2005г. Може да бъдат подпомогнати по същия начин с кристализирал мед. Може да
се направи и изравняване на запасите им с помощта на програмата, като се използват за целта други кошери с повече мед по питите си. Главното е, че се вижда, че пчеларят трябва да “пипне” , т.е. да се намеси и медовите запаси на всеки от кошерите да се увеличат с цел успешното им презимуване, примерно до около 12 кг. Някои колеги се подсигуряват и за пролетното развитие, като осигуряват и до 14 кг, в което според мен няма нищо лошо.

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 10 статии, чиито списък е предложен тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

         главна страница                  напред                     горе
 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by